Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Call center
Program de audienţe
Program relaţii publice şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Contractare

Contractare

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentarecu apă şi de canalizare se va realiza numai pe bază de contract
Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prinHotărârile Nr. 2 din 12 mai 2009 și Nr. 13 din 05 noiembrie 2010 a AdunăriiGenerale a Asociațiilor din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă CanalIași A.R.S.A.C.I.S., prevede: 
Art. 231, (1):  „Contractul de branșare/racordare şi utilizare aserviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie numai cuproprietarul imobilului sau terenului (persoană fizică sau juridică) sau cu unîmputernicit notarial al proprietarului”.
Categoriile de utilizatori cu care SC APAVITAL SA, încheie contracte defurnizare servicii apă–canal sunt: 
•    Operatori economici; 
•    Instituții publice; 
•    Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații deproprietari/chiriași; 
Pentru fiecare din categoriile de utilizatori enunțate există un model tipizatde cerere (F-11, F-12 şi F-108) pe care le puteți obține de la sediul nostrusau le puteți descărca din subsolul acestei pagini. 
Solicitantul trebuie să depună la registratura societății  odată cucererea completată şi o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului. 
Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia dindocumentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii. 
Încheierea  contractului se face condiționat de existența un avizdefinitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului, de către S.C. APAVITALS.A.  (vezi pagina avizare ) și a documentelor solicitate în cereriletipizate menționate anterior. În condiţiile în care pe robinetul de concesie(din amonte de contor) există un sigiliu aplicat la execuția branșamentului, îieste interzis utilizatorului să-l înlăture până la semnarea contractului. 
Preluarea unui punct de consum de la o persoană la alta (ex. urmare a uneivânzări/cumpărări, moșteniri, asocieri agenți economici, etc.) se face dupăachitarea datoriilor fostului utilizator, prin depunerea unei solicităricorespunzătoare categoriei de client, la care se atașează documentele ce atestăschimbarea și după obținerea unui aviz definitiv de branșare/racordare dinpartea noului proprietar (vezi pagina avizare). 
Divizarea din cadrul unei asociații de proprietari deja existentă, a unei noiasociații cu personalitate juridică constituită conform Legii 114/1996,presupune pe lângă celelalte documente comune existența unui protocol depredare/preluare a activelor şi pasivelor semnat de reprezentanții legali(președinți) ai ambelor entități astfel constituite. 
În cazul în care nu se ajunge la semnarea pe cale amiabilă a acestui protocolse apelează la serviciile unui contabil autorizat sau expert contabil. Dacănici după această etapă nu se realizează semnarea protocolului se apelează lainstanța de judecată iar încheierea contractului în această fază se face numaiîn baza unei hotărâri judecătorești definitive. 
Separarea juridică a unei asociații este condiționată de separarea tehnică ainstalațiilor comune de alimentare cu apă şi canalizare .
Separarea tehnică a instalațiilor (aviz, documentație tehnică și execuțielucrări până la punctele de delimitare), se realizează de către S.C. APAVITALS.A., contracost (vezi pagina avizare ).

Modificarea unui contract existent prinadăugarea sau completarea unor clauze (ex. denumire, mod de plată, adresăexpediere facturi etc.) se face prin act adițional în baza documentelor careimpun acest lucru.

 

Tip documentNume documentDescriereDimensiune documentDescărcare
F-011 Cerere încheiere contract agenți economici 1,460  KB 
F-012 Cerere încheiere contract utilizatori casnici 1,470  KB 
F-108 Cerere încheiere contract asociații de proprietari 1,422  KB 
F-013 F-013 Contract de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 492  KB 
Contractare servicii Pascani si Ghid asociatii 5,961  KB 
* Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care poate fi descarcat gratuit de la adresa www.adobe.com
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale