Întrebări frecvente

Cum pot lua legătura cu APAVITAL S.A.?

APAVITAL S.A. oferă mai multe modalităţi prin care clienţii pot lua legătura cu furnizorul de servicii de apă şi canalizare:

 • În scris, atât prin depunerea solicitărilor/ reclamațiilor la registratura de la sediul societăţii din Iaşi, str. Mihai Costăchescu , nr. 6, în timpul programului de lucru: luni - joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, cât și prin transmiterea acestora prin e-mail la adresele: contact@apavital.ro şi avarii@apavital.ro.  
 • Telefonic, prin apel la numerele de centrală: 0232.215410, 0232.215411 în timpul programului de lucru menționat mai sus sau la numărul de telefon al centrului de contact 0232.969, număr care rămâne la dispoziția clienților și după terminarea programului de lucru, pentru transmiterea disfuncționalităților.
 • La oficiile de primire şi eliberare documente astfel

- Iași, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cu programul: Luni – Miercuri 8:00 – 15:30, Joi 8:00 – 17:30 și Vineri 8:00 – 13:00 – pentru primire documente;

- Iași, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cu programul: Luni – Miercuri și Vineri 8:00 – 12:00, Joi 8:00 – 13:30 – pentru eliberare documente; 

- Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 78A, cu programul: Luni – Miercuri și Vineri 10:00 – 13:00, Joi 13:00 – 16:00 – pentru eliberări contracte;

- Târgu Frumos, str. 22 Decembrie 1989, nr. 6, cu programul: Luni – Vineri 8:00 – 11:00 – pentru primire documente; pentru contracte;

- Pașcani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 32, bl. J, cu programul: Luni - Miercuri și Vineri: 10:00 - 12:00, Joi: 13:00 - 15:00 – pentru primire și eliberare documente; pentru contracte;

 • De asemenea, clienții pot lua legătura cu APAVITAL S.A. și prin intermediul paginii de Facebook a societății, dar și prin formularul de solicitări/ reclamații de pe pagina web a societății, www.apavital.ro.
Cum pot deveni utilizator APAVITAL S.A.?

Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare, încheiat în nume propriu.

Categoriile de utilizatori cu care APAVITAL S.A. încheie contracte de furnizare servicii apă-canal sunt:

 • Operatori economici;
 • Instituții publice;
 • Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/chiriași;

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la registratura APAVITAL S.A. o cerere tip (disponibilă la  sediul APAVITAL S.A. din strada Mihai Costăchescu nr. 6,  la  Oficiul de primire şi eliberare documente, sau pe site-ul APAVITAL S.A. www.apavital.ro), la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere F-011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator, în termenul prevăzut în contract.

Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii.

Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către APAVITAL S.A. și a documentelor solicitate în cererile tipizate menționate anterior.

Ce este avizul definitiv de branşare/racordare şi care sunt documentele necesare pentru a-l obţine?

Conform art. 2. (9) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, avizul de branșare/racordare este documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare.

Orice solicitant, persoană fizică sau juridică, care doreşte un branşament de apă şi/sau un racord de canalizare, trebuie să depună la Oficiul de primire și eliberare documente din cadrul Serviciului Marketing și Relații cu Publicul o cerere tip (formularul F-089.1 sau F-089.2), disponibilă la ghișeu sau pe site-ul www.apavital.ro, ce va fi însoţită de xerocopiile documentelor specificate în formulare. Branşarea/racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de APAVITAL S.A. la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.


Pasul nr. 1: Obţinerea avizului şi proiectului

Documente necesare:

-act de proprietate sau certificat de moștenitor PF; contract de închiriere imobile aflate în proprietatea Primăriilor locale, D.A.P.P.P. Iași; declarație notarială coproprietari/moștenitori când este cazul - PF

-plan de încadrare în zonă pe suport topografic sc. 1:1000 vizat de O.C.P.I. Iași - 2 exemplare PF, A

-extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc. 1:500 vizat de O.C.P.I. Iași - 2 exemplare - PF, A

-extras de carte funciară de informare actualizat la zi - PF

-act de identitate - PF, act de identitate președinte - A; certificat de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere - A

-autorizație de construire a imobilului emisă de primăria locală - PF

-declarație privind inventarul punctelor de consum apă din instalația interioară - PF, A

-breviar de calcul cu necesar de apă și stabilirea cantității de apă uzată și meteorică evacuată, întocmit de un proiectant de specialitate, în cazul imobilelor cu altă destinație decât locuințe individuale - PF

-încheiere de sentință judecătorească, privind înființarea asociației de proprietari/locatari - A

-proces verbal numire/alegere președinte- A

 

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz şi proiect solicitat de client.  

În urma cererii, proiectantul APAVITAL S.A. va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşare/racordare la reţelele publice de apă şi de canal, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism de la Primărie. Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica memoriul tehnic de la Oficiul de primire și eliberare documentație şi pentru a-l depune la Primărie. În baza certificatului de urbanism, proiectantul APAVITAL S.A. întocmeşte memoriile tehnice pentru furnizorii de utilităţi care sunt specificaţi de către Primărie, pentru obţinerea avizelor de coexistenţă. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la registratură în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare.
Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul.


Pasul nr. 2: Execuţia lucrării

În baza proiectului întocmit de Serviciul Tehnic, APAVITAL S.A. va întocmi un deviz estimativ de lucrări, care va fi achitat de client. Un exemplar din proiect va fi depus de către solicitant la Primărie în vederea obţinerii autorizaţiei de efectuare a lucrării de branşare/racordare, iar după aceasta îl va prezenta operatorului din cadrul Secţiei de Lucrări Edilitare, aflat la sediul APAVITAL S.A., strada Mihai Costăchescu, nr. 6, pentru programarea lucrării de branşare/racordare. Execuţia lucrării de branşare/racordare se face de către APAVITAL S.A. şi se finalizează cu efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate a branşamentului/racordului şi emiterea unui proces-verbal de recepție a lucrării.

Branşamentul va rămâne sigilat până la calcularea şi achitarea devizului final pentru execuţia lucrării şi încheierea contractului.


Pasul nr. 3: Încheierea contractului

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la sediul APAVITAL S.A., Oficiul de primire și eliberare documentație, o cerere tip (disponibilă pe www.apavital.ro, dar şi la ghișeu) la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere F-011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator, în termenul prevăzut în contract.

Ce trebuie să fac pentru a încheia un contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare?

Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este necesară îndeplinirea unor condiţii şi depunerea unor documente în copie la sediul APAVITAL S.A., Oficiul de primire și eliberare documentație, din str. Mihai Costăchescu nr. 6.

Condiţiile necesare încheierii contractului sunt:

 • imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare trebuie să aibă branşament şi/sau racord propriu;
 • în situaţia în care nu există branşament de apă sau racord de canalizare, se va obţine avizul APAVITAL S.A., contracost;
 • persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare.

Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se încheie, după caz, cu:

 • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;
 • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.);
 • cu titlu de excepţie, se poate încheia un contract cu chiriaşul, cu îndeplinirea simultană a două condiţii: încasarea unei taxe de anticipaţie (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare) şi prezentarea unui accept scris din partea proprietarului, de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv;
 • asociaţia de proprietari.

Contractarea furnizării și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se realizează în funcție de categoria utilizatorilor. Documentele necesare încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt cele menționate la art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 9 martie 2017 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi ARSACIS, printre acestea fiind și avizul definitiv al operatorului, pentru toate categoriile de utilizatori.

În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, titularul de contract va trebui să obţină un aviz eliberat de APAVITAL S.A. După obţinerea acestui aviz şi execuția lucrării de redimensionare se încheie un act adițional la contractul existent, cu modificările survenite.

În cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum), se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare poate fi modificat prin act adiţional numai pentru următoarele situaţii:

 • schimbarea adresei de corespondenţă a titularului de contract;
 • modificarea datelor de identificare a utilizatorului;
 • modificări ale suprafeţei construite şi/sau neconstruite a imobilului;
 • modificări ale numărului şi tipului de persoane care locuiesc sau care desfăşoară activităţi în imobil;
 • modificări ale profilului de activitate.

La sediul operatorului sau pe site-ul APAVITAL S.A. se regăsesc cererile-tip pentru toate categoriile de utilizatori. În funcţie de tipul de utilizator sunt enumerate şi actele necesare încheierii contractului.

Cum fac schimbarea de utilizator, în urma achiziţionării unui imobil?

În cazul schimbării utilizatorului, în urma achiziţionării unui imobil, solicitantul trebuie să depună o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului tip (formularul F-089.1 și F-089.2, disponibile la ghișeu sau pe site-ul www.apavital.ro), la sediul APAVITAL S.A. (strada Mihai Costăchescu nr. 6), la Oficiul de primire şi eliberare documente.

Documente necesare pentru obţinerea avizului pentru schimbare utilizator (copii) pentru persoane fizice-PF sau asociaţie de proprietari /locatari/chiria şi-A :

 • act de proprietate - PF, A;
 • act identitate - PF, act identitate președinte - A; certificatul de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A;
 • plan de încadrare în zonă pe suport topografic scara 1:1000, vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare - PF, A;
 • extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic scara 1:500, vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare - PF, A;
 • extras de carte funciară de informare, actualizat la zi – PF;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală/încheiere de intabulare O.C.P.I. - PF, A;
 • declaraţia privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară -  PF, A;
 • încheierea de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A;
 • proces-verbal numire /alegere preşedinte – A.

La depunerea cererii pentru aviz se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz:

 • taxă aviz schimbare utilizator, în cazul în care a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar;
 • taxă aviz definitiv de branşare, în cazul în care nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar, pentru punctul de consum înstrăinat.

Avizul pentru schimbare utilizator se va emite cu condiţia să nu existe datorii pe branşament, iar în unele cazuri vechiul proprietar va solicita în scris rezilierea contractului.

După emiterea avizului, solicitantul va depune la sediul APAVITAL S.A., Oficiul de primire și eliberare documentație, cererea pentru contract furnizare/prestare servicii apă/canalizare (disponibilă pe www.apavital.ro, dar şi la ghișeu).

Cum identific corect datele de pe factură?

Pentru a identifica corect datele de pe factură le-am enumerat pe cele mai importante în exemplul de mai jos:

1. Codul de client reprezintă codul unic de identificare a utilizatorului în baza de date, ce este necesar să fie precizat la anumite operaţiuni, de exemplu, dacă se transmite telefonic, sau prin e-mail  indexul contorului de apă.

2. Date din factură, și anume:

 • seria şi nr. factură;
 • data emiterii facturii, se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;
 • data scadentă reprezintă termenul de plată a facturii, utilizatorul are obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură, conform art. 15 (15.1) din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. După data scadentă, utilizatorul mai are termen încă 30 zile pentru efectuarea plăţii fără penalităţi de întârziere.

3. Numele utilizatorului și adresa de facturare - se referă la adresa unde se trimit facturile, care în unele cazuri nu este aceeaşi cu adresa locului de consum.

4. Cod de bare pentru plata facturii curente: reprezintă suma de plată corespunzătoare facturii şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente;

5. Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum:

 • adresa aferentă punctului de consum;
 • seria si tipul contorului înscris pe factură;
 • index-ul vechi şi index-ul nou; diferenţa între cele două citiri reprezintă consumul de apă pentru care s-a emis factura respectivă;
 • tip citire, respectiv: estimat, corecție sau regularizare;
 • metri cubi facturaţi (consum).

6. Cod de bare pentru plata integrală a facturii: reprezintă suma de plată corespunzătoare facturii şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente, plus facturi restante (unde este cazul).

Cum pot plăti factura?

Pentru plata facturilor, APAVITAL S.A. vă pune la dispoziţie mai multe modalităţi, dintre care dumneavoastră o puteţi alege pe cea care vi se pare cea mai convenabilă:

Prin intermediul casieriilor ApaVital

 • Casierii ApaVital

- numerar sau card bancar;

- se precizează minim CNP/cod client;

 

Prin intermediul stațiilor de plată

 • SelfPay (Zebra Pay)

- numerar, card bancar sau bonuri de rest SelfPay;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client și a numărului facturii;

 • PayPoint

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client;

 • Un-doi Centru de plăți

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client;

 • Westaco Express

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii;

 • PayZone

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii;

 

Plăți online

 • Prin intermediul paginii web www.apavital.ro;
 • Prin intermediul aplicațiilor ApaVitalPago, un-doi Centru de plăți, ;
 • Prin intermediul platformei ghișeul.ro;

 

Prin intermediul instituțiilor bancare

Cu numerar

 • BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, BCR, CREDITCOOP;

- numerar sau card bancar;

- doar cu factura;

 • ROBO BRD

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii.

 

Debit direct

 • BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, BCR- plățile se fac în baza Convenției încheiate de clienți cu băncile comerciale, factura fiind necesară doar la încheierea acesteia. Ulterior va trebui să depuneți o copie a Convenției la registratura ApaVital.

 

Transfer bancar

 • La orice bancă la care utilizatorul are cont deschis - precizând minim numele de utilizator, cod client, numărul și data emiterii facturii.

 

Internet banking

 • La orice bancă la care utilizatorul are cont deschis și activat serviciul internet banking, prin virament bancar - precizând numele de utilizator, cod client, numărul și data emiterii facturii.

 

Conturile în care puteți face plăţi:  

 • RO37BRDE240SV47757172400 – BRD Iași
 • RO37BRDE240SV08267502400 – BRD Iaşi Anastasie Panu
 • RO47RZBR0000060003107233 – Raiffeisen Bank S.A. – Agenţia Iaşi
 • RO56BTRL02401202E61068XX – Banca Transilvania SA
 • RO21RNCB0175012554420001 – BCR Iași 
 • RO17TREZ4065069XXX002179 – Trezoreria Iași (valabil doar pentru unitățile bugetare)

 

Pot primi factura pe e-mail?

Pentru primirea facturii în format electronic utilizatorul trebuie să completeze un formular cu datele personale. Acest formular se poate descărca de pe site, iar după ce acesta este semnat de client trebuie depus la registratura operatorului, sau se poate trimite scanat pe e-mail la adresa contact@apavital.ro. Transmiterea facturii în format electronic constituie o metodă agreată de APAVITAL S.A., datorită avantajelor pe care le prezintă, dintre care enumerăm:

 • scăderea consumului de hârtie, ceea ce duce la un comportament corporatist ecologic - grija faţă de mediul înconjurător;
 • data de primire a facturii este aceeaşi cu data de emitere, factura ajungând mult mai repede la utilizator;
 • eliminarea redundanţei - primire factură şi pe e-mail şi prin poştă;
 • posibilitatea primirii facturilor şi de către clienţii care nu sunt prezenţi la domiciliu;
De ce şi cum se emit facturi în baza consumului estimat?

Prin Hotărârea nr. 5 din 9 martie 2017 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi ARSACIS a intrat în vigoare noul Regulament şi noul Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Articolul 10.3 din contract prevede faptul că: ”la utilizatorii casnici, alţii decât asociaţiile de locatari/proprietari, citirea contoarelor se efectuează de operator din şase în şase luni, ocazie cu care se va efectua şi regularizarea consumurilor facturate (din două în două luni) până la acea dată”. Cantităţile facturate pot fi estimate conform Art.11.1, în cazul în care utilizatorul nu transmite citirea contorului.

Ca urmare, volumul de apă ce urmează a fi facturat se va calcula ca o medie zilnică a consumurilor pe 12 luni anterioare, înmulţită cu perioada de facturare, iar calculul este efectuat automat de către calculator, care generează un index virtual.

Pentru a evita atribuirea consumurilor estimate, utilizatorul are posibilitatea să transmită indexul telefonic, la numărul 0232.969, urmând indicațiile robotului, sau online, pe site-ul www.apavital.ro, dacă utilizatorul are creat un cont în prealabil.

Suplimentar, APAVITAL S.A. a pus la dispoziția clienților și alternativa prin care aceștia pot opta să ne comunice personal consumul estimat, prin completarea unui tabel trimis prin poștă împreună cu o informare privind evitarea consumului estimat. Valorile se vor completa în tabel în dreptul lunilor de transmitere a indexului aferentei rutei de citire. Estimarea transmisă de fiecare client va deveni o anexă la contracul de furnizare și va fi utilizată de fiecare dată la facturare. Formularul cu estimarea consumului poate fi trimis prin poștă pe adresa APAVITAL S.A., poate fi depus la registratura unității sau poate fi transmis prin e-mail la adresa contact@apavital.ro. În eventualitatea în care nu se va remite tabelul cu estimarea consumului, se va continua cu estimări în funcție de media consumului realizat de fiecare client, cu citiri de regularizare o dată la șase luni. 

Dacă stau la bloc/condominiu, cum pot fi facturat individual?

Pentru înțelegerea modalităților prin care se poate realiza facturarea individuală către proprietarii condominiilor, APAVITAL S.A. face următoarele precizări:

Odată cu modificarea și completarea Legii 241 din 22 iunie 2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

Astfel, proprietarii condominiilor au posibilitatea de a încheia contracte individuale (facturare individuală), în următoarele condiții:

1. Proprietarii din cadrul condominiului vor trebui să aibă executate, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.

Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali, în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator.

Este necesară achitarea datoriilor la zi a tuturor utilizatorilor, către operator.

Precizăm că toate cheltuielile ocazionate cu execuția lucrărilor de separare, achiziția contorului conform indicațiilor din avizul tehnic, cât şi a lucrărilor de realizare a instalației interioare de apă, după contor până la condominiu şi în interiorul acestuia, sunt suportate de proprietarii condominiului, iar aceste lucrări nu sunt executate de APAVITAL S.A.

Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.

2. În condominiile în care sistemul de distribuție al apei este pe verticală, contractele individuale se încheie cu APAVITAL S.A., dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
 • contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
 • buletinele de verificare metrologică aferente contoarelor montate în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.

3. În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci, contractele se încheie cu proprietarii de condominii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
 • în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă;
 • buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

Menționăm că un contract de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu un utilizator colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

4. Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:

  - în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

      - la nivelul întregului imobil/asociaţiei;

   -  cu respectarea prevederilor contractului-cadru* de furnizare/prestare a serviciului.

În avizele emise de APAVITAL S.A., utilizatorilor li se precizează tipul de contor agreat de operator din întreaga arie de operare. Aceste contoare sunt produse de firma ITRON, sunt de tip FLODIS, cu diametrul nominal de 15 mm, clasă de precizie C, echipate pentru citire la distanță cu echipament tip Cyble Everblu, întrucât doar acestea sunt compatibile cu softul deținut și cu terminalele portabile cu citire de la distanță a contoarelor. În aceste condiții, recomandăm ca utilizatorii care doresc încheierea de contracte individuale în condominii să achiziționeze doar contoare de tipul menționat, pre-echipate pentru citire la distanță, acestea fiind singurele agreate de APAVITAL S.A.

Pe baza contractelor individuale APAVITAL S.A. va emite facturi individuale, astfel că nu mai există riscul ca toți cei care își achită datoriile să stea cu teama de fi debranșați de la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din cauza vecinilor care nu obişnuiesc să îşi achite facturile. Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare constituie titlu executoriu pentru rău platnici.

De asemenea, ținem să vă informăm că în facturile individuale se va lua în calcul și se va repartiza în mod egal, pe fiecare apartament, diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.

Cum îmi creez cont pe site-ul www.apavital.ro şi ce facilităţi îmi oferă acesta?

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.apavital.ro se procedează astfel:

I. Se introduc datele de identificare la secţiunea Contul meu (adresa de email va trebui să fie una validă pentru confirmarea înregistrării). Codul de client şi numărul facturii se pot da de pe ultima factură (sau o factura mai veche) primită de dumneavoastră.

II. Se apasă butonul TRIMITE.

În urma verificării datelor de identificare veţi primi un e-mail de activare a contului, după care în 24 ore vă puteţi autentifica pe site-ul nostru.

Vizualizarea facturilor în sold se face din meniul Clienţi/Factura mea.

Facilităţile oferite de crearea contului sunt:

 • posibilitatea transmiterii autocitirii şi vizualizarea istoricului de indexuri ale contorului;
 • vizualizarea facturilor şi descărcarea acestora;
 • afişare debite şi detalii facturi;
 • efectuarea plăţilor on-line.
Care este procedura de înscriere în audiență?

Reamintim utilizatorilor APAVITAL S.A. că orice utilizator al serviciilor oferite de societate, în nume propriu sau prin reprezentanţi legali, are dreptul să solicite audienţe la conducerea societăţii. Înscrierea se realizează simplu, fie în baza completării unui formular de înscriere la Oficiul de primire a clienților, de la sediul APAVITAL S.A. din str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, fie prin programare la numărul de telefon 0232.969, caz în care completarea formularului va fi efectuată de un funcţionar informaţii clienţi, în numele utilizatorului.

În ambele situaţii, înscrierea se face cu minim 24 de ore înainte de ziua în care se susţine audienţa. Pe formularul de înscriere trebuie trecut motivul înscrierii în audienţă, pentru a se da posibilitatea verificării din timp a aspectelor sesizate, astfel ca solicitantul să primească un răspuns competent în concordanţă cu problema sesizată. De asemenea, precizăm că modul de îndeplinire a celor stabilite în cadrul audienţelor este monitorizat personal de cadrul de conducere care a susţinut audienţa.

 

Programul de audienţe la APAVITAL S.A.:

Luni 10.00 - 12.00 director operaţional, ing. Ion MIHĂILESCU

Marți 10.00 - 12.00 director comercial, ing. Romeo CASIAN

Miercuri 10.00 - 12.00 director tehnic, dr. ing. Ștefan Andi DUMITRAȘ

Joi 10.00 - 12.00 director general, dr. ing. Mihail DORUŞ

Este sigură apa de la robinet?

Apa este foarte importantă pentru alimentație, fiind sursa de energie principală a organismului uman și de aceea putem afirma că fără apă nu există viață.

Apa din mediul natural (lacuri, râuri, pânze freatice) este un bun comun care ne aparține tuturor. Pentru că apa este folosită în multe scopuri, ea devine o resursă din ce în ce mai rară, iar instituțiile publice trebuie să se implice în păstrarea, protejarea și utilizarea ei.

Apa potabilă care ajunge din rețelele de distribuție la robinetul consumatorului nu este doar apă ca atare din râu, ci este obținută în urma unor procese de tratare adecvate, adaptate caracteristicilor fiecărei surse de apă.

Astfel, apa este supusă unor procese complexe de purificare în vederea potabilizării, iar apoi, transportată prin magistrale în localități, unde este pompată și stocată în rezervoare și este distribuită prin rețelele publice clienților.

În general, tratamentul în staţia de potabilizare a apei se desfăşoară conform fluxului de mai jos:

Calitatea apei este analizată continuu, pe 3 niveluri de control:

 • monitorizarea permanentă, prin intermediul programelor de analize curente, ce se efectuează neîntrerupt de către stațiile de producţie a apei potabile ale APAVITAL S.A.;
 • monitorizarea de control, periodică, efectuată de către Laboratorul de Analize Apă Potabilă al APAVITAL S.A., înregistrat la Ministerul Sănătăţii;
 • monitorizarea de audit, periodică, efectuată de către Laboratorul Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi, înregistrat la Ministerul Sănătăţii şi acreditat de către RENAR (Reţeaua Naţională de Acreditare din România). 
Ce trebuie făcut atunci când apa nu are același aspect și gust pe care le are de obicei?

Atunci când constatați o deteriorare a aspectului apei sau un gust diferit față de cel pe care aceasta îl are de obicei, APAVITAL S.A. vă recomandă să lăsați apa să curgă câteva secunde. În cazul în care problema persistă, verificați dacă vecinii dumneavoastră au aceeași problemă sau dacă apa nu a fost oprită pentru intervenții în urma unei avarii.

Orice neregulă în legătură cu calitatea apei reci poate fi sesizată la următoarele date de contact:

 • comunicare telefonică la numărul de centrală 0232.215.410 și la numărul de telefon al Centrului de Contact, 0232.969;
 • e-mail: contact@apavital.ro, avarii@apavital.ro;
 • completarea  formularului  F-047.1 și depunerea acestuia la Registratura APAVITAL S.A. sau trimiterea prin e-mail la adresele menționate mai sus

Sesizarea va fi preluată de un funcționar, care va completa o Fișă de calitate apă și o va transmite către Laboratorul de Analiză Apă Potabilă, în vederea recoltării unei probe de apă, pentru efectuarea analizelor de potabilitate. După efectuarea analizelor, Laboratorul transmite Fișa de calitate Centrului de contact, cu concluzia și recomandările care se impun, care vor fi transmise telefonic persoanei care a făcut sesizarea.

Pot face la APAVITAL S.A. analiza fizico-chimică a apei potabile/uzate?

APAVITAL S.A. dispune de un laborator de analiză a apei potabile certificat de Ministerul Sănătăţii și efectuează analize fizico-chimice şi microbiologice în conformitate cu Legea 458/2002 – republicată, pentru apa potabilă furnizată populaţiei prin rețelele de distribuție a apei din ariile de operare din județele Iași și Neamț. Laboratorul Apă Potabilă din cadrul APAVITAL S.A. asigură prelevarea și analiza periodică de probe de apă tratată şi distribuită, ce reprezintă monitorizarea operațională impusă de legislația în vigoare.

Tot periodic se efectuează şi o verificare a calităţii apei distribuite, monitorizare de audit pe care o realizează Direcţia de Sănătate Publică Iași, în conformitate cu Legea nr. 458/2002 republicată. Informații suplimentare cu privire la competența si activitatea Laboratorului Apă Potabilă pot fi găsite pe site.

Totodată, APAVITAL S.A. dispune și de un laborator de analiză a apei uzate, care are capacitatea şi poate efectua analize fizico–chimice contracost.

În baza unei comenzi scrise din partea solicitantului, pentru probe de apă subterană (foraje, puțuri, fântâni), de suprafață (râuri, lacuri etc.), sau apă  uzată, APAVITAL S.A. dispune și de un laborator care are capacitatea și poate efectua analize fizico–chimice contracost.

Informații suplimentare cu privire la competența și activitatea Laboratorului Ape Uzate pot fi găsite pe site.

Număr contact Laborator Apă Potabilă: 0332.410.884, șef Laborator - Cătălina Maura STOIAN;

Număr contact Laborator Apă Uzată: 0721.208.879, șef Laborator - Ioana DĂSCĂLESCU.

Link-uri utile:

Cum pot face o sesizare cu privire la o disfuncționalitate la rețeaua de apă/canalizare?

Ne puteți sesiza o disfuncționalitate la rețeaua de apă/canalizare astfel:

 • telefonic, apelând numărul 0232.969;
 • prin e-mail, la avarii@apavital.ro;
 • completând Formularul pentru Sugestii si Reclamații.

Sesizările/reclamațiile privind disfuncționalitățile din rețeaua publică de apă sau canalizare se vor înregistra si se vor transmite automat echipelor de intervenție. Constatarea defecțiunilor la rețeaua publică de apă și de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce.

Demararea lucrărilor pentru remedierea defecțiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenției, cu excepția situațiilor când se trece imediat la remedierea defecțiunilor.

Ce trebuie să știm despre contoare și de ce trebuie verificate periodic?

Contorul de branşament este aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării.

În acest sens, indiferent de modul de finanţare al branşamentului, apometrul este în proprietatea furnizorului de utilităţi.

Deoarece amplasarea contorului se face de regulă pe proprietatea utilizatorului în căminul de branşament, acesta îl va verifica vizual periodic şi va asigura siguranţa acestuia împotriva îngheţului sau a şocurilor exterioare.

Pentru a se evita ruperea accidentală a sigiliilor de pe contor, acţiune ce poate conduce la costuri suplimentare imputate abonatului, respectiv verificare metrologică şi consum clandestin, nu se va permite persoanelor neautorizate să execute lucrări de intervenţie în căminul de branşament.

Verificarea contoarelor de branșament şi înlocuirea acestora din iniţiativa operatorului se face la un interval de 5 ani, respectiv 7 ani pentru contoarele montate din noiembrie 2012, şi se efectuează gratuit pentru toate categoriile de abonaţi. Funcţionarea corectă a contoarelor este certificată de buletinele de verificare metrologică eliberate conform reglementărilor Biroului Român de Metrologie Legală. Astfel, intervalul maxim admis între două verificări succesive este de 7 ani de zile, conform Ordinului 148/29.11.2012. 

Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, dacă acesta are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. În cazul în care apometrul este admis din punct de vedere metrologic, solicitantul suportă cheltuielile de verificare, demontare, montare şi transport.

Contorul de apartament, denumit repartitor de costuri, este aparatul utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului. Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor, iar modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociației de proprietari/ locatari.

Există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele aparatelor de măsură să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de repartitorul de costuri din apartament, dar sunt înregistrate de contorul general. De aceea, repartitoarele de costuri din apartamente trebuie verificate periodic, această responsabilitate fiind exclusiv în sarcina Asociaţiei de proprietari/locatari. Astfel, o dată la șapte ani, contoarele trebuie verificate, pentru a obține un nou buletin de verificare metrologică.

APAVITAL S.A. oferă și servicii de verificare metrologică a contoarelor deținute de utilizatorii care locuiesc într-un condominiu, verificările metrologice făcându-se doar pe bază de comandă. Formularul de comandă și informații suplimentare despre Laboratorul de Verificări Metrologice al APAVITAL S.A. pot fi găsite pe site.

Ce tipuri de contoare sunt agreate de APAVITAL S.A.?

APAVITAL S.A. agreează contoarele produse de firma ITRON, motivat de o serie de considerente, după cum urmează:

 • Aceste contoare se repară relativ uşor, iar la verificarea metrologică, după o serie de reglaje, se reuşeşte încadrarea lor în limitele toleranţelor admisibile;
 • Robusteţea acestor aparate, care funcţionează atât în mediu umed cât şi uscat, le conferă adaptabilitate la orice condiţii de instalare;
 • Posibilitatea dotării acestor contoare cu dispozitive radio compatibile cu aparatele de tip PSION, ambele utilizate la citirea apometrelor de la distanță, datorită preechipării din fabricaţie;
 • Oportunitatea de a utiliza componente de la un aparat la altul, fapt care conduce la eficientizarea activităţii de reparare şi la reducerea costurilor de achiziţie destinate înnoirii parcului de contoare;
 • Clasa de precizie C oferă o fidelitate sporită a măsurării cantităţilor ce tranzitează aparatele de tip FLODIS şi FLOSTAR.

Nr. crt.

Producător

Tip apometru

Diametru    nominal

Clasa metrologică

1.

ITRON

FLODIS

15, 20, 25, 32 (mm)

C

2.

ITRON

FLOSTAR M

40, 50, 65, 80, 100, 150 (mm)

C

Trebuie sa plătesc înlocuirea contorului de branșament?

APAVITAL S.A. se angajează să exploateze, să întrețină, să repare și să verifice contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către operator.

Contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate conform Ordin29/N/1993, astfel:     

 • de către utilizator, dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic;
 • de către operator dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic cu valori superioare;                                                                                         
 • în situația în care contorul supus verificării a fost declarat respins cu valori inferioare, cheltuielile de montare-demontare vor fi suportate de utilizator.

APAVITAL S.A. se angajează să echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare, branșamentele utilizatorului în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite de Consiliile Locale, în conformitate cu prevederile legale. APAVITAL S.A. va schimba, pe cheltuiala sa (cu excepția cazurilor în care vina aparține utilizatorului), contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că acesta este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare.

Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 7 zile de la sesizare.

Când schimbarea survine unei cauze datorate utilizatorului, cheltuielile aferente vor fi suportate de acesta. Așadar, orice reparație sau înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voința operatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior) sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.

Tot pe cheltuiala utilizatorului se efectuează și verificarea metrologică a contorului în cazul în care sigiliile aplicate de către operator au fost rupte, dar și la constatarea lipsei contorului din instalație, sau altă operațiune care să influențeze indicațiile contorului de branșament.

Cum se citește indexul contorului?

În prezent, conform prevederilor Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, APAVITAL S.A. facturează cantităţile consumate din două în două luni, ca medii ale consumului anterior gospodăriei în cauză, sau în baza autocitirii efectuate de către utilizator, iar în a şasea lună factura are la bază o citire de regularizare, efectuată de către delegatul operatorului.

Citirea contorului se efectuează de la stânga la dreapta, începând de la primul număr, până la virgule, sau până la capătul din partea dreaptă, astfel utilizatorul trasmițând doar cifrele de culoare neagră de pe cadran. Cele de culoare roșie reprezintă subdiviziuni ale metrului cub și nu se citesc. Este important ca la transmiterea indexului utilizatorul să cunoască codul de abonat, disponibil pe factură, și să citească cifrele de pe contor cu atenție, pentru o înregistrare corectă.

Cum și când trebuie să transmit indexul?

În situaţia în care utilizatorul transmite indexul contorului în luna în care operatorul efectuează citirea de regularizare, la emiterea facturii se va lua în calcul citirea efectuată de către delegatul operatorului.

Pentru facturile emise în lunile pare, autocitirile se transmit doar în lunile impare, iar pentru cele emise în lunile impare, autocitirile se transmit doar în lunile pare.

Pentru a fluidiza modalitatea de transmitere a indexului, APAVITAL S.A. oferă următoarele posibilităţi diversificate, simple şi rapide:

 • prin telefon, la numărul 0232.969 urmând indicațiile robotului 
 • prin intermediul contului de utilizator creat pe site-ul APAVITAL S.A.

Autocitirile se transmit către operator până pe data de 25 ale lunilor în care este programată citirea, conform contractului.

Folosind unul din canalele menţionate de transmitere a indexului, faceţi ca procesul de facturare să fie transparent, iar implicarea dumneavoastră să genereze o relaţie reciproc avantajoasă cu APAVITAL S.A.

De ce apar diferențe între consumul indicat de contorul general și repartitoarele de costuri suplimentare?

De ce apar diferențe între consumul indicat de contorul general și repartitoarele de costuri suplimentare?

 

Repartitoarele de costuri suplimentare sunt aparate cu indicații adimensionale, destinate măsurării, înregistrării și individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branșament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri. 

Aceste diferenţe pot fi determinate de:

 • diferenţe de clasă de precizie - contoarele de branşament au clasa C, în timp ce mare parte din repartitoarele de costuri din apartamente au clasa de precizie B- inferioară față de clasa C. Contorul de branşament înregistrează întreaga cantitate de apă ce trece spre consumator, în timp ce repartitoarele de costuri din apartamente nu au această capacitate;
 • lipsa unei monitorizări eficiente a repartitoarelor de către reprezentanții asociațiilor, monitorizare ce ar trebui efectuată lunar prin citirea indexurilor, verificarea stării de funcționare a repartitoarelor, verificarea integrității sigiliilor elementelor de legătură, a sigiliilor metrologice etc.;
 • neefectuarea verificărilor metrologice periodice a repartitoarelor de costuri - chiar dacă nu pot fi folosite într-o relație comercială, acestea necesită o verificare metrologică periodică pentru asigurarea acurateții măsurării;
 • pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament - în funcţie de locul de montare, practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente;
 • puncte de consum necontorizate în imobil - sunt frecvente cazurile în care, în imobil există puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. Aceste robinete, dacă sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din fața blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri;
 • poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament - dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător (de regulă, orizontal cu totalizatorul în sus), acestea vor pierde o parte din exactitatea înregistrării, trecând într-o clasă inferioară de precizie;
 • necorelarea momentelor de citire - decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină de asemenea diferențe;

Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de proprietari/locatari.

 

Care este punctul de delimitare dintre rețeaua publică si rețeaua privată?

Reţeaua publică de distribuţie a apei este parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi utilizatori independenţi. 

Reţeaua publică de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. 

La nivelul fiecărei arii de operare, gestionarea, administrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare cade în sarcina Operatorului Regional licențiat de A.N.R.S.C. (în cazul de față APAVITAL S.A.), și care își desfășoară activitatea pe baza contractului de delegare semnat cu A.R.S.A.C.I.S. Iași.

Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. 

Atunci când branşamentul nu este încă contorizat, sau în situaţia în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între reţeaua operatorului şi cea a utilizatorului va fi considerat ca fiind la punctul de branşare la reţeaua publică. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. Punctul de delimitare pentru preluarea apelor uzate şi meteorice în reţeaua de canalizare îl reprezintă căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate dinspre reţeaua interioară către reţeaua publică.

APAVITAL S.A. administrează şi are responsabilităţi de exploatare, întreţinere şi reparare doar pe rețelele publice care se termină în punctul de delimitare.

Cine plăteşte pierderile de apă stradale?

Pierderile din reţeaua publică de apă nu sunt incluse în consum, acestea încadrându-se în responsabilitatea APAVITAL S.A. Utilizatorul achită doar cantitatea de apă potabilă care trece prin contorul de branşament, aceasta fiind înregistrată. 

Sarcinile operatorului se limitează doar la remedierea pierderilor care afectează componente ale rețelei publice de distribuție a apei și anume: pierderi conductă, pierderi hidranți, pierderi branșament, pierderi cămin vane etc., precum și o parte din pierderile din căminul de branșament, atunci când defecțiunea afectează instalația existentă până la contorul de branșament, care este ultima componentă a reţelei publice.

În schimb, pierderile apărute după contorul de branșament sunt considerate pierderi pe rețeaua interioară, iar de remedierea acestora sunt responsabili proprietarii, întrucât verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorului.

Ce este reţeaua interioară şi de către cine este gestionată?

Reţelele interioare sunt reţelele aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi cea interioară reprezentat prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, iar pentru reţeaua de canalizare prin căminul de racord. Acestea aparţin în comun fie proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor, fie proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice. Verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorilor. Orice activităţi ale operatorului se limitează la a se desfăşura doar pe domeniul public, respectând astfel legile referitoare la regimul proprietăţii, care nu permit extinderea competenţelor instituţiilor publice sau operatorilor de servicii publice pe domeniul privat.

Gestionarea reţelelor interioare din cadrul condominiilor:

 • Responsabilitatea verificării, întreţinerii şi reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate asociaţiei de proprietari/locatari şi tuturor proprietarilor condominiului, APAVITAL S.A. asigură întreţinerea şi repararea doar a reţelelor publice de apă şi de canalizare;
 • Administrarea reţelelor interioare, citirea contoarelor/repartitoarelor de costuri individuale, împărţirea diferenţelor dintre contorul general şi contoarele individuale, repartizarea cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individual, gestionarea consumurilor şi încasărilor precum şi recuperarea datoriilor de la locatarii rău platnici, sunt atribuţii ce cad în sarcina exclusivă a asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Modul de repartizare a pierderilor existente pe reţeaua interioară a imobilelor şi a diferenţelor dintre apometre este stabilit de către Adunarea Generală a Asociaţiei;
 • La reţeaua de canalizare, pentru a preveni inundarea subsolurilor, pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării;
 • Intervenţiile pe reţeaua interioară de canalizare se execută de către APAVITAL S.A. contra cost, la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari, doar dacă există capacitate tehnică, prioritare fiind remedierile defecțiunilor rețelelor publice.
Cum pot verifica dacă există pierderi pe rețeaua interioară?

Pentru a verifica dacă aveţi o pierdere pe reţeaua interioară este necesar să opriţi orice consumator de apă (robinete, duşuri, aparate care folosesc apă). După ce v-aţi asigurat că niciun consumator de apă nu este deschis, verificaţi contorul. Dacă acele contorului se învârt, înseamnă că pe instalaţie există pierderi ascunse. Întrucât pierderea de apă este pe rețeaua interioară, aceasta este înregistrată ca și consum, apa trecând prin contorul de branșament. Pentru a nu se mai înregistra este necesar să opriți distribuția apei de la robinetul de după contor, din căminul de branșament, iar mai apoi să luați măsuri pentru detectarea defecțiunii.

Pentru detectarea pierderii puteţi apela la serviciul nostru de detecţie pierderi prin completarea formularului F018- Cerere verificare pierderi interioare, pe care îl puteţi găsi la secţiunea Pentru Clienți - Servicii - Servicii de detecție pierderi, sau puteţi apela la un instalator calificat. 

Menționăm că APAVITAL S.A. poate interveni contra-cost pe baza unei comenzi doar pentru detectarea pierderii, remedierea defecțiunii fiind în sarcina utilizatorului.

Nu am apă. Care ar putea fi cauza?

Lipsa apei poate fi o urmare a sistării serviciului de către operator, în următoarele situații: 

 • Avarii – apa se sistează atunci când trebuie intervenit de urgență pentru remedierea unor disfuncționalități apărute la rețea, care conduc sau pot conduce la pagube importante atât pentru operator, cât și pentru utilizator. Din cauza faptului că avariile au caracter ocazional și sunt independente de voința operatorului, APAVITAL S.A. nu poate anunța utilizatorii înainte de întreruperea furnizării apei.
 • Lucrări planificate – apa se sistează pentru executarea unor manevre şi lucrări la rețea care nu se pot efectua fără întreruperi. În acest caz, întrucât aceste activități sunt programate, întreruperea furnizării apei se face cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor (prin SMS, e-mail, anunț pe site etc), pentru ca aceștia să își facă provizii de apă.
 • Neplată sau lucrări neconforme – apa se sistează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de APAVITAL S.A. în cazul în care:
 • Factura nu este achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă; 
 • Nu sunt achitate alte obligaţii de plată neonorate la scadenţă operatorului, indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor;  
 • Utilizatorul deține instalații neconforme, care nu respectă condițiile de branșare, utilizare sau consum.
 • La cerere – întreruperea furnizării apei de către operator se poate face și la cererea titularului de contract.

Totodată, lipsa apei poate fi și o cauză a pierderilor pe rețeaua interioară de distribuție a apei, localizate între căminul de branșament și punctele de consum ale utilizatorului. De asemenea, există situații la nivelul condominiilor când un locatar are o pierdere pe rețeaua proprie și recurge la închiderea robinetului principal al conductei, întrerupând alimentarea cu apă a întregii clădiri, de cele mai multe ori nefiind anunțați și ceilalți locatari.

Ce sunt lucrările planificate și avariile și unde mă pot informa de apariția acestora?

Una dintre principalele activități pe care le desfășoară în mod curent APAVITAL S.A. se referă la întreținerea rețelelor de apă și a celor de canalizare. Pentru a asigura funcționalitatea sistemului, APAVITAL S.A. intervine uneori în rețelele de distribuție a apei, realizând lucrări de reparații, înlocuiri de conducte, înlocuirea unor piese și subansamble componente ale sistemului, igienizează rezervoare de apă sau rețele de distribuție a apei etc. Sunt așa numitele “lucrări programate”, care sunt planificate în prealabil și sunt aduse la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 24 de ore înainte de întrerupere, prin intermediul mai multor canale de comunicare, menționate mai jos.

Lucrările programate sunt anunțate din timp pentru a permite utilizatorilor să-și creeze rezerve de apă pentru perioada de întrerupere.   

O a doua categorie de disfuncționalități cu care ne confruntăm, mult mai numeroasă decât cea a lucrărilor programate, o reprezintă acele întreruperi determinate de cazurile de forță majoră, respectiv avariile. Acestea se produc spontan, la un moment dat, într-o anumită zonă din aria de operare și au cauze diverse: vechimea rețelei, lucrări realizate necorespunzător, materiale de o calitate îndoielnică, defecte de fabricație, factori externi care afectează integritatea conductei (inclusiv avarii provocate de firmele de construcții) etc. De multe ori, defecțiunile apărute determină întreruperea instantanee a furnizării apei către utilizatori, întrucât apa nu-și mai poate continua parcursul pe conductă, către utilizatori, țâșnind la suprafață prin conducta fisurată. Alteori, când acest lucru nu se întâmplă, echipa de intervenție ajunsă la fața locului este cea care decide întreruperea furnizării apei către utilizatori, pentru a putea repara defecțiunea.

Date fiind particularitățile lor, avariile nu ne permit să anunțăm întreruperile în prealabil, pentru ca utilizatorii să-și creeze eventuale rezerve de apă, comunicatele emise oferind doar informații asupra cauzelor producerii defecțiunilor, orele estimate pentru reluarea furnizării și zonele afectate de întrerupere.

De la momentul primirii sesizării și până la anunțarea pe site a defecțiunii trec uneori câteva zeci de minute, întrucât echipa de intervenție are nevoie de timp pentru a ajunge la fața locului, a detecta defecțiunea, a realiza săpăturile pentru a vedea gravitatea situației, pentru a estima ce materiale sunt necesare și care este timpul necesar pentru remedierea defecțiunii. Lucrările în sine durează mai multe ore, întrucât este nevoie de timp pentru golirea conductei ce urmează a fi reparată, pentru a se realiza reparația, pentru a încărca apa în conductă iar aceasta să ajungă la utilizatorul cel mai îndepărtat de pe traseul afectat. În momentul în care se produce o avarie, mulți utilizatori apelează la Centrul de contact, la numărul de telefon 0232.969, pentru a afla informații privind cauza și durata de remediere a acesteia. Din păcate, operatorii noștri se află uneori în imposibilitatea de a face față avalanșei de telefoane apărute în astfel de situații, când zeci de utilizatori sună simultan pentru a primi informații.

În aceste condiții, aducem la cunoștința utilizatorilor că informațiile pe care le primiți în astfel de situații de la Centrul de contact APAVITAL S.A. sunt disponibile și din următoarele surse:

 

Lucrările programate

 • sunt anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte pe site-ul www.apavital.ro; vă puteți abona la newsletter pentru a primi pe e-mail informații privind acest tip de întreruperi;
 • sunt postate cu cel puțin 24 de ore înainte pe pagina de Facebook a societății, www.facebook.com/ApaVital/ ;
 • sunt preluate și publicate/postate de instituțiile mass media locale;
 • se transmit sms-uri către titularii de contract care au la contract un număr de telefon valid. 

 

Avariile

 • sunt anunțate pe site-ul www.apavital.ro, imediat după ce informația a ajuns și la Centrul de contact;
 • în situația unor avarii care afectează un mare număr de utilizatori, informația este postată și pe pagina de facebook a societății, www.facebook.com/ApaVital/
 • se transmit sms-uri către titularii de contract care au solicitat acest lucru la încheierea contractului.

Prin urmare, recomandăm utilizatorilor ca în momentul în care se întrerupe furnizarea apei să verifice mai întâi site-ul APAVITAL S.A., pentru a afla eventuale informații, având totodată posibilitatea abonării la newsletter, pentru a primi pe e-mail comunicatele emise.

Procedând astfel, evitați riscul de a nu beneficia de informații privind întreruperile de apă care vă afectează, în situațiile în care Centrul de contact APAVITAL S.A. este indisponibil temporar din cauza numărului mare de apeluri înregistrate.

Care sunt obligaţiile spitaliceşti în caz de avarii?

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiecare unitate spitalicească trebuie să ia măsuri pentru a asigura rezervele de apă necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Ordinul nr. 914 din 2006, privind aprobarea normelor de autorizare sanitară de funcţionare a unui spital, prevede în mod clar obligaţiile ce revin unităţilor sanitare privind asigurarea consumurilor menajere de apă. Astfel, spitalul trebuie să aibă asigurat accesul la apă potabilă ori prin racordare la sistemul public, ori sistem individual din sursă proprie. Indiferent de sursă, calitatea apei trebuie să corespundă normelor în vigoare. 

În Articolul 14 se menţionează următoarele:

 • (1) Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile.
 • (2) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanență proaspătă.
 • (3) În afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu care să permită funcţionarea hidranţilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore.

În plus, actul legislativ mai prevede printre altele, ”staţii de ridicare a presiunii de pompare, racordate la rezervoarele de acumulare, pentru a asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combatere a incendiilor.” (art. 15).

În cazurile în care în zonă sunt lucrări planificate ce duc la și starea apei, APAVITAL S.A. diseminează informaţia cu cel puţin 24 de ore înainte, prin transmiterea directă de note telefonice la unităţile spitaliceşti și comunicat postat pe site-ul APAVITAL S.A. de unde este preluat și de mass media, acestea fiind cele mai uzuale, legale şi rapide căi de mediatizare. În situaţiile în care se intervine pentru remedierea unei avarii, consumatorii nu pot fi anunţaţi în prealabil, deoarece în încercarea de a reduce cât mai mult posibil intervalul orar necesar intervenţiei, sistarea apei se face în cel mai scurt timp.

Ce reprezintă serviciul de canalizare și epurare al apelor meteorice şi cum se facturează?

Serviciul de canalizare și epurare a apelor meteorice presupune colectarea apei meteorice și transportul prin intermediul canalelor colectoare, precum și epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul natural curăţate.

Procedurile de evacuare în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi de depozitare a nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac de către APAVITAL S.A. numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de gospodărire a apelor şi de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

Întrucât operațiunile de colectare, transport, epurare și evacuare implică costuri, APAVITAL S.A. facturează către instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Iaşi serviciile de canalizare a apelor meteorice colectate de pe suprafeţele de teren deţinute.

Cantitatea de apă pluvială preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere, conform SR 1846-1 2:2000.

Stabilirea cantităţii de apă pluvială (Qm) preluată în reţeaua de canalizare poate fi determinată și prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de utilizator (instituţiile publice şi agenţii economici), verificate cu datele din actul de proprietate şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, şi anume: 0,85 – pentru suprafeţele construite (SC); 0,05 – pentru suprafeţe neconstruite (SN), utilizând relaţia de calcul analitic: 

Qm = (SC × 0,85 + SN × 0,05) × k 

unde, k = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (exprimată în mc).

De ce se colmatează rețeaua de canalizare și cum trebuie întreținută aceasta?

Prin colmatare se înţelege fenomenul de depunere a reziduurilor menajere, dar mai ales a grăsimilor şi uleiurilor insolubile pe suprafaţa pereţilor conductelor, împiedicând scurgerea normal a apei menajere. 

Blocarea scurgerii apei uzate rezultată din bucătăriile sau toaletele apartamentelor unui bloc de locuit sau a unei case particulare duce la colmatarea reţelelor interioare și înfundarea sistemului de canalizare. Aceste situații neplăcute sunt cauzate, de cele mai multe ori, de comportamentul iresponsabil al unor persoane care aruncă în toaletă sau în chiuvetă resturile menajere cum ar fi resturi alimentare, oase, textile etc., deşeuri solide precum nisip, vopsea, sau alte materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară a apartamentelor. Ajunse în rețeaua de canalizare, astfel de lucruri înfundă sistemul de canalizare, obturează treptat secțiunile conductelor, reducând capacitatea de preluare a apelor uzate menajere și chiar blochează funcționarea stațiilor de pompare a apei uzate. Efectul blocajelor generate de aceste materiale este resimțit în primul rând tot de locuitorii din zonă, urmare a refulării de ape reziduale în case, subsoluri, pe proprietăți sau spații publice. 

Intervențiile pentru îndepărtarea efectelor colmatării sistemului de canalizare deturnează importante resurse financiare și umane, atât din partea operatorului, cât și din partea utilizatorilor (mai ales atunci când este afectată și rețeaua interioară).  De aceea trebuie să reținem că rețeaua de canalizare nu este coş de gunoi și trebuie să ținem cont de următoarele reguli pentru a o întreține:

 • Nu aruncăm în vasul de toaletă sau chiuvetă resturi alimentare, textile, materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară, materiale folosite pentru igienă (absorbante, aţă dentară, beţişoare de curăţat în urechi, bandaje medicale, aparate de ras), ambalaje de orice natură etc;. 
 • Colectăm grăsimile şi uleiurile rămase după prăjirea alimentelor în recipiente etanşe care pot fi aruncate în siguranţă la pubela de gunoi sau pot fi predate la societăţile care reciclează uleiul alimentar uzat;
 • Îndepărtăm cu un şervet de hârtie resturile de ulei sau de grăsimi rămase pe vasele de gătit, înainte de spălarea acestora; 
 • Nu aruncăm substanţe volatile, corozive, toxice sau medicamente expirate în vasul de toaletă sau chiuvetă;
 • Montăm separatoare de grăsimi.
Se facturează serviciul de canalizare dacă folosesc apă din fântână?

Serviciul de canalizare se plătește de orice persoană racordată la rețeaua de canalizare, care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract, indiferent de modul de alimentare cu apă. Utilizatorii trebuie să comunice operatorului dacă sunt deţinători de surse proprii de alimentare cu apă, precum și data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop, au obligaţia să instaleze, cu avizul operatorului, contoare pe sursele proprii.

Precizăm că toți utilizatorii care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dar stau în zone unde există sistem public de canalizare, sunt obligați conform legii nr. 241/2006, actualizate să se racordeze la rețeaua publică de canalizare, pentru deversarea apei uzate.

Pot apela la APAVITAL S.A. pentru vidanjare fosă?

APAVITAL S.A. prestează serviciu de vidanjări, la cel mai mic tarif din judeţul Iaşi și anume 72,48 lei/metrul cub cu TVA inclus. La tariful de vidanjare se adaugă costul deplasării, de 5 lei/km, care se stabilește în funcție de numărul de kilometri parcurși de utilajul de vidanjare. 

Serviciul de vidanjare se face în baza unei comenzi de vidanjare transmise fie telefonic, la telefon 0232.267.865 sau 0232.969, fie în scris, prin e-mail, la adresa contact@apavital.ro, prin fax, la numărul 0232.218.561 sau printr-o solicitare scrisă, depusă la registratura APAVITAL S.A.

Precizăm că vidanjarea bazinelor de colectare a apei uzate deținute de utilizatori în zonele unde nu există sistem public de canalizare se poate realiza în condiţiile în care apa uzată colectată se înscrie în valorile maxime admise pentru conţinutul de poluanţi în conformitate cu H.G.352/2005 – NTPA 002. 

De asemenea, APAVITAL S.A. prestează și servicii de decolmatări, spălări canale, curăţire şi desfundare cămine canalizare. 

Menționăm că în zonele unde există sistem public de canalizare, în urma modificărilor aduse Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, s-a introdus obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare, a tuturor utilizatorilor (persoane fizice și juridice), inclusiv a celor care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Apa uzată nedeversată în sistemul de canalizare are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, cu consecințe grave, ducând la îmbolnăvirea populației. În aceste condiții, APAVITAL S.A. face apel către utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile de executare a instalațiilor interioare, pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care acestea există. Precizăm că nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Legea 241/2006 constituie contravenție și se sancționează, de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 4.000 lei.

Cine este responsabil de extinderea rețelelor de apă/ canalizare?

Potrivit art. 37, alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, “Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale”. Totodată, extinderea reţelei poate fi realizată şi de către investitori particulari, care pot fi persoane fizice sau juridice, costurile de proiectare şi execuţie a lucrării fiind suportate de către beneficiar, conform mențiunilor normative din contractul de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

De asemenea, prin diferite programe de investiții, atât din surse proprii, cât și din surse externe unele extinderi de rețea pot fi realizate și de către APAVITAL S.A., în limita bugetului disponibil.

Apa este dură?

Duritatea totală a apei potabile este dată de sărurile solubile de calciu şi magneziu din apă şi este exprimată în grade de duritate germane, engleze sau franceze. În România, valoarea admisă pentru duritatea totală a apei potabile este reglementată de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, concentraţia admisă de Legea 458/2002 este minim 5 grade germane, neexistând o limită maximă.

Conform literaturii de specialitate, după duritatea totală, apele se clasifică în:

 • Ape moi - maxim 8 grade germane
 • Ape cu duritate medie - 8-18 grade germane
 • Ape dure - 18-30 grade germane
 • Ape foarte dure - peste 30 grade germane

În municipiul Iaşi, duritatea totală a apei potabile are valori cuprinse între 12-17 grade germane. Astfel, în procesul tehnologic de potabilizare a apei nu se impune intervenţia de reducere a durității totale a acesteia, valorile mai mari decât 5º Ge nefiind dăunătoare sănătăţii. Mai mult, sărurile de calciu și magneziu din apă sunt benefice organismului, aducând aport de calciu şi magneziu, necesar acestuia. De asemenea, sărurile conferă acesteia un gust plăcut, precum al apei minerale.

Pe de altă parte, sărurile de calciu şi magneziu, ce dau duritatea apei, se depun şi formează pe instalaţiile/echipamentele prin care trece apa o crustă cu efecte nedorite. Pentru evitarea acestora, consumatorul poate opta pentru utilizarea unor produse sau echipamente autorizate de filtrare/dedurizare a apei.