Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Centrul de contact
Program de audienţe
Program relaţii cu publicul şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Întrebări frecvente (FAQ)

Întrebări frecvente (FAQ)


1. Cum pot lua legătura cu ApaVital?
Întrebare :

Cum pot lua legătura cu ApaVital?
 

Răspuns :

 Pentru că timpul clienţilor este preţios, ApaVital oferă mai multe modalităţi prin care clienţii pot lua legătura cu furnizorul de servicii de apă şi canalizare:

·        Comunicarea scrisă, la Registratura de la sediul societăţii din Iaşi, str. Mihai Costăchescu , nr. 6 de luni până joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00

·        Comunicarea directă, prin intermediul Biroului Relaţii cu Publicul - de luni până joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00

·        Comunicarea prin e-mail la adresele: contact@apavital.ro, media@apavital.ro şi avarii@apavital.ro în cazul în care apare o avarie pe reţelele publice după orele de program

·        Comunicarea prin fax la numărul: 0232.212.741

·        Comunicarea telefonică prin apel la numerele de centrală: 0232.215410, 0232.215411, 0232.215412, 0232.215413 - de luni până joi intre orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00 şi la numărul de telefon call center 0232.969 (pentru toate reţelele de telefonie fixă sau mobilă) de luni până vineri între orele 7:00-21:00 iar sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale între orele 8:00-20:00

·        Pentru aflarea mai multor informaţii despre ApaVital se poate accesa şi pagina de internet www.apavital.ro


La începutul paginii


2. Ce trebuie să fac pentru a obţine un branşament/racord?
Întrebare :

Ce trebuie să fac pentru a obţine un branşament/racord?
 

Răspuns :
 Orice solicitant, persoană fizică sau juridică, care doreşte un branşament de apă şi/sau un racord de canalizare, trebuie să depună la registratura ApaVital o cerere tip - formular F-089 (disponibilă la Biroul Relaţii Publice sau pe site-ul www.apavital.ro), ce va fi însoţită de xerocopiile documentelor specificate  în formular. Branşarea/racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de ApaVital la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Pasul nr. 1: Obţinerea avizului şi proiectului

Documente necesare:
- actul de proprietate sau un certificat de moştenitor / contractul de închiriere, în cazul locatarilor din imobilele aflate în proprietatea Primăriei;
-  plan de încadrare în zonă, scara 1:1000 şi plan de situaţie, scara 1:500, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi - două exemplare;
- acceptul  Primăriei în cazul chiriaşilor acesteia, iar pentru celelalte categorii de chiriaşi o declaraţie notarială dată de proprietar;
- autorizaţia de construire a imobilului emisă de Primărie;
- declaraţie privind inventarul punctelor de consum a apei din instalaţia interioară în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari - formular F-111 / un breviar de calcul întocmit de un proiectant autorizat, în cazul persoanelor juridice.

 La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz şi proiect solicitat de client.  
 În urma cererii, proiectantul ApaVital va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşare / racordare la reţelele publice de apă şi de canal, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism de la Primărie. Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica memoriul tehnic de la Biroul Relaţii cu Publicul şi pentru a-l depune la Primărie. În baza certificatului  de urbanism proiectantul ApaVital întocmeşte memoriile  tehnice pentru furnizorii de utilităţi care sunt specificaţi de către Primărie, pentru obţinerea avizelor de coexistenţă. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la registratură în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului canalizare.
Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul.

Pasul nr. 2: Execuţia lucrării

 În baza proiectului, ApaVital va întocmi un deviz estimativ de lucrări care va fi achitat de client. Un exemplar din proiect va fi depus de către solicitant la Primărie în vederea obţinerii autorizaţiei de efectuare a lucrării de branşare/racordare, iar după prezentarea acesteia la Secţia de Lucrări Edilitare din str. Aurel Vlaicu, nr. 78A se va face programarea lucrării de branşare/racordare. Execuţia lucrării de branşare/racordare se face de către ApaVital şi se finalizează cu efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate a branşamentului/racordului şi emiterea unui proces verbal de recepţie.
Branşamentul va rămâne sigilat până la calcularea şi achitarea devizului final pentru execuţia lucrării şi încheierea contractului.

Pasul nr. 3: Încheierea contractului

 Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la registratura ApaVital o cerere tip (disponibilă la Biroul Relaţii cu Publicul sau pe site-ul ApaVital: www.apavital.ro) la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere – F011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.
Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.
 

La începutul paginii


3. Ce trebuie să fac pentru a încheia un contract pentru serviciile de apă şi canalizare?
Întrebare :

Ce trebuie să fac pentru a încheia un contract pentru serviciile de apă şi canalizare?

Răspuns :

 Pentru încheierea unui contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este necesară îndeplinirea unor condiţii şi depunerea unor documente în copie la sediul ApaVital, Biroul de Relaţii cu Publicul, din str. Mihai Costăchescu nr. 6.

 Condiţiile necesare încheierii contractului sunt:

 • imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare trebuie să aibă branşament şi/sau racord propriu;
 • în situaţia în care nu există branşament de apă/ sau racord canalizare se va obţine avizul ApaVital contracost;
 • persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare.

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se încheie, după caz, cu:

 • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale
 • persoana împuternicită de proprietari, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
 • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.)
 • cu titlul de excepţie, se poate încheia un contract cu chiriaşul, cu îndeplinirea simultană a două condiţii: încasarea unei taxe de anticipaţie (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare) şi prezentarea unui accept scris din partea proprietarului de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv.

Contractarea furnizării și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se realizează în funcție de categoria utilizatorilor. Documentele necesare încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt cele menționate la art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, printre acestea fiind și avizul definitiv al operatorului, pentru toate categoriile de utilizatori. 

În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, noul proprietar va trebui ca înainte de încheierea contractului să obţină un aviz eliberat de ApaVital. După obţinerea acestui aviz şi achitarea integrală a debitului de pe vechiul contract, poate fi încheiat contractul cu noul proprietar. În anumite cazuri vechiul proprietar va solicita în scris rezilierea contractului.

În cazul utilizării apei de la hidranţii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
În cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum) se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare poate fi modificat prin act adiţional numai pentru următoarele situaţii:

 • schimbarea adresei de corespondenţă a titularului de contract
 • modificarea datelor de identificare a utilizatorului
 • modificări ale suprafeţei construite şi/sau neconstruite a imobilului
 • modificări ale numărului şi tipului de persoane care locuiesc sau care desfăşoară activităţi în imobil
 • modificări ale profilului de activitate

La sediul operatorului sau pe site-ul ApaVital la secţiunea Clienţi- Formulare se regăsesc cererile tip pentru toate categoriile de utilizatori. În funcţie de tipul de utilizator sunt enumerate şi actele necesare încheierii contractului.


La începutul paginii


4. Cum pot face un contract de vidanjare, de ce este obligatorie încheierea acestui contract şi unde se încheie un astfel de contract?
Întrebare :

Cum pot face un contract de vidanjare, de ce este obligatorie încheierea  acestui contract şi unde se încheie un astfel de contract?
 

Răspuns :
 Contractul de vidanjare este un document oficial încheiat între SC ApaVital SA  Iaşi şi utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului,  ApaVital efectuează, contra cost, operaţiunea de vidanjare. Un astfel de document este obligatoriu a se încheia întrucât în zonele unde nu există reţea stradală de canalizare trebuie neapărat ca fosele septice ale utilizatorilor serviciului de furnizare a apei să fie vidanjate periodic pentru a împiedica deversarea reziduurilor în pânza freatică, lucru care ar conduce la grave accidente ecologice cu impact negativ asupra întregii comunităţi a unei localităţi. Contractul de vidanjare se perfectează la Biroul Relaţii Publice al SC ApaVital SA Iaşi prezentând următoarele documente în copie:
-    persoane fizice : act proprietate, act de identitate;
-    asociaţii de proprietari/locatari: se preiau datele din documentele existente în copie la dosarul contractului de servicii publice apă – canal;
-    agenţi economici:  certificat de înmatriculare, extras de cont bancar, buletin de analiză apă uzată (pentru activităţi de tip lucrativ) – efectuat de către Serviciul Calitate Mediu al SC  
 ApaVital SA Iaşi la solicitarea firmei sau poate fi efectuat de alte societăţi abilitate.
 

La începutul paginii


5. Ce reprezintă serviciul de canalizare apă meteorică ?
Întrebare :

Este canalizarea apei meteorice un serviciu?
 

Răspuns :
 Conform Regulamentului ApaVital al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciul de canalizare este definit ca totalitatea activităţilor necesare pentru:

•    colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
•    epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
•    colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
•    evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
•    colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor.

 Sistemul de canalizare este reprezentat de ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:

•    racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;
•    reţele de canalizare;
•    staţii de pompare;
•    staţii de epurare;
•    colectoare de evacuare spre emisar;
•    guri de vărsare în emisar;
•    depozite de nămol deshidratat;

 De ce plătim acest serviciu?

 ApaVital facturează către instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Iaşi serviciile de canalizare a apelor meteorice care presupun colectarea apei meteorice de pe suprafeţele de teren deţinute, transportul prin intermediul canalelor colectoare, epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul natural curăţate. Toate aceste operaţiuni sunt realizate cu costuri şi nu trebuie confundate cu plata apei meteorice care poate ajunge în circuitul natural fără nicio prelucrare.
 Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac de către ApaVital numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de gospodărire a apelor şi de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. Respectarea acestor reglementări şi asumarea responsabilităţilor de mediu necesită monitorizarea atentă a proceselor de epurare a apelor uzate şi dotarea staţiilor de epurare cu echipamente tehnologice performante, în vederea evitării dezechilibrelor pe treapta mecanică sau biologică de epurare, care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
 

La începutul paginii


6. Ce reprezintă serviciul de canalizare?
Întrebare :

Ce reprezintă serviciul de canalizare (apă menajeră) ?


Răspuns :
 Apa potabilă, după utilizare în diverse activităţi devine apă uzată care este preluată în reţeaua publică de canalizare şi transportată în Staţia de Epurare unde este tratată în vederea curăţării ei de elemente nocive înainte de a fi redată mediului înconjurător.
Apele uzate sunt colectate, transportate şi evacuate prin reţeaua de canalizare a Municipiului Iaşi care funcţionează în sistem unitar, adică toate apele uzate sunt canalizate printr-o singură reţea.

Serviciul de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor necesare pentru:

•    colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
•    epurarea apelor uzate şi evacuarea apei uzate în emisar;
•    colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
•    evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
•    evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor.

 Serviciul de canalizare se realizează prin sistemul public de canalizare din care face parte reţeaua de canalizare alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor menajere şi pluviale.
Pentru a beneficia de un serviciu de canalizare care să respecte toate standardele în vigoare, trebuie ţinut cont de anumite reguli privind utilizarea sistemului  de canalizare:

•    Nu aruncăm în vasul de toaletă sau chiuvetă resturi alimentare, textile, materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară, materiale folosite pentru igienă (absorbante, aţă dentară, beţişoare de curăţat în urechi, bandaje medicale, aparate de ras), ambalaje de orice natură, etc.
•    Colectăm grăsimile şi uleiurile rămase după prăjirea alimentelor în recipiente etanşe care pot fi aruncate în siguranţă la pubela de gunoi sau pot fi predate la societăţile care reciclează uleiul alimentar uzat.
•    Îndepărtăm cu un şervet de hârtie resturile de ulei sau de grăsimi rămase pe vasele de gătit, înainte de spălarea acestora.
•    Nu aruncăm substanţe volatile, corozive, toxice sau medicamente expirate în vasul de toaletă sau chiuvetă.
•    Montăm separatoare de grăsimi.

La începutul paginii


7. De ce se colmatează canalizarea ?
Întrebare :

De ce se colmatează canalizarea ?

Răspuns :
 Prin colmatare se înţelege fenomenul de depunere a reziduurilor menajere, dar mai ales a grăsimilor şi uleiurilor insolubile pe suprafaţa pereţilor conductelor, împiedicând scurgerea normală a apei menajere.
 Blocarea scurgerii apei uzate rezultată din bucătăriile sau toaletele apartamentelor unui bloc de locuit sau a unei case particulare duce la înfundarea reţelelor interioare şi la apariţia unor situaţii extrem de neplăcute
Colmatarea reţelelor interioare, înfundarea sistemului de canalizare şi blocarea pompelor din staţiile de pompare apă uzată sunt cauzate, de cele mai multe ori, de comportamentul iresponsabil al unor persoane care aruncă în toaletă sau în chiuvetă resturile menajere cum ar fi resturi alimentare, oase, textile, etc. sau alte deşeuri solide gen nisip, vopsea, materiale de construcţii etc. provenite din lucrările de amenajare interioară a apartamentelor.

Canalizarea nu este coş de gunoi!
Să folosim corect şi responsabil canalizarea!

-    Nu aruncăm în vasul de toaletă sau chiuvetă resturi alimentare, textile, materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară, materiale folosite pentru igienă (absorbante, aţă dentară, beţişoare de curăţat în urechi, bandaje medicale, aparate de ras), ambalaje de orice natură, etc.
-    Colectăm grăsimile şi uleiurile rămase după prăjirea alimentelor în recipiente etanşe care pot fi aruncate în siguranţă la pubela de gunoi sau pot fi predate la societăţile care reciclează uleiul alimentar uzat.
-    Îndepărtăm cu un şervet de hârtie resturile de ulei sau de grăsimi rămase pe vasele de gătit, înainte de spălarea acestora.
-    Nu aruncăm substanţe volatile, corozive, toxice sau medicamente expirate în vasul de toaletă sau chiuvetă.
-    Montăm separatoare de grăsimi.

Toate aceste reguli sunt simple, la îndemâna oricui, iar respectarea lor ajută la:
•    prevenirea şi evitarea degradării în timp a conductelor de canalizare;
•    prevenirea mirosului neplăcut din conducte (grăsimile şi uleiurile depuse pe suprafaţa conductelor suferă o serie de reacţii chimice şi biologice, ca efect formându-se acizi graşi, aceştia emană un miros puternic şi neplăcut, sunt corozivi şi scurtează durata de viaţă a conductelor;
•    reducerea impactului asupra staţiilor de epurare şi reducerea timpului de tratare a apelor în bazinele de epurare (prezenţa grăsimilor la suprafaţa apei şi capacitatea acestora de a umecta suprafaţa nămolului activ împiedică schimbul de oxigen şi creşte timpul de tratare);
•    reducerea impactului asupra staţiilor de pompare: dacă se ajunge la cantităţi semnificative de reziduuri grosiere sau de grăsimi, acestea pot afecta inclusiv staţiile de pompare;
•    respectarea normelor şi cerinţelor în vigoare cu privire la colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (HG 188/2002) şi calitatea apei evacuate în reţelele de canalizare (HG352/2005) – pentru agenţii economici (pensiuni, cantine, snack-baruri, etc.).
 


La începutul paginii


8. Ce sunt reţelele publice?
Întrebare :

Ce sunt reţelele publice?

Răspuns :
 Reţelele publice reprezintă partea din sistemul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare situate pe domeniul public al oraşului, care asigură distribuţia apei potabile şi/sau preluarea apei uzate la/de la utilizatori. Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.
 În cazul când branşamentul nu este încă contorizat, sau în situaţia în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între reţeaua operatorului şi cea a utilizatorului va fi considerat ca fiind la punctul de branşare la reţeaua publică. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. Punctul de delimitare pentru preluarea apelor uzate şi meteorice în reţeaua de canalizare este căminul de record care este  prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate dinspre reţeaua interioară către reţeaua publică.
 ApaVital administrează şi are responsabilităţi de exploatare, întreţinere şi reparare doar pe reţelele publice care se termină în punctul de delimitare.
 

La începutul paginii


9. Ce este reţeaua interioară şi de către cine este gestionată?
Întrebare :

Ce este reţeaua interioară şi de către cine este gestionată?

Răspuns :
 Reţelele interioare sunt reţelele aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi cea interioară reprezentat prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, iar pentru reţeaua de canalizare prin căminul de racord. Acestea aparţin în comun fie proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor, fie proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice. Verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorilor. Orice activităţi ale operatorului se limitează a se desfăşoară doar pe domeniul public, respectând astfel legile referitoare la regimul proprietăţii, care nu permit extinderea competenţelor instituţiilor publice sau operatorilor de servicii publice pe domeniul privat.

 Gestionarea reţelelor interioare din cadrul condominiilor:
- Responsabilitatea verificării, întreţinerii şi reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate asociaţiei de proprietari/locatari şi tuturor proprietarilor condominiului, ApaVital asigură întreţinerea şi repararea doar a reţelelor publice de apă şi de canalizare;
- Administrarea reţelelor interioare, citirea contoarelor/repartitoarelor de costuri individuale, împărţirea diferenţelor dintre contorul general şi contoarele individuale, repartizarea cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individual, gestionarea consumurilor şi încasărilor precum şi recuperarea datoriilor de la locatarii rău platnici, sunt atribuţii ce cad în sarcina exclusivă a asociaţiei de proprietari/locatari;
- Modul de repartizare a pierderilor existente pe reţeaua interioară a imobilelor şi a diferenţelor dintre apometre  este stabilit de către Adunarea Generală a Asociaţiei;
- Tot asociaţiei îi revine sarcina de a acţiona în justiţie pe proprietarii care se fac vinovaţi de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Soluţiile tehnice cu privire la debranşarea rău platnicilor din cadrul asociaţiei şi punerea în aplicare a acestora sunt atributul exclusiv al conducerii asociaţiei, iar stabilirea lor se face prin intermediul Adunării Generale a proprietarilor/locatarilor, conform legislaţiei în vigoare, ApaVital neavând dreptul să intervină în astfel de  situaţii;
- La reţeaua de canalizare, pentru a preveni inundarea subsolurilor, pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării;
- Intervenţiile pe reţeaua interioară de canalizare se execută de către ApaVital la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari şi este contra cost.
 

La începutul paginii


10. Facturare individuală?
Întrebare :

Facturare individuală?

Răspuns :
Pentru înțelegerea modalităților sub care se poate realiza facturarea individuală către proprietarii condominiilor, APAVITAL face următoarele precizări:
Odată cu modificarea și completarea Legii 241/2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
Astfel, proprietarii condominiilor au posibilitatea de a încheia contracte individuale (facturare individuală), în următoarele condiții:
            1. Proprietarii din cadrul condominiului vor trebui să aibă executate, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.
Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali, în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator.
Este necesar achitarea datoriilor la zi a tuturor utilizatorilor, către operator.
Precizăm că toate cheltuielile ocazionate cu execuția lucrărilor de separare, achiziția contorului conform indicațiilor din avizul tehnic cât şi a lucrărilor de realizare a instalației interioare de apă, după contor până la condominiu şi în interiorul acestuia, sunt suportate de proprietarii condominiului, iar aceste lucrări nu sunt executate de ApaVital.
Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.
            2. În condominiile în care sistemul de distribuție al apei este pe verticală, contractele individuale se încheie cu ApaVital, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
- în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
- contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
- buletinele de verificare metrologică aferente contorilor montați în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
- este necesar achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu, se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.
            3. În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci, contractele se încheie cu proprietarii de condominii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
- contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
- în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă;
- buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat se predau operatorului;
- este necesar achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
Menționăm că, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.
În avizele emise de ApaVital, utilizatorilor li se precizează tipul de contor agreat de operator din întreaga arie de operare. Aceste contoare sunt produse de firma ITRON, sunt de tip FLODIS, cu diametrul nominal de 15 mm, clasă de precizie C, echipate pentru citire la distanță cu echipament tip Cyble Everblu, întrucât doar acestea sunt compatibile cu softul deținut și cu terminalele portabile cu citire de la distanță a contoarelor. În aceste condiții, recomandăm ca utilizatorii care doresc încheierea de contracte individuale în condominii, să achiziționeze doar contoare de tipul menționat, pre-echipate pentru citire la distanță, acestea fiind singurele agreate de ApaVital. 
Pe baza contractelor individuale ApaVital va emite facturi individuale, astfel că nu mai există riscul ca toți cei care își achită datoriile să stea cu teama de fi debranșați de la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din cauza vecinilor care nu obişnuiesc să îşi achite facturile. Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare constituie titlu executoriu pentru rău platnici.

De asemenea, ținem să vă informăm că în facturile individuale se va lua în calcul și se va repartiza în mod egal, pe fiecare apartament, diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.

La începutul paginii


11. În ce situaţii se poate sista furnizarea apei?
Întrebare :

În ce situaţii se poate sista furnizarea apei?

Răspuns :
 Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul are următoarele drepturi:
 
Art.6.7. “să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; Sunt considerate consumuri clandestine şi cazurile când consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montare inversă, bypass la contor, demontare/distrugere Cyble şi alte modalităţi de sustragere a consumului fără a fi înregistrat de aparatura de măsură”

Art.6.8.1: „să întrerupă furnizarea apei, numai după (minim) 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii:

 a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă, precum şi alte obligaţii de plată neonorate la scadenţă operatorului (majorări, cheltuieli de judecată, etc.) indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor;
 b) utilizatorul nu remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor utilizatori;
 c) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
 d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
 e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
 f) utilizatorul foloseşte în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică direct sau prin branşamentul de apă, fără avizul operatorului.
g) neîncadrarea în termenii obligaţiilor contractuale ale utilizatorului, după expirarea  preavizului de 15 zile dat de furnizor, care duce la rezilierea contractului.”

Art. 6.8.2: „să întrerupă furnizarea apei după 15 zile calendaristice de la expedierea către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii:
 a) la încălcarea oricăror altor obligaţii prevăzute în: contract, regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi legislaţia în materie.
 b) dacă utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau reactualizarea contractului existent în condiţiile modificării reglementărilor sau condiţiilor tehnico –economice care au stat la baza încheierii acestuia.  

 Procedura de notificare se consideră îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia de către utilizator, sau o avizare – lipsă de la domiciliu din partea utilizatorului.”

Art. 6.8.3: „să întrerupă furnizarea apei la cererea utilizatorului.”

Art.6.12: „să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiţii:

 a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
 c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.”

La începutul paginii


12. Ce reprezintă tariful ?
Întrebare :

Ce reprezintă tariful ?

Răspuns :
 Serviciul de distribuţie a apei potabile este un serviciu de utilitate publică ce trebuie să asigure confortul unui număr cât mai mare de locuitori, dar care are şi un cost. Acest cost implică preluarea cheltuielilor.

 Nivelul calităţii apei care se vrea atins are un mare impact asupra costurilor şi în continuare, asupra tarifului. În domeniul alimentării cu apă, este o mare diferenţă dacă vrei să te mulţumeşti cu minimul necesar al calităţii sau dacă încerci să atingi un posibil maxim.

 Mai mult, costurile din domeniul alimentării cu apă depind de condiţii de cele mai multe ori impuse. Dacă zona de captare a apei se află la o mare distanţă de zona de alimentare, dacă zona de alimentare este foarte întinsă şi cu o densitate de conectare mică, dacă există puţin consum pe metru de conducă, dacă există mari diferenţe de nivel, atunci în mod natural costurile vor fi mai mari decât în localităţile unde zona de captare a apei este foarte aproape sau unde nu trebuie pompată apa la o înălţime foarte mare.
Un impact mare asupra costurilor îl au condiţiile de calitate a apei brute. Dacă aceasta e încărcată cu poluanţi, atunci sunt necesare condiţii de tratare intensive şi costisitoare. Ca urmare tariful va fi mai mare decât în regiunile unde apa brută este mai curată.

 Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
 

La începutul paginii


13. Care sunt modalităţile de plată a facturilor?
Întrebare :

Care sunt modalităţile de plată a facturilor?

Răspuns :

Pentru plata facturilor, ApaVital vă pune la dispoziţie mai multe modalităţi dintre care dumneavoastră o puteţi alege pe cea care vi se pare cea mai convenabilă :
 
     Casieriile ApaVital
- plata în numerar. Aici utilizatorii pot achita contravaloarea serviciilor furnizate şi fără factură în situaţia în care aceasta nu a fost primită sau a fost pierdută.
- cu cardul, la POS

  Plata online, prin card bancar, prin portalul  www.apavital.ro
Puteţi efectua plata online cu cardul, în condiţii de siguranţă deplină!
www.apavital.ro  foloseşte pentru tranzacţiile online serviciile Raiffeisen Bank/EuPlatesc.  
Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiţii de siguranţă deplină. 
Pentru accesarea acestei facilităţi este necesară activarea unui cont pe site-ul ApaVital conform: http://www.apavital.ro/intrebari_frecvente_(faq)-1502-ro.html#92.

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD(inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). 
Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacţiilor online care oferă confidenţialitate, siguranţă şi simplitate în achiziţia produselor şi serviciilor prin Internet. 
Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul băncii, magazinul nostru nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. 
Important de ştiut! - Pentru plăţile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

     Sucursalele BRD din Iaşi
- plata directă la ghişeu cu numerar, prezentând factura cu codul de bare
- debit direct, prin Simplis Debit. Contravaloarea facturii va fi prelevată automat din contul curent astfel încât să va puteţi bucura de mai mult timp liber. Trebuie doar să vă deplasaţi o singură dată la o sucursală BRD pentru a încheia o convenţie cu banca.
- prin POS, doar cu cardul BRD
- prin ordin de plată
- prin terminalele Robo

     Pay Point, Payzone, un-doi Centru de plati, Westaco
- plăţi cu numerar, prin prezentarea facturii pentru scanarea codului de bare. Listele cu locaţiile PayPoint și Payzone se pot consulta pe site-ul www.apavital.ro, secţiunea Clienţi – Program de relaţii publice şi încasări.

     Raiffeisen Bank S.A.- Agenţia Iaşi
-    prin ordin de plată
-    plata în numerar
-    internet banking

     Veneto Banca
-    prin ordin de plată

     Volksbank Iasi
-    prin ordin de plată

     Citibank
-    prin ordin de plată
 
     Banca Transilvania 
-    Inclusiv prin intermediul debitului direct

     BCR
-    Inclusiv prin intermediul debitului direct 
 
     Plăţi electronice la orice altă bancă, la care utilizatorul are cont deschis şi activat serviciul internet banking, prin virament bancar.
 

În situaţia în care plata facturii pentru serviciile de apă şi canalizare se face prin virament bancar, data plăţii este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plăţii.

Atenţie!

ApaVital Iasi nu mai încasează bani pe teren. De aceea nu daţi bani niciunei persoane care vi-i solicită în numele ApaVital.
 


La începutul paginii


14. Cum se creează un cont pentru vizualizare factură?
Întrebare :

Cum se creează un cont pentru vizualizare factură?

Răspuns :

1.     Se introduc datele de identificare la secţiunea Comunitate – Înregistrare; (adresa de email va trebui să fie una validă pentru confirmarea înregistrării). Codul de client şi numărul facturii se pot da de pe ultima factură (sau o factura mai veche) primită de dumneavoastră.

2.     Se apasă butonul TRIMITE.

3.     În urma verificării datelor de identificare veţi primi un e-mail de activare a contului, după care vă autentificaţi pe site-ul nostru www.apavital.ro la secţiunea Comunitate – Login.

 

Vizualizarea facturilor în sold se face din meniul Clienţi / Factura mea.

 

La începutul paginii


15. Pot primi factura pe e-mail ?
Întrebare :

Pot primi factura pe e-mail ?

Răspuns :

Pentru primirea facturii în format electronic utilizatorul trebuie să completeze un formular cu datele personale. Acest formular se poate descărca de pe pagina de internet la adresa: http://www.apavital.ro/formulare-1604-ro.html , iar după ce acesta este semnat de client ( şi ştampilat după caz) trebuie depus la registratura operatorului sau se poate trimite scanat pe e-mail la adresa media@apavital.ro. Transmiterea facturii în format electronic constituie o metodă agreată de ApaVital, datorită avantajelor pe care le prezintă, dintre care enumerăm:

 • scăderea consumului de hârtie ceea ce duce la un comportament corporatist ecologic - grija faţă de mediul înconjurător;
 • data de primire a facturii este aceeaşi cu data de emitere, ceea ce duce la creşterea ratei de încasare a facturilor emise;
 • eliminarea redundanţei primire factură şi pe e-mail şi prin poştă;
 • posibilitatea transmiterii facturilor şi pentru clienţii plecaţi în alte state;
 Suplimentar ApaVital a pus la dispoziţia clienţilor o modalitate confortabilă de a primi informaţii despre factura emisă şi prin sms direct pe telefonul mobil.
 

La începutul paginii


16. De ce şi cum se emit facturi în baza consumului estimat?
Întrebare :

De ce şi cum se emit facturi în baza consumului estimat?

Răspuns :

Prin Hotărârea nr. 2/12.05.2009 a adunării generale a asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi a intrat în vigoare noul Regulament şi noul Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Conform actelor menţionate, articolul 10.3 din contract prevede: „la utilizatorii casnici, alţii decât asociaţiile de locatari/proprietari, citirea contoarelor se efectuează de operator din şase în şase luni, ocazie cu care se va efectua şi regularizarea consumurilor facturate (din două în două luni) până la acea dată.”

Volumul de apă ce urmează a fi facturat se va calcula ca o medie zilnică a consumurilor pe 12 luni anterioare, înmulţită cu perioada de facturare iar calculul este efectuat automat de către calculator care generează un index virtual.

 Pentru a evita atribuirea consumurilor estimate, utilizatorul are posibilitatea să transmită indexul telefonic la numărul 023.2969 sau pe e-mail la adresa de web a societăţii: media@apavital.ro
 

La începutul paginii


17. Este sigură apa de la robinet ?
Întrebare :

Este sigură apa de la robinet ?

Răspuns :
Apa potabilă care ajunge prin reţelele de distribuţie la robinetul consumatorului nu este doar apa ca atare din râu. Apa potabilă de la robinet este obţinută în urma unor procese de tratare adecvate, adaptate caracteris­ticilor fiecărei surse de apă, procese ce cuprind mai multe etape. În general, tratamentul în staţia de potabilizare a apei se desfăşoară conform fluxului de mai jos:
 

 

Începând de la râu, de unde este preluată, şi până la robinetul consumatorului, trecând prin staţiile de potabilizare, apa este permanent supravegheată. Calitatea apei este analizată continuu, pe trei nivele de control:

 

a.       monitorizarea permanentă, prin intermediul programelor de analize curente, ce se efectuează neîntrerupt de către staţiile de producţie a apei potabile ale S.C. ApaVital S.A. Iaşi;

b.      monitorizarea de control, periodică, efectuată de către Laboratorul de Analize Apă Potabilă al S.C. ApaVital S.A. Iaşi, înregistrat la Ministerul Sănătăţii;

c.       monitorizarea de audit, periodică, efectuată de către laboratorul Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi, înregistrat la Ministerul Sănătăţii şi acreditat de către RENAR( Reţeaua Naţională de Acreditare din România).


La începutul paginii


18. Pot face la APAVITAL analiza fizico-chimică a apei de la fântână?
Întrebare :

Pot face la APAVITAL analiza fizico-chimică a apei de la fântână?

Răspuns :

ApaVital dispune de un laborator de analiză a apei potabile certificat de Ministerul Sănătăţii şi efectuează analize fizico-chimice şi microbiologice în conformitate cu Legea 458/2002 – republicată, pentru apa potabilă furnizată populaţiei prin rețelele de distribuție a apei din ariile de operare din județele Iași și Neamț. Laboratorul ApaVital asigură prelevarea și analiza periodică de probe de apă tratată şi distribuită, ce reprezintă monitorizarea de control impusă de legislația în vigoare. Tot periodic se efectuează şi o verificare a calităţii apei distribuite, monitorizare de audit pe care o realizează Direcţia de Sănătate Publică Iași, în conformitate cu Legea nr. 458/2002 republicată.

Laboratorul Ape Uzate ApaVital are capacitatea şi poate efectua analize contracost, în baza unei comenzi scrise din partea solicitantului, pentru probe de apa brută (fântâni).

Conform ofertei LAU publicată pe site-ul ApaVital, prețurile pentru aceste tipuri de analize sunt aceleași cu cele pentru probele de apă uzată.

 

Link-uri utile :

Directia de Sănătate Publică Iași - http://www.dspiasi.ro/

Administația Bazinală de Ape Prut – Bârlad   http://www.rowater.ro/daprut/default.aspx

Administrația Bazinală de Ape Siret - http://www.rowater.ro/dasiret/default.aspx

 

La începutul paginii


19. Ce tipuri de apometre sunt agreate de S.C. ApaVital S.A. Iaşi ?
Întrebare :

Ce tipuri de apometre sunt agreate de S.C. ApaVital S.A. Iaşi ?
 

Răspuns :
  ApaVital agreează contoarele produse de firma ITRON (fostă ACTARIS), motivat de o serie de considerente după cum urmează :
 •  Majoritatea contoarelor aflate în decontare cu utilizatorii serviciilor noastre sunt fabricate de ACTARIS, proporţia acestora fiind de aprox. 90% din numărul total de branşamente;
 • Aceste contoare se repară relativ uşor, iar la verificarea metrologică, după o serie de reglaje, se reuşeşte încadrarea lor în limitele toleranţelor admisibile;
 • Robusteţea acestor aparate, care funcţionează atât în mediu umed cât şi uscat, le conferă adaptabilitate la orice condiţii de instalare;
 • Posibilitatea dotării acestor contoare cu dispozitive radio compatibile cu aparatele de tip PSION, ambele utilizate la citirea apometrelor de la distanţă, datorită preechipării din fabricaţie;
 • Oportunitatea de a utiliza componente de la un aparat la altul, fapt care conduce la eficientizarea activităţii de reparare şi la reducerea costurilor de achiziţie destinate înnoirii parcului de contoare;
 • Clasa de precizie C oferă o fidelitate sporită a măsurării cantităţilor ce tranzitează aparatele de tip Flodis şi Flostar.

 

Nr. crt.

Producător

Tip apometru

Diametru nominal

Clasa metrologică

1.

ACTARIS METERING SYSTEMS

(SCHLUMBERGER IND.)

Actaris - Woltex

50, 65, 80, 100, 150, 200, 250

 

 

B

 

Actaris - Flostar

40, 50, 65, 80

C

Actaris – Flostar

 

15, 20, 25, 32

C

Schlumberger - Preciflo

25, 32

C

Isoflo (apometru combinat)

Contor principal: 50, 65, 80, 100

Contor secundar volumetric:

20, 25

B

 

C

2.

SENSUS METERING SYSTEMS (MEINECKE)

Cosmos - WPD

50, 65, 80, 100, 125,150,200

B

Meitwin (apometru combinat)

Contor principal: 50, 80, 100

Contor secundar volumetric: 20

B

 

C


La începutul paginii


20. De ce schimbă S.C. ApaVital S.A. contoarele generale?
Întrebare :

De ce schimbă S.C. ApaVital S.A. contoarele generale?

Răspuns :

Activitatea de montare a contoarelor generale pentru stabilirea consumurilor populaţiei a cunoscut o intensificare începând cu anul 1996. În anii 1996 - 1997, consumul mediu de apă în municipiul Iaşi era de 280 l/om/zi, iar dimensionarea contoarelor generale a ţinut cont de acest consum. Astăzi, consumul mediu de apă în municipiul Iaşi este de 120 l/om/zi, adică 42% faţă de consumul din 1996. Acesta este motivul pentru care contoarele generale montate atunci trebuie înlocuite cu altele, de diametru mai mic, adaptate noului consum, deoarece în alegerea diametrului contorului general, singurul element care se ia în calcul este cantitatea de apă consumată în perioada anterioară de către clienţi. În plus, modernizarea continuă a aparatelor de contorizare, prin înlocuirea vechilor contoare (uzate fizic şi moral) cu unele noi (mult mai performante) nu demonstrează altceva decât dorinţa de îmbunătăţire permanentă a serviciilor oferite clienţilor.

Ce se întâmplă la unele asociaţii?

Pentru a diminua aceste „diferenţe” până la încadrarea în toleranta de +/- 5% la debitul minim al contoarelor, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

• repartitoarele de costuri din apartamente să fie de clasă superioară sau cel puţin egală cu cea a contorului general;

• montarea repartitoarelor de costuri din apartament să respecte prescripţiile din certificatul aprobării de model emis de B.R.M.L.;

• instalaţiile interioare din apartament să fie etanşe (robinete, garnituri, rezervor WC etc.);

• instalaţiile interioare din subsol şi coloanele principale să nu prezinte pierderi;

• să nu existe consumatori necontorizaţi;

• toate repartitoarele de costuri să fie sigilate;

• citirea repartitoarelor de costuri din apartamente să se facă simultan cu citirea contorului general, de către administratorul asociaţiei, pentru a evita luarea în calcul a „consumurilor declarate” de proprietarii apartamentelor.
 

La începutul paginii


21. De ce trebuie verificate apometrele?
Întrebare :

De ce trebuie verificate apometrele?

Răspuns :
 Funcţionarea corectă a contoarelor este certificată de buletinele de verificare metrologică eliberate conform reglementărilor Biroului Român de Metrologie Legală. Astfel, intervalul maxim admis între două verificări succesive este de 7 ani de zile, conform Ordinului 148/29.11.2012. Totodată, există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele aparatelor de măsură să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de repartitorul de costuri din apartament.
 Acestea sunt doar două dintre motivele pentru care reprezentanţii asociaţiei de proprietari trebuie să verifice periodic repartitoarele de costuri din apartamente. Se vor evita astfel numeroase probleme, deoarece aceste cantităţi nu apar pe niciun repartitor de costuri din apartament, dar sunt înregistrate de contorul general!
 

La începutul paginii


22. Ce trebuie să ştim despre contoare?
Întrebare :

Ce trebuie să ştim despre contoare?

Răspuns :

Contorul de branşament este aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării.

 În acest sens, indiferent de modul de finanţare al branşamentului apometrul este în proprietatea furnizorului de utilităţi.

Deoarece amplasarea contorului se face de regulă pe proprietatea utilizatorului în căminul de branşament, acesta îl va verifica vizual periodic şi va asigura siguranţa acestuia împotriva îngheţului sau a şocurilor exterioare.

 Pentru a se evita ruperea accidentală a sigiliilor de pe contor, acţiune ce poate conduce la costuri suplimentare imputate abonatului, respectiv verificare metrologică şi consum clandestin, nu se va permite persoanelor neautorizate să execute lucrări de intervenţie în căminul de branşament. Verificarea contorilor şi înlocuirea acestora din iniţiativa operatorului, se face la un interval de 5 ani, respectiv 7 ani pentru contoarele montate din noiembrie 2012 şi e gratuit pentru toate categoriile de abonaţi.

Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, în cazul în care are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. Precizăm că în cazul în care apometrul este admis din punct de vedere metrologic, solicitantul suportă cheltuielile de verificare, demontare, montare şi transport.

Contorul de apartament , denumit repartitor de costuri, este aparatul utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.

Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.


La începutul paginii


23. Diferenţe faţă de contorul general
Întrebare :

De ce apar diferenţe între consumul indicat de contorul general şi repartitoarele de costuri din apartamente?
 
 

Răspuns :

Contorul de branşament este aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării.

Contorul de apartament , denumit repartitor de costuri, este aparatul utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.

Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri, nu şi pentru determinarea consumului de apă facturat la nivelul condominiului.

Cauzele diferenţelor între consumul înregistrat de contorul general de facturare şi suma consumurilor de apă din apartamente :

Sunt perfecte contoarele noastre?

Toţi producătorii mondiali de aparate de măsura certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care - în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia - poate ajunge până la +/- 5 %.

Se poate consuma apă fără ca aceasta să fie înregistrată de contor?

În funcţie de sensibilitatea lor, contoarele se încadrează în 4 clase de precizie, de la A la D (D fiind cel mai performant). Prin sensibilitate se înţelege debitul minim de la care va porni înregistrarea de către contor.

Un exemplu simplu va lămuri problema: contorul de clasa B „porneşte” înregistrarea de la 10 l/oră, în timp ce contorul de clasa C porneşte de la 5 l/oră. Repartitoarele de costuri din apartamente sunt, în general, de clasa B. Contorul general al blocului, montat de către S.C. ApaVital S.A. Iaşi, este de clasa C, cu debit de pornire foarte mic (ex. contor Flodis d.n. 32 mm are debitul de pornire de 11 l/oră). În cazul repartitoarelor de costuri din apartamente, „diferenţele” pot să apară din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de repartitoare, dar înregistrate de contorul general. Exemplu: contorul general al ApaVital Iaşi este marca Flodis (clasa C, debit de pornire de 11 l/oră), iar în apartamente există repartitoare de costuri de clasa B- inferioară (debit de pornire de 10 l/oră). Daca din cele 20 de apartamente dintr-o scară ( min. 40 de repartitoare) cel puţin două au pierderi mici (de 8 l/oră), repartitoarele de costuri din apartamente nu vor înregistra acest consum, dar contorul general va înregistra 2 x 8 l/oră = 16 l/oră (16 l/oră > 11 l/oră – debitul minim de pornire al contorului general). Va apărea astfel o „diferenţă” de 11,5 mc lunar!

Dacă se sparge o conductă?

O pierdere apărută pe conductele din subsol este sesizabilă doar la o verificare efectuată de către un specialist. De asemenea, prezenţa apei în subsolul blocurilor este un indiciu al unei posibile pierderi. Deşi aceste cantităţi nu apar pe niciun repartitor de costuri, ele sunt înregistrate de contorul general!

Cum trebuie montat contorul?

Pentru a se încadra în clasa de precizie, majoritatea contoarelor necesită un montaj perfect orizontal. De exemplu, un contor de clasa B care nu este montat perfect orizontal trece în clasa de precizie A, necesitând un debit de pornire de 2 ori mai mare! Rezultă, astfel, că acest contor va înregistra o cantitate de apă mai mică decât cea real consumată. Bineînţeles că înregistrarea de către contorul general de bloc (montat orizontal) va fi cea corectă, ceea ce va duce la o diferenţă aparent inexplicabilă!

Pe unde se mai duce apa?

Sunt frecvente cazurile în care, la subsolurile blocurilor, în boxele locatarilor există câte un robinet de apă. Indiferent de scopul pentru care au fost realizate (pentru murături, pentru spălat maşina sau „ca să fie acolo”), aceste robinete reprezintă o nouă sursă generatoare de diferenţe. Plus că, de cele mai multe ori, curg în voie, deoarece nu deranjează pe nimeni! Totuşi, acestea nu sunt altceva decât consumuri pe care apometrul general le înregistrează, consumuri care vor apărea apoi ca „inexplicabile”!

De ce trebuie sigilat repartitorul de costuri?

Simpla montare a repartitoarelor de costuri în apartamente nu garantează înregistrarea tuturor consumurilor. O cale suplimentară de asigurare o reprezintă sigilarea acestora în instalaţie - de către reprezentanţii asociaţiei de proprietari. În acest mod se împiedică orice intervenţie a proprietarului asupra aparatelor de măsurare a consumurilor. Deşi prezumţia de nevinovăţie este unul din principiile general recunoscute, există şi un arhicunoscut proverb care spune că „paza bună trece primejdia rea”!

Suntem inventivi!

Deşi sunt greu de depistat, improvizaţiile realizate de locatari determină şi ele diferenţe notabile. Astfel, conductele de ocolire a repartitoarelor de costuri pot fi oricând o sursă de alimentare pentru o maşină de spălat rufe, un WC sau o chiuvetă. Bineînţeles că aceste consumuri nu sunt înregistrate, ceea ce va duce – din nou – la o diferenţă semnificativă!
 

La începutul paginii


24. Reducerea consumului de apă
Întrebare :

Putem reduce consumul de apă?
 
 

Răspuns :

Consumul normal de apă potabilă înregistrat lunar într-o gospodărie se situează în jurul valorii de 5 m³/persoană (5000 litri/persoană), adică aproximativ 170 de litri/zi pentru fiecare membru al familiei.

Puteţi însă reduce consumul de apă de la robinet dacă respectaţi câteva reguli simple de economisire a apei: 

- faceţi duş şi nu baie şi puteţi reduce consumul cu până la 80%! 

- reparaţi obiectele sanitare stricate! Un robinet care picură

 consumă aproximativ 17 litri/zi, iar o toaletă, aproximativ 40 de litri de apă potabilă pe zi!

- nu lăsaţi apa să curgă atunci când vă spălaţi pe dinţi sau când spălaţi vasele!

- o treime din apa utilizată în gospodărie este pentru toaletă. Achiziţionaţi rezervoare WC cu funcţionare economică pentru a reduce consumul de apă!

- folosiţi programul economic al maşinii de spălat atunci când articolele de îmbrăcăminte nu sunt prea murdare!

- verificaţi periodic indexul de apometru, cel puţin o dată pe săptămână, nu numai la data la care trebuie să transmiteţi autocitirea. Puteţi depista astfel eventualele pierderi de apă ce apar pe reţeaua interioară!
 

La începutul paginii


25. Obligaţii spitaliceşti în caz de avarii
Întrebare :

Care sunt obligaţiile unităţilor spitaliceşti in cazul în care sunt avarii la reţelele de apă ?

Răspuns :

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiecare unitate spitalicească trebuie să ia măsuri pentru a asigura rezervele de apă necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Ordinul nr. 914 din 2006, privind aprobarea normelor de autorizare sanitară de funcţionare a unui spital, prevede în mod clar obligaţiile ce revin unităţilor sanitare privind asigurarea consumurilor menajere de apă. Astfel, spitalul trebuie să aibă asigurat accesul la apă potabilă ori prin racordare la sistemul public ori sistem individual din sursă proprie. Indiferent de sursă, calitatea apei trebuie să corespundă normelor în vigoare. Articolul 14 arată clar:

(1) Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile.

(2) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanenţa proaspătă.

(3) în afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu care să permită funcţionarea hidranţilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore.

În plus, actul legislativ mai prevede printre altele”staţii de ridicare a presiunii de pompare, racordate la rezervoarele de acumulare, pentru a asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combatere a incendiilor.” (art. 15).

De altfel, aceleaşi prevederi se regăsesc şi în Normativul privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor (NP01597).

În cazurile în care sunt lucrări planificate, ApaVital diseminează informaţia cu cel puţin 24 de ore înainte prin transmiterea directă de note telefonice la unităţile spitaliceşti, comunicat postat pe site-ul ApaVital, transmis şi la Radio Iaşi de unde se preia de mass media locală (ziare, TV) aceste fiind cele mai uzuale, legale şi rapide căi de mediatizare. În situaţiile în care se intervine pentru remedierea unei avarii, consumatorii nu pot fi anunţaţi în prealabil, deoarece în încercarea de a reduce cât mai mult posibil intervalul orar necesar intervenţiei, sistarea apei se face în cel mai scurt timp.
 

La începutul paginii


26. Informaţii publice
Întrebare :

În baza cărei legi pot fi solicitate informaţii publice şi cum trebuie procedat pentru a intra în posesia acestor informaţii?

Răspuns :

Informaţiile de interes public sunt furnizate în baza Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a intra în posesia unor informaţii publice este necesar să depuneţi o cerere tip în scris, pe care o puteţi completa direct la Biroul Relaţii Publice din cadrul ApaVital Iaşi (str. Mihai Costăchescu nr. 6), sau o puteţi descărca de pe acest site, secţiunea Clienţi – Formulare, formularul F159 - Cerere informaţii publice.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la aceste solicitări în termen de 10 zile lucrătoare. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte termenul de 10 zile lucrătoare, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile lucrătoare, după ce acesta a fost înştiinţat în prealabil asupra acestui lucru în termen de 10 zile lucrătoare. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea petiţiilor. Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza şi în format electronic.
 

La începutul paginii


27. Transmiterea autocitirii contorului de apă
Întrebare :

Cum se transmite autocitirea contorului de apă?
 

Răspuns :
 
Indexul contorului de apă trebuie transmis o dată la două luni, în lunile pare sau impare, așa cum este prevăzut în contractul pe care l-ați încheiat cu ApaVital. Indexul trebuie comunicat în oricare zi din luna prevăzută pentru transmitere, cu excepția ultimelor 6 zile ale lunii.
Autocitirea se transmite direct de pe site-ul www.apavital.ro, respectând următorii pași:
• Se intră în contul de utilizator;
• Se introduce indexul înregistrat pe apometru în câmpul index nou;
• Dupa salvarea datelor, un semn grafic de de culoare verde va certifica înregistrarea indexului. 
Din șase în șase luni, ApaVital efectuează obligatoriu citiri la branșamentul utilizatorului. Asigurarea accesului la apometrul de branșament este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat și posibilitatea de a avea un control asupra consumurilor și a funcționării instalațiilor interioare.
 

La începutul paginii

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale