Apavital
A A A | autentificare | hartă site
DESPRE NOI
Cine suntem
    Profil companie
    Declaratie de politica
    Valori în care credem
    Parteneri externi
Legislaţie
Conducere
    Echipa managerială
    CV - Conducere Apavital
    Declaraţii de avere
Informații de interes public
    Surse financiare
    Bugete
    Bilanţuri contabile
    Rapoarte
Prima pagină > DESPRE NOI> Organizare > Resurse umane> Strategia şi politicile de resurse umane

Strategia şi politicile de resurse umane

 

 

 Viitorul ApaVital Iaşi se află în mâinile ultimei persoane pe care am angajat-o.

  - adaptare dupa Akio Morita -

 

 

 

Strategia de Resurse Umane a S.C. APAVITAL S.A. Iaşireprezintă parte integrantă a Strategiei generale de dezvoltare a Societăţii, fiind corelată în acelaşi timp cu documentele de formalizare a organizării structurale şi procesuale a Societăţii (Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Documentaţia Sistemului de Management Integrat), precum şi cu alte documente previzionale elaborate recent, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011. Strategia de resurse umane a Societăţii vizează un interval calendaristic de 4 ani, orizontul de timp al strategiei fiind anul 2015, respectiv primul termen de evaluare a performanţelor tehnico-economice ale Societăţii, prevăzut în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Iaşi. Strategia de resurse umane reprezintă, împreună cu Strategia în domeniul investiţiilor, principalii piloni de susţinere ai Strategiei globale de dezvoltare a societăţii, motiv pentru care ea se pliază pe obiectivele generale şi cu priorităţile strategice ale S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, având drept finalitate cel puţin următoarele componente:

a.        obiectivele strategice fundamentale şi derivate , relaţionate cu activitatea de resurse umane, prin corelare cu obiectivele cuprinse în Strategia generală de dezvoltare a societăţii;

b.        corelarea obiectivelor strategice identificate, precum şi a nivelurilor ţintă ale acestora, cu indicatorii de performanţă specifici activităţii de resurse umane, incluşi în sistemul de evaluare a performanţelor aplicabil în cadrul Societăţii;

c.         căile de acţiune necesare pentru realizarea obiectivelor strategice de resurse umane;

d.        resursele necesare operaţionalizării Strategiei de resurse umane a Societăţii;

e.        termenele intermediare de implementare a Strategiei de resurse umane, împreună cu eşalonarea activităţilor asociate căilor de acţiune, prin raportare la aceste termene.

Având la bază componentele menţionate anterior, strategia de resurse umane preia şi integrează, în obiectivele sale fundamentale şi derivate, misiunea şi viziunea Societăţii, precum şi celelalte valori şi elemente de identitate corporativă a S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, statuate fie prin Strategia de dezvoltare a Societăţii, fie prin celelalte documente cu caracter programatic sau de formalizare a structurii organizatorice. Un rol deosebit în acest sens revine realizării conexiunilor privind obiectivele, termenele şi căile de acţiune, între zona de resurse umane şi cea a politicilor globale de dezvoltare ale Societăţii, cu materializare la nivelul următoarelor aliniamente strategice:

·           Aliniamentul dintre resursa umană, abordată ca generator de valoare adaugată, şi performanţele globale ale Societăţii. Resursele umane reprezintă, în viziunea managerială a S.C. APAVITAL S.A. Iaş i, principala sursă de valoare adaugată a Societăţ ii , care deţ ine poten ţ ial nelimitat în a lua decizii ş i a susţ ine în mod direct îmbunătăţirea proceselor ş i rela ţ iilor organiza ţ ionale. 

·           Aliniamentul dintre obiectivele de resurse umane şi obiectivele strategice globale . Strategia şi politicile de resurse umane ale S.C. APAVITAL S.A. - Iaşi sunt direcţionate spre îndeplinirea obiectivului strategic general de transformare şi consolidare a societăţii într-un operator regional de referinţă pe zona Moldovei, şi nu numai, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul standardelor europene.  

·           Aliniamentul dintre nivelul de dezvoltare a capitalului uman şi nevoile organizaţiei. Strategia de resurse umane, ca şi parte integrantă a strategiei generale a companiei urmăreşte conştientizarea importanţei capitalului uman, în paralel cu atragerea, dezvoltarea şi motivarea unor resurse umane capabile să asigure în orice moment realizarea în condiţii de eficienţă a unor servicii moderne orientate spre creşterea satisfacţiei clienţilor.

·           Aliniamentul dintre politica de planificare succesorală şi evoluţia factorilor tehnologici şi economici Politica de dezvoltare a Societăţii se va baza în continuare, la nivelul intervalului 2012-2015, pe existenţa unui personal care deţine un nivel ridicat de experienţă şi competenţă profesională în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, concomitent cu pregătirea unei baze de recrutare internă, care să asigure diminuarea riscurilor de personal şi planificarea succesorală a resurselor umane.

·           Aliniamentul dintre politica de personal şi dimensiunea pieţei acoperite de Societate . Între politica de personal şi celelalte politici funcţionale (în principal cele în domeniul investiţiilor şi exploatării), este necesar să existe o coordonare permanentă, în aşa fel încât, la finalul anului 2015, să fie asigurat un raport optim între numărul de angajaţi şi populaţia deservită, conform obligaţiilor asumate de Societate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor.  

De altfel, rezultatele economice obţinute de S.C. APAVITAL S.A. în ultimii ani, au confirmat faptul că numai printr-o viziune coerentă şi armonizată, care să coreleze activitatea de resurse umane, cu cele de producţie, investiţii, şi comerciale, este posibilă o dezvoltare rapidă şi sustenabilă a Societăţii.

Strategia de resurse umane a fost elaborată, în acelaşi timp, în spiritul implementării practicilor şi principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele şi relaţiile manageriale, precum şi a celor de administrare, constituite la nivelul Societăţii Comerciale APAVITAL S.A. Iaşi, prin asigurarea unei transparenţe sporite a selecţiei organismelor de administrare şi a celor de management, prin creşterea responsabilităţii manageriale, precum şi prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor Societăţii, precum şi a celor ce revin salariaţilor.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, strategia de resurse umane devine principalul instrument de management strategic, subordonat strategiei globale de dezvoltare a Societăţii şi totodată corelat şi armonizat cu politicile funcţionale de resurse umane, în principal cu cele de gestiune, de recrutare/selecţie, de formare şi de evaluare profesională a salariaţilor, de care va dispune Serviciul de Resurse Umane al S.C. APAVITAL S.A. la nivelul intervalului de prognoză 2012-2015. Reproiectarea organizării structurale şi procesuale prin adaptarea permanentă la cerinţele pieţei serviciului, evaluarea obiectivă şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor individuale şi de grup, creşterea productivităţii muncii, instruirea permanentă a angajaţilor prin centrul propriu de pregătire şi perfecţionare profesională, precum şi încurajarea creativităţii personalului, constituie în egală măsură obiective strategice aflate în atenţia Serviciului de Resurse Umane din cadrul S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, operaţionalizate prin intermediul principiilorcare guvernează strategia de resurse umane a Societăţii respectiv: consideraţia, echitatea, calitatea vieţii profesionale şi asigurarea condiţiilor optime de muncă.

 

                                                                                                                Şef Serviciu Resurse Umane

                                                                                                                       Ing. Vicu GRASU

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale