Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Informații de interes public> Investiţii> Finantare externa

Finantare externa

 

 

 

Programul ISPA – APAVITAL IAŞI

”Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi.”

Proiectul este de fapt o continuare a proiectului în derulare finanţat de B.E.R.D. prin programul "Municipal Utilities Development Program" (MUDP I).

Măsura adoptă parametrii directivelor C.E. nr. 98/83 şi nr. 91/271, amendată prin Directiva C.E. nr. 98/15 (referitoare la apa potabilă, respectiv ape uzate urbane), ca nivel de referinţă pentru calitatea pe care trebuie să o aiba apa potabilă furnizată de STAP Chiriţa, distribuită de staţiile de pompare şi, respectiv, pentru apele descărcate de SEAU Iaşi. Tratarea nămolului din SEAU Iaşi va trebui să se realizeze conform Directivei C.E.E. nr. 86/278 (Directiva referitoare la nămoluri).

Măsura este conformă cu prioritătile definite în Programul naţional de adoptare a acquisului comunitar. Măsura figurează în listele de priorităţi pe termen scurt din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului (PNAPM) şi corespunde priorităţilor identificate în Planul naţional pentru implementarea ISPA - Mediu, plan elaborat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.

Municipiul Iaşi este identificat ca “punct fierbinte” în convenţia privind protecţia bazinului fluviului Dunărea.

Modernizarea SEAU Iaşi va conduce la reducerea încărcării organice într-o zonă hidrografică critică, conform obiectivelor convenţiei.

·          Reabilitarea si Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, Iaşi – linia II si linia nămolului (SEAU Iaşi); - data de finalizare: 15 decembrie 2010;

·          Modernizarea staţiei de tratare a apei Chiriţa (STAP Chiriţa) ; - finalizat: 18 februarie 2008

·          Modernizarea şi automatizarea staţiilor de pompare Păcurari. Aurora Mijlociu în Municipiul Iaşi (3SP) ; - finalizat: 28 martie 2006

·          Asistenţa tehnică ; - data de finalizare: 31 decembrie 2010

·         Reabilitarea staţiei de pompare Chiriţa ;   - data de finalizare: 1 septembrie 2010

In decembrie 2010, o data cu finalizarea Staţiei de Epurare a municipiului Iaşi s-a incheiat intregul Program ISPA (Instrument Structural de Pre-Aderare), început în 2001 şi finanţat de Uniunea Europeană. Programul în ansamblul său, a vizat ridicarea standardului de calitate al apei potabile, păstrarea calităţii acesteia pe perioada transportului în reţea, epurarea apelor uzate, respectând standardele europene, precum şi ridicarea randamentului staţiilor de pompare pentru apa potabilă. Valoarea totală a programului a fost de 46,7 milioane euro din care grantul oferit de UE a fost de 34,6 milioane euro, iar 12,1 milioane au fost asigurate printr-un împrumut BERD.

Avertisment:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Î ntreaga răspundere aupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană în România, vă invităm sa vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România (www.fonduri-ue.ro) .

Adresa de sesizări

cfcu.phare@mfinante.ro  sau  cfcu.ISPA@mfinante.ro

 
 
 
 
 
Programul POS Mediu – APAVITAL IAŞI
Ce este POS Mediu?

Programul Operaţional Sectorial Mediu este un program important de asistenţă financiară în domeniul protecţiei mediului. Acesta finanţează proiecte care au în vedere alimentarea cu apă, sistemele de canalizare, managementul deşeurilor, reabilitarea terenurilor poluate istoric, reabilitarea sistemelor de termoficare învechite, conservarea naturii, protecţia împotriva inundaţiilor si a eroziunii costiere.

POS Mediu:

·         reprezintă unul din cele 7 programe operaţionale în derulare în România, finanţat de Uniunea Europeană în perioada 2007-2013.

·         continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular Phare şi ISPA;

·         urmăreşte stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protecţiei mediului;

 

Care este obiectivul Pos Mediu?

 

Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. 

 

Prin aderarea României la UE au crescut oportunităţile de finanţare a proiectelor de investiţii pentru îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice de apă şi protecţia şi reabilitarea surselor de apă din Romania, conform cerinţelor europene.

 

Program POS Mediu ApaVital

 

ApaVital beneficiază de unul din programele operaţionale în cadrul POS Mediu, având ca obiectiv reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările: Iaşi, Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS Mediu.

Proiectul se referă în principal la măsurile de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de transport a apei, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, construcţia de staţii de pompare, construcţia şi reabilitarea rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pompare, construirea şi reabilitarea a 4 staţii de epurare cu tratare terţiară.

 

Lucrări POS Mediu

Date fiind valoarea si gradul mare de complexitate a investiţiei, lucrările prevăzute au fost structurate sub forma a 15 contracte de lucrări independente:

CL 1 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din oraşul Iaşi (Aducţiuni)”

CL 2 „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din oraşul Iaşi (Bazine Şorogari)”

CL 3 „Modernizarea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi (colectoare principale)”

CL 4 „Modernizarea câmpurilor de captare Timişeşti (Verşeni şi Zvorăneşti)”

CL 5 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Holboca”

CL 6 „Modernizarea reţelei de alimentare cu apă în oraşul Iaşi (inclusiv ţevile de azbest)”

CL 7 „Modernizarea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi”

CL 8 „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Iaşi”

CL 9 „Modernizarea staţiei de tratare ape uzate în aglomerarea Iaşi”

CL 10 „Modernizarea staţiilor de tratare ape uzate în Tg. Frumos, Podu Iloaiei, Hârlău”

CL 11 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Tg. Frumos”

CL12 „Modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău” 

CL13 „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Podu Iloaiei”

CL 14 „Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă a oraşului Iaşi – partea I” (Bârnova)

CL 15 „Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă a oraşului Iaşi – partea II” (Tomeşti)

 
Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale