Încheierea contractului

Condiții de depunere a documentelor:

Documentațiile pentru obținerea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se pot depune în fizic la Oficiul de primire/eliberare a documentelor de la sediul ApaVital din Iași, strada Mihai Cosctăchescu nr. 6 sau online pe site-ul ApaVital prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documentecat și pagina pusă la dispoziţie https://edirect.e-guvernare.ro.

 • Doar după completarea tuturor câmpurilor obligatorii veți putea merge mai departe pentru încărcarea fișierelor.
 • Fișierele care urmează a fi încărcate prin apăsarea butonului Choose File să fie în format PDF, arhivă ZIP sau RAR.
 • Documentele trebuie să fie descărcate în dispozitivul utilizat. În situația în care documentele sunt salvate în conturi personale de stocare online (Cloud, Google Drive etc.) – acestea nu pot fi transmise.
 • Dimensiunea maximă a tuturor documentelor să nu fie mai mare de 10 MB.
 • Procesul de depunere se consideră încheiat cu succes, atunci când apare mesajul – Documentele au fost transmise cu succes.

 

Pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, solicitantul completează o cerere tip, disponibilă la Oficiul primire și eliberare documente de la sediul APAVITAL S.A. sau pe sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro. 

 

  Documente necesare:

 • Persoanele fizice vor furniza actul de identitate și procesul verbal de recepție a lucrării;
 • Persoanele juridice vor furniza, după caz, împuternicirea și actul de identitate al persoanei împuternicite, precum și al administratorului, C.I.F. / C.U.I., hotărârea judecătorească sau actul administrativ de înființare, procesul verbal de recepție al branșamentului și certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior semnării contractului;
 • În cazul în care, cu titlu de excepție, branșamentul de apă este executat de un chiriaș, contractul se încheie doar cu acordul notarial al proprietarului și plata unei sume de bani care reprezintă garanția de bună execuție a contractului. Neîndeplinirea acestor condiții duce la imposibilitatea încheierii contractului;
 • Asociațiile de proprietari sau locatari vor depune copii după certificatul de înregistrare fiscală, actul legal care conferă asociației personalitate juridică, cel mai recent proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte, reprezentatul legal al asociației, protocolul privind preluarea activelor și a pasivelor, semnat de președinții celor două asociații în cazul divizării, procesul verbal de recepție al branșamentului;
 • Punerea în funcțiune se va face după semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între APAVITAL S.A. în calitate de Operator și utilizator, în termenul prevăzut în Regulament.

 

 

Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.   

 

 Beneficiarul este contactat  în termen de 30 zile de la eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării de branșament/racord, în vederea semnării  contractului  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

Întrebări frecvente despre contractare

 

Cum pot deveni utilizator APAVITAL S.A.?

Conform art. 28, alin. (1) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicată): ”Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare, încheiat în nume propriu"

Categoriile de utilizatori cu care APAVITAL S.A. încheie contracte de furnizare servicii apă-canal sunt:

 • Operatori economici;

 • Instituții publice;

 • Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/chiriași;

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la registratura APAVITAL S.A. o cerere tip (disponibilă la  sediul APAVITAL S.A. din strada Mihai Costăchescu nr. 6, la  Oficiul de primire şi eliberare documente, sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro, la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere F-011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator, în termenul prevăzut în contract.

Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii.

Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către APAVITAL S.A. și a documentelor solicitate în cererile tipizate menționate anterior.

 

Ce trebuie să fac pentru a încheia un contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare?

 

Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este necesară îndeplinirea unor condiţii şi depunerea unor documente la sediul APAVITAL S.A., Oficiul de primire și eliberare documente, din str. Mihai Costăchescu nr. 6  sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro).

 

Condiţiile necesare încheierii contractului sunt:

 • imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare trebuie să aibă branşament şi/sau racord propriu;
 • în situaţia în care nu există branşament de apă sau racord de canalizare, se va obţine avizul APAVITAL S.A., contracost;
 • persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare.

 

Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se încheie, după caz, cu:

 • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;
 • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.);
 • cu titlu de excepţie, se poate încheia un contract cu chiriaşul, cu îndeplinirea simultană a două condiţii: încasarea unei taxe de anticipaţie (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare) şi prezentarea unui accept scris din partea proprietarului, de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv;
 • asociaţia de proprietari.

Contractarea furnizării și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se realizează în funcție de categoria utilizatorilor. Documentele necesare încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt cele menționate la art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi ARSACIS, printre acestea fiind și avizul definitiv al operatorului, pentru toate categoriile de utilizatori.

În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, titularul de contract va trebui să obţină un aviz eliberat de APAVITAL S.A. După obţinerea acestui aviz şi execuția lucrării de redimensionare se încheie un act adițional la contractul existent, cu modificările survenite.

În cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum), se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.

 

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare poate fi modificat prin act adiţional numai pentru următoarele situaţii:

 • schimbarea adresei de corespondenţă a titularului de contract;
 • modificarea datelor de identificare a utilizatorului;
 • modificări ale suprafeţei construite şi/sau neconstruite a imobilului;
 • modificări ale numărului şi tipului de persoane care locuiesc sau care desfăşoară activităţi în imobil;
 • modificări ale profilului de activitate.

La sediul operatorului sau pe site-ul ApaVital găsiți cererile-tip pentru toate categoriile de utilizatori. În funcţie de tipul de utilizator sunt enumerate şi actele necesare încheierii contractului.

 

Dacă stau la bloc/condominiu, cum pot fi facturat individual?

Pentru înțelegerea modalităților sub care se poate realiza facturarea individuală către proprietarii condominiilor, APAVITAL S.A. face următoarele precizări:

Odată cu modificarea și completarea Legii 241 din 22 iunie 2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

Astfel, proprietarii condominiilor au posibilitatea de a încheia contracte individuale (facturare individuală), în următoarele condiții:

1. Proprietarii din cadrul condominiului vor trebui să aibă executate, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.

Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali, în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator.

Este necesară achitarea datoriilor la zi a tuturor utilizatorilor, către operator.

Precizăm că toate cheltuielile ocazionate cu execuția lucrărilor de separare, achiziția contorului conform indicațiilor din avizul tehnic, cât şi a lucrărilor de realizare a instalației interioare de apă, după contor până la condominiu şi în interiorul acestuia, sunt suportate de proprietarii condominiului, iar aceste lucrări nu sunt executate de APAVITAL S.A..

Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.

2. În condominiile în care sistemul de distribuție al apei este pe verticală, contractele individuale se încheie cu APAVITAL S.A., dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
 • contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
 • buletinele de verificare metrologică aferente contorilor montați în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.

3. În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci, contractele se încheie cu proprietarii de condominii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
 • în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă;
 • buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

Menționăm că un contract de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu un utilizator colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

4. Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:

  - în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

      - la nivelul întregului imobil/asociaţiei;

   -  cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului.

Conform Legii 241/2006 reactualizată, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.

De asemenea, ținem să vă informăm că în facturile individuale se va lua în calcul și se va repartiza în mod egal, pe fiecare unitate imobiliară, diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.