Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Cine suntem> Declaratie de politica

Declaratie de politica

OBIECTIVE


       Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare, din exploatare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.

       Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, respectând principiile siguranței alimentului.

       Folosirea celor mai bune produse aprovizionate, materii prime, reactivi și alte consumabile, care alături de tehnologiile folosite, să conducă la îndeplinirea cerințelor de calitate produselor furnizate clienților, în condiții de siguranță și eficiență.

       Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.

       Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată și indicatori de performanță.

       Asigurarea obiectivelor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii semnat cu  Asociația Regională Apă Canal Iași, privind serviciile prestate în ariile de operare sistemelor de alimentare cu apă/canalizare/epurare, urmărind satisfacerea cerințelor clienților, furnizarea continuă a serviciilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor și instalațiilor, proiectarea și urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare a obiectivelor exploatate.

       Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităților, rambursarea creditelor și stimularea personalului.

       Extinderea în toate regiunile județului Iași a serviciilor furnizate de societate, în conformitate cu politica de dezvoltare a utilităților publice promovată de ARSACIS.

       Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților si asigurarea personalului corespunzător calificat în ariile de operare administrate.

       Grijă față de securitatea și sănătatea angajaților în conformitate cu prevederile legale incluse din Contractul Colectiv de muncă.

       Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

       Elaborarea și implementarea de politici de responsabilitate socială.

       Informarea, cointeresarea și educarea clienților în privința gestionării judicioase a apei.

       Promovarea bunelor practici de mediu în relațiile cu clienții prin furnizarea informației publice deținute de societate.

       Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor în relațiile cu clienții prin solidificarea planului de continuitate a afacerii în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001:2013.
        Asigurarea  protecției datelor cu caracter personal aparținând tuturor categoriilor de persoane vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecția a Datelor nr. 679/2016 (RGPD). 
       Implementarea cerințelor Standardului ISO 17025:2005 în cadrul Laboratorului Apă Potabilă șiLaboratorului Ape Uzate;

      Menținerea cerințelor sistemului de management al siguranței alimentului conform SR EN ISO 22000:2005 prin identificarea pericolelor și riscurilor și controlul riguros a punctelor critice identificate pe fluxul tehnologic, astfel încât să fie furnizată apa potabilă, fără niciun eveniment negativ privind siguranța alimentului;

       Menținerea cerințelor sistemului de management al responsabilității sociale conform SA 8000:2014 , a documentelor oficiale internaționale și a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum și a cerințelor legislației naționale aplicabile.

 

ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. ApaVital S.A.

    să întreprindă acțiunile necesare îmbunătățirii continue a Sistemului de Management  Integrat (SMI) în condițiile orientării către client, respectând cu rigurozitate cerințele legale și reglementările în domeniu, inclusiv cele legate de protecția datelor cu caracter personal.

       să aloce resursele financiare, materiale și umane, necesare diminuării impactului asupra mediului și prevenirii poluărilor de orice natură.
       să asigure suportul necesar echipei cu responsabilități în cadrul Sistemului de Management Integrat și a responsabilului cu protecția datelor (RPD).  
       să se asigure de îndeplinirea, în detaliu a obiectivelor societății, atât în privința respectării standardelor de calitate aplicate și reglementate, cât și în privința depășirii așteptărilor clienților.

   să analizeze periodic aceasta politică, din punct de vedere al adecvării ei și în temeiul angajamentului de îmbunătățire continuă, de performanța socială, precum și ținând cont de schimbările care pot surveni în plan legislativ, organizațional, concurențial.

În acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Sistemului de Management Integrat, cu responsabilități în asigurarea implementării și îmbunătățirii sistemului. Acesta asigură și relația la vârf cu clienții, furnizorii, asociația și alte părți interesate, fiind disponibil în probleme legate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, securitatea informației și siguranța alimentului.
De asemenea, a fost desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, cu responsabilități în implementarea și menținerea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Acesta asigură relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal și cu persoanele vizate, în vederea respectării drepturilor acestora."
 

 

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale