Întrebări frecvente

Cum pot lua legătura cu APAVITAL S.A.?

APAVITAL S.A.  vă pune la dispoziție următoarele modalităţi prin puteți lua legătura cu furnizorul de servicii de apă şi canalizare:

 • În scris, atât prin depunerea solicitărilor/reclamațiilor la registratura de la sediul societăţii din Iaşi, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, în timpul programului de lucru: luni - joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, cât și prin transmiterea acestora prin e-mail la adresele: contact@apavital.ro şi avarii@apavital.ro sau prin intermediul serviciilor poștale.  
 • Telefonic, prin apel la numerele de centrală: 0232.215.410, 0232.215.411, în timpul programului de lucru menționat mai sus sau la numărul de telefon al Centrului de Contact 0232.969, număr care rămâne la dispoziția utilizatorilor și după terminarea programului de lucru, pentru transmiterea disfuncționalităților.
 • La oficiile de primire şi eliberare documente
  • Iași, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cu programul: Luni – Miercuri 8:00 – 15:30, Joi 8:00 – 17:30 și Vineri 8:00 – 13:00 – pentru primire documente;
  • Iași, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cu programul: Luni,Marți, Miercuri și Vineri 8:00 – 12:00, Joi 13:30 – 17:30 – pentru eliberare documente; 
  • Iași, Soseaua Nationala, nr.23, cu programul: Luni – Miercuri și Vineri 10:00 – 13:00, Joi 13:00 – 16:00 – pentru eliberări contracte;
  • Târgu Frumos, str. 22 Decembrie 1989, nr. 6, cu programul: Luni – Vineri 8:00 – 11:00 – pentru contracte; Luni-Joi: 07:00 - 15:00, Vineri: 07:00 - 12:30 - pentru primire și eliberare documente;
  • Pașcani, str. Grădiniței, nr.25, cu programul: Luni - Miercuri și Vineri: 10:00 - 12:00, Joi: 13:00 - 15:00 –  pentru contracte; Luni-Joi: 07:00 - 15:00, Vineri: 07:00 - 12:30 - pentru primire și eliberare documente;
 • Prin aplicația ApaVital Iași, disponibilă în Google Play Store și App Store, ce oferă posibilitatea utilizatorilor de a transmite o sesizare cu privire la disfuncționalități identificate la rețelele de apă sau de canalizare, prin completarea unui formular.
 • Prin completarea formularului de contact sau cel de reclamație de pe pagina web www.apavital.ro.

Link-uri utile

Cum pot deveni utilizator APAVITAL S.A.?

Conform art. 28, alin. (1) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicată): ”Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare, încheiat în nume propriu"

Categoriile de utilizatori cu care APAVITAL S.A. încheie contracte de furnizare servicii apă-canal sunt:

 • Operatori economici;

 • Instituții publice;

 • Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/chiriași;

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la registratura APAVITAL S.A. o cerere tip (disponibilă la  sediul APAVITAL S.A. din strada Mihai Costăchescu nr. 6, la  Oficiul de primire şi eliberare documente, sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro, la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere F-011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator, în termenul prevăzut în contract.

Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii.

Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către APAVITAL S.A. și a documentelor solicitate în cererile tipizate menționate anterior.

 

Link-uri utile

 

 

Ce este avizul definitiv de branşare/racordare şi care sunt documentele necesare pentru a-l obţine?

Conform art. 2., alin (9) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi, avizul de branșare/racordare este documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare.

 

Pasul nr. 1: Obţinerea avizului şi proiectului

Orice solicitant, asociație de proprietari/locatari/chiriași, persoană fizică sau juridică, care dorește un branșament sau un racord de apă și/sau canalizare, trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro, cererile tip pentru obținerea avizului/proiectului şi pentru încheierea contractului (disponibile la ghișeu sau online pe paginile de internet menţionate ). La depunerea cererilor tip completate se vor anexa şi documentele enumerate la tipul de aviz solicitat. Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.    

La procesarea documentaţiei de avizare beneficiarului i se întocmeşte factura aferentă tipului de aviz solicitat, iar după confirmarea achitării acesteia, cererea de avizare merge spre procesare la Serviciul Avize. Timpul de întocmire a avizelor este de 30 de zile de la confirmarea dovezii de plată , însă acesta poate fi prelungit în funcţie de situaţiile tehnice din teren şi/sau completările necesare solicitate de către inginerii de zonă.   

Avizele de branșare/racordare au valabilitate de 36 de luni de la data emiterii, perioada în care beneficiarul trebuie să finalizeze execuția lucrării și să încheie contractul cu APAVITAL S.A. In caz contrar este necesară reluarea procedurii.

Branşarea/racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de APAVITAL S.A. la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

 

Documente necesare:

I.  act de proprietate sau act de dare în folosință; autorizaţie de construire a imobilului emisă de primăria locală, dacă construcția nu este menționată în actul de proprietate; declaraţie notarială coproprietari/moştenitori când este cazul    – PF

II. plan de încadrare în zonă pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare – PF, A

III. plan de amplasament și delimitare a imobilului sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iaşi - PF, A

IV. extras de carte funciară de informare actualizat la zi – PF

V. act de identitate – PF, act identitate președinte –  A; certificat de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A

VI. declaraţie privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară – PF, A (se va completa pe formularul F-111 – Declarație client persoană fizică)

VII.breviar de calcul cu necesar de apă şi stabilirea cantităţii de apă uzată şi meteorică evacuată, întocmit de un proiectant de specialitate, în cazul imobilelor cu altă destinaţie decât locuinţe individuale – PF

VIII.încheiere de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A

IX.proces verbal numire/alegere preşedinte – A


La depunerea cererii se va achita şi va achita și taxele stabilite pentru tipul de aviz/proiect solicitat de client şi tariful de recepţie branşament/racord, 
În urma cererii, proiectantul APAVITAL S.A. va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşarea/racordarea la reţelele publice de apă şi de canalizare, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism de la Primărie. Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica memoriul tehnic de la Oficiul primire și eliberare documente şi pentru a-l depune la Primărie. În baza certificatului de urbanism, proiectantul APAVITAL S.A. întocmeşte memoriile tehnice pentru furnizorii de utilităţi care sunt specificaţi de către Primărie, pentru obţinerea avizelor de coexistenţă. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la registratura ApaVital în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare.
Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul.


Pasul nr. 2: Execuţia lucrării

Execuția lucrărilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau canalizare se realizează de către societăți terțe agreate de APAVITAL S.A, cu profil în instalații apă - canal care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., pentru Zona Metropolitană Iași și Zona Județeană Iași;

1. După întocmirea avizului/proiectului, beneficiarul este anunțat prin sms/e-mail/telefon de către APAVITAL S.A.că avizul a fost trimis pe adresa de e-mail înregistrată la depunerea documentaţiei sau că se pot prezenta la Oficiile pentru primirea/eliberarea documentelor de la sediile APAVITAL S.A. pentru a ridica avizul și/sau proiectul, în funcţie de situaţie.

2. Beneficiarului i se va înmâna lista cu societățile care execută lucrări în zona sa, aceasta putând fi consultată și pe pagina web, la adresa:  https://www.apavital.ro/executia-lucrarii), cât și ''Formularul F- 566 - Informații generale încheiere contract APAVITAL S.A''

3,  Execuția lucrărilor de branșament apă/racord canal se efectuează de către o terță parte privată agreată de APAVITAL S.A., conform listei adusă la cunoștintă beneficiarului la momentul eliberarii avizului/proiectului, parte din documentație. În baza acordului dintre părți, executantul de lucrări va realiza branșamente și/sau racorduri la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru terți, persoane fizice și/sau persoane juridice care au solicitat execuția lucrărilor prevăzute mai sus și care au obținut și prezintă executantului toate documentele legale necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv și în mod special avizul (favorabil) de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare.

4. Firma va anunța APAVITAL S.A., data la care se va executa respectivul branșament sau racord.

5. APAVITAL S.A. se va prezenta la recepția branșamentului/racordului, aplică sigiliul pe contor și încheie procesul verbal de recepție cu firma executantă și beneficiar. Se încheie procesul verbal de recepție doar după ce societățile agreate informează oficial  APAVITAL S.A pe căile stabilite în convențiile încheiate, de finalizarea lucrării de execuție.

6. În baza procesului verbal de recepție și a cererii se finalizează contractul.

Secția L.T.E. (pentru Zona Metropolitană Iași) și Secțiile Operaționale ZJI (pentru Zona Județeană Iași, Neamț, Botoșani) au obligația:

 • să verifice îndeplinirea condițiilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare de către solicitanți, pe baza cererilor și documentelor justificative depuse de către aceștia din urmă la sediul APAVITAL S.A. și cu aplicarea procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să solicite și să obțină orice documente suplimentare necesare, conform prevederilor legale aplicabile și/sau procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să participe la recepția la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și/sau a racordurilor, împreună cu executantul și cu beneficiarul lucrărilor, sens în care va desemna una sau mai multe persoane care vor semna, în numele și pe seama operatorului, procesul verbal de recepție numai după:

- verificarea conformității lucrărilor executate cu prescripțiile/soluțiile tehnice prevăzute de avizul de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare;

verificarea calității lucrărilor executate și a conformării cu normele tehnice de realizare și de punere în funcțiune a unor astfel de lucrări;

verificarea la fața locului a lucrărilor executate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al amplasamentului lor.

 

Pasul nr. 3: Încheierea contractului

În baza documentelor depuse anterior, la pasul nr. 1 - Obținerea avizului/proiectului, APAVITAL S.A. procesează contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Beneficiarul este contactat  în termen de 30 zile de la eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării de branșament/racord, în vederea semnării  contractului  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Punerea în funcțiune a branșamentului/racordului se va face după semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între APAVITAL S.A în calitate de operator și utilizator, în termenul prevăzut în Regulament.

 

Link-uri utile: 

 

Ce trebuie să fac pentru a încheia un contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare?

Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este necesară îndeplinirea unor condiţii şi depunerea unor documente la sediul APAVITAL S.A., Oficiul de primire și eliberare documente, din str. Mihai Costăchescu nr. 6  sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro).

 

Condiţiile necesare încheierii contractului sunt:

 • imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare trebuie să aibă branşament şi/sau racord propriu;
 • în situaţia în care nu există branşament de apă sau racord de canalizare, se va obţine avizul APAVITAL S.A., contracost;
 • persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare.

 

Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se încheie, după caz, cu:

 • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;
 • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.);
 • cu titlu de excepţie, se poate încheia un contract cu chiriaşul, cu îndeplinirea simultană a două condiţii: încasarea unei taxe de anticipaţie (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare) şi prezentarea unui accept scris din partea proprietarului, de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv;
 • asociaţia de proprietari.

Contractarea furnizării și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se realizează în funcție de categoria utilizatorilor. Documentele necesare încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt cele menționate la art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi ARSACIS, printre acestea fiind și avizul definitiv al operatorului, pentru toate categoriile de utilizatori.

În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, titularul de contract va trebui să obţină un aviz eliberat de APAVITAL S.A. După obţinerea acestui aviz şi execuția lucrării de redimensionare se încheie un act adițional la contractul existent, cu modificările survenite.

În cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum), se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.

 

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare poate fi modificat prin act adiţional numai pentru următoarele situaţii:

 • schimbarea adresei de corespondenţă a titularului de contract;
 • modificarea datelor de identificare a utilizatorului;
 • modificări ale suprafeţei construite şi/sau neconstruite a imobilului;
 • modificări ale numărului şi tipului de persoane care locuiesc sau care desfăşoară activităţi în imobil;
 • modificări ale profilului de activitate.

La sediul operatorului sau pe site-ul ApaVital găsiți cererile-tip pentru toate categoriile de utilizatori. În funcţie de tipul de utilizator sunt enumerate şi actele necesare încheierii contractului.

 

Link-uri utile:

Cum fac schimbarea de utilizator, în urma achiziţionării unui imobil?

În cazul schimbării utilizatorului, în urma achiziţionării unui imobil, solicitantul trebuie să depună o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului tip (formularul F-089.1 și F-089.2, punctul 5, disponibile la ghișeu sau pe site-ul www.apavital.ro), la sediul APAVITAL S.A. (strada Mihai Costăchescu nr. 6), la Oficiul de primire şi eliberare documente, pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului accesând secțiunea Depunere documente sau pe pagina pusă la dispoziţie, https://edirect.e-guvernare.ro, cât și cererea pentru încheierea contractului (disponibilă la ghișeu sau online pe paginile de internet menţionate). Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.    

Documente necesare pentru obţinerea avizului pentru schimbare utilizator pentru persoane fizice-PF sau asociaţie de proprietari /locatari/chiria şi-A :

 • act de proprietate sau act de dare În folosință PF, A; declarație notarială coproprietari/moștenitori când este cazul - PF
 • act identitate - PF, act identitate președinte - A; certificatul de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A;
 • plan de încadrare în zonă pe suport topografic scara 1:2000 sau scara 1:5000 - 2 exemplare - PF, A;
 • plan de amplasament și delimitare a imobilului sc. 1:500 vizat de O.C.P.I. Iasi– PF,A
 • extras de carte funciară de informare, actualizat la zi – PF;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală, dacă construcția nu este menționată în actul de proprietate - PF, A;
 • declaraţia privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară -  PF, A;
 • încheierea de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A;
 • proces-verbal numire/alegere preşedinte – A.

La depunerea cererii pentru aviz se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz:

 • taxă aviz schimbare utilizator, în cazul în care a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar;
 • taxă aviz definitiv de branşare și taxa de recepţie branşament/racord, în cazul în care nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar, pentru punctul de consum înstrăinat.

Avizul pentru schimbare utilizator se va emite cu condiţia să nu existe datorii pe branşament, iar în unele cazuri vechiul proprietar va solicita în scris rezilierea contractului.

 

Link-uri utile:

 

 

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Accesați www.apavital.ro, secțiunea Cum devin client, detalii și documentații pentru a afla care sunt documentele de care aveți nevoie.  

Formularele necesare le găsiți la rubrica Documente și se pot descărca pentru a fi completate (se pot completa și direct în PDF).

Pentru fiecare categorie de beneficiari și tip de solicitare, există un formular aferent, respectiv:

Cereri de avizare:

 • F089.1 – pentru persoane fizice și asociații de proprietari;
 • F089.2 – pentru persoane juridice;
 • F-111 – se completează doar de către persoanele fizice.

Cereri de contract:

 • F-012 – pentru persoane fizice;
 • F-011 – pentru persoane juridice;
 • F -108 – pentru asociații de proprietari;
 • F-540 – pentru toți beneficiarii, indiferent de categorie.

Pe Formularul F089.1 se marchează tipul de aviz solicitat și se atașează toate actele enumerate la punctul respectiv.

Formularele aferente avizului solicitat, împreună cu toate actele necesare, se depun online, pe www.apavital.ro prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documente, în căsuța aferentă fiecărui document.

Se completează câmpurile cu datele de contact, pentru a trece la etapa pentru încărcarea fișierelor.

Documentele trebuie să fie descărcate în dispozitivul utilizat. În situația în care documentele sunt salvate în conturi personale de stocare online (Cloud, Google Drive etc.), acestea nu pot fi transmise.

Dimensiunea maximă a tuturor documentelor să nu fie mai mare de 10 MB ( dacă dimensiunea lor depășește 10 MB, se pot arhiva).

Procesul de depunere se consideră încheiat cu succes, atunci când vă apare mesajul Documentele au fost transmise cu succes.

 

Link-uri utile:

 

Cum aflu când este gata contractul?

Cererea pentru încheiere contract/act adițional decurge de la data eliberării procesului verbal de recepție a lucrării de branșament/racord în termen de 30 de zile.

Pentru schimbare utilizator, termenul de 30 de zile decurge de la data eliberării avizului schimbare utilizator.

Dacă trec cele 30 de zile și nu ați fost contactat de un reprezentant ApaVital pentru semnarea și ridicarea unui exemplar din contractul dvs, vă recomandăm să apelați Centrul de Contact, telefon 0232.969 pentru mai multe informații.

 

Link-uri utile:

 

 

Cine execută branșamentele de apă/racordurile de canalizare?

Execuția lucrărilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau canalizare se realizează de către societăți terțe agreate de APAVITAL S.A, cu profil în instalații apă - canal care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., pentru Zona Metropolitană Iași și Zona Județeană Iași;

 

1. După întocmirea avizului/proiectului, beneficiarul este anunțat prin sms/e-mail/telefon de către APAVITAL S.A.că avizul a fost trimis pe adresa de e-mail înregistrată la depunerea documentaţiei sau că se pot prezenta la Oficiile pentru primirea/eliberarea documentelor de la sediile APAVITAL S.A. pentru a ridica avizul și/sau proiectul, în funcţie de situaţie.

2. Beneficiarului i se va înmâna lista cu societățile care execută lucrări în zona sa, aceasta putând fi consultată și pe pagina web, la adresa:  https://www.apavital.ro/executia-lucrarii), cât și ''Formularul F- 566 - Informații generale încheiere contract APAVITAL S.A''

3  Execuția lucrărilor de branșament apă/racord canal se efectuează de către o terță parte privată agreată de APAVITAL S.A., conform listei adusă la cunoștintă beneficiarului la momentul eliberarii avizului/proiectului, parte din documentație. În baza acordului dintre părți, executantul de lucrări va realiza branșamente și/sau racorduri la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru terți, persoane fizice și/sau persoane juridice care au solicitat execuția lucrărilor prevăzute mai sus și care au obținut și prezintă executantului toate documentele legale necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv și în mod special avizul (favorabil) de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare.

4. Firma va anunța APAVITAL S.A., data la care se va executa respectivul branșament sau racord.

5. APAVITAL S.A. se va prezenta la recepția branșamentului/racordului, aplică sigiliul pe contor și încheie procesul verbal de recepție cu firma executantă și beneficiar. Se încheie procesul verbal de recepție doar după ce societățile agreate informează oficial  APAVITAL S.A pe căile stabilite în convențiile încheiate, de finalizarea lucrării de execuție.

6. În baza procesului verbal de recepție și a cererii se finalizează contractul.

 

 

Secția L.T.E. (pentru Zona Metropolitană Iași) și Secțiile Operaționale ZJI (pentru Zona Județeană Iași, Neamț, Botoșani) au obligația:

 • să verifice îndeplinirea condițiilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare de către solicitanți, pe baza cererilor și documentelor justificative depuse de către aceștia din urmă la sediul APAVITAL S.A. și cu aplicarea procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să solicite și să obțină orice documente suplimentare necesare, conform prevederilor legale aplicabile și/sau procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să participe la recepția la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și/sau a racordurilor, împreună cu executantul și cu beneficiarul lucrărilor, sens în care va desemna una sau mai multe persoane care vor semna, în numele și pe seama operatorului, procesul verbal de recepție numai după:

- verificarea conformității lucrărilor executate cu prescripțiile/soluțiile tehnice prevăzute de avizul de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare;

verificarea calității lucrărilor executate și a conformării cu normele tehnice de realizare și de punere în funcțiune a unor astfel de lucrări;

verificarea la fața locului a lucrărilor executate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al amplasamentului lor.

 

Punerea în funcțiune a branșamentului/racordului se va face după semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între APAVITAL S.A în calitate de operator și utilizator, în termenul prevăzut în Regulament.

 

Link-uri utile:

 

Cine este responsabil de extinderea rețelelor de apă/canalizare?

Potrivit art. 37, alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, “Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale”. Totodată, extinderea reţelei poate fi realizată şi de către investitori particulari, care pot fi persoane fizice sau juridice, costurile de proiectare şi execuţie a lucrării fiind suportate de către beneficiar, conform mențiunilor normative din contractul de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

De asemenea, prin diferite programe de investiții, atât din surse proprii, cât și din surse externe unele extinderi de rețea pot fi realizate și de către APAVITAL S.A., în limita bugetului disponibil.

 

Cine finanțează prima conectare la rețelele de apă/canalizare pentru familiile cu venituri mici?

Programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare şi este finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Termenul de 15 Decembrie 2022 menționat în Ordinul 2.605/4.10.2022 este pentru solicitanții de finanțare ai programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare" (operatorii de servicii de utilițăți publice, în speță APAVITAL S.A.) și nu pentru beneficiarii finali (familia X).

Operatorii de servicii de utilități publice care vor primi aprobarea liniei de finanțare (etapă ce se desfășoară pe parcursul mai multor runde pe o perioadă mai mare de timp), vor aduce la cunoștință beneficiarilor, prin mass-media, condițiile și modalitatea de implementare a acestui proiect.

Odată primită aprobarea de finanţare și stabilirea cadrului de aplicare, operatorul (și nu UAT-ul) va primi dosarele celor ce vor beneficia de acest program (dosare ce vor conține o documetație clar stabilită la momentul implementării).

Am ȋncheiat contract cu APAVITAL S.A. de curând. De ce nu primesc facturi?

În funcţie de tipul de contract încheiat, furnizorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare va emite lunar până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată următoarele tipuri de facturi:

a. facturi individuale pentru utilizatorii casnici individuali;

b. facturi individuale pentru operatorii economici şi instituţii publice;

c. facturi individuale pentru utilizatorii proprietari de imobile tip condominiu;

d. facturi colective la nivel de asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Emiterea facturilor către utilizatorii casnici individuali, operatorii economici şi instituţiile publice se face în concordanță cu indicaţiile contorului de branşament.

Precizăm că, factura este trimisă pe numele și la adresa de corespondenţă trecute ȋn contractul de prestări servicii semnat cu APAVITAL S.A. ȋnsă există și situații când din cauza unor probleme logistice în etapa premergătoare distribuirii lor, acestea nu ajung la utilizator.

Sunt întâlnite situații când utilizatorul omite să trimită indexul în timpul perioadei de autocitire indicate în contract, motiv pentru care nu este posibilă facturarea, neexistând în evidențele noastre consumurile înregistrate de contoarele de branșament.

Ȋn cazul facturilor expediate prin poșta electronică, adresa de e-mail eronată sau invalidă menționată ȋn contract, poate ȋmpiedica primirea lor la data emiterii acestora.

Prin urmare, clientul care nu a primit factura, nu este exonerat de plata sumei indicate, având posibilitatea să solicite obţinerea unui duplicat.

Astfel, conform art. 16 din cadrul Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul expedierii facturii la adresa utilizatorului prin poștă, curierat sau poștă electronică, operatorul nu își asumă nicio răspundere dacă acesta nu primește factura din motive independente de voinţa expeditorului. Ȋn această situaţie utilizatorul se obligă să se intereseze despre sumele de plată la sediul operatorului, termenul legal de achitare a facturii rămânând cel prevăzut de lege.

Așadar, dacă apar situații în care consumatorii nu primesc facturile, aceștia sunt rugați să ne sesizeze telefonic la numărul 0232.969 – sau prin e-mail: contact@apavital.ro. Veți verifica ȋmpreună cu operatorul adresa la care au fost expediate, pentru a vă confirma dacă aceasta este corectă.

Pentru a evita problemele legate de neprimirea facturii, vă recomandăm să vă creați un cont de client pe site-ul nostru www.apavital.ro, pentru a avea acces facil în orice moment la facturile emise, sold, consumuri, etc.. Crearea unui cont nu vă obligă să optați pentru plata online. La casieriile Apavital puteți plăti și fără factură.

 

Link-uri utile:

 

 

Cum îmi creez cont pe site-ul www.apavital.ro şi ce facilităţi îmi oferă acesta?

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.apavital.ro parcurgeți pașii de mai jos:

Pasul 1. Accesați secțiunea Contul meu, apăsați butonul înregistrează-te, apoi introduceți datele de identificare.

 • Codul de client  îl gășiți pe o factură de consum ApaVital.
 • Numărul facturii poate fi folosit chiar și de pe o factură mai veche.
 • Adresa de e-mail va trebui să fie una validă, pentru confirmarea înregistrării.

Pasul 2.  Apăsați butonul TRIMITE.

În urma verificării datelor de identificare veţi primi un e-mail de activare a contului, după care vă puteţi autentifica pe site-ul nostru.

Vizualizarea facturilor în sold se face din meniul Clienţi/Factura mea.

 

Contul de client vă permite:

 • Să transmiteți autocitirea indexului;
 • Să primiți factura în format electronic;
 • Să efectuați plata online a facturilor emise;
 • Să aveți o evidență a facturilor și consumurilor;

 

De asemenea:

 • Puteți modifica datele de contact;
 • Puteți administra mai multe contracte cu un singur cont;
 • Puteți face anumite setări de configurare pentru a primi mesaje prin e-mail sau sms;
 • Vă puteți schimba parola sau chiar șterge contul;

La final puteți completa un formular de feedback, care ne va ajuta să înțelegem mai bine modul în care ne putem îmbunătăți serviciile!

 

Link-uri utile:

 

Pot plăti online factura ApaVital, fără să am cont de client?

Plata facturii aferentă serviciilor oferite de APAVITAL S.A. se poate efectua pe site-ul www.apavital.ro și fără crearea unui cont de client.

Plătiți direct pe www.apavital.ro, accesând butonul plătește factura.

Aici trebuie să selectați tipul de serviciu pentru care doriți să faceți plata: 

 • Pentru plata facturii aferentă serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, este necesar să completați câmpul cu codul de client.
 • Pentru plățile facturilor serviciilor conexe – avize, branșamente, vidanjări sau alte servicii este necesar să  completați câmpurile cu datele din factura emisă.

Plătește cu cardul în condiții de maximă siguranță!

 

Link-uri utile:

 

 

Cum pot plăti factura?

Pentru plata facturilor de apă și canalizare și pentru plata facturii servicii conexe (plățile facturilor de avize, branșamente, vidanjări și alte servicii), ApaVital vă pune la dispoziție mai multe modalităţi de plată:

 

Casierii ApaVital

- cu numerar sau card bancar

- precizând minim CNP/cod client;

 

Prin intermediul stațiilor de plată

SelfPay (Zebra Pay)

- numerar, card bancar sau bonuri de rest SelfPay;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client și a numărului facturii;

*Lista punctelor de încasare SelfPay poate fi consultată aici: https://selfpay.ro/localizare/

 

PayPoint

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client;

*Lista punctelor de încasare PayPoint poate fi consultată aici: https://paypoint.ro/locatii

 

Un-doi Centru de plăți

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii sau prin introducerea codului de client;

*Lista punctelor de încasare un-doi Centru de plăți poate fi consulată aici: https://www.un-doi.ro/magazine/

 

Westaco Express

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii;

*Lista punctelor de încasare Westaco Express poate fi consulată aici: https://www.westaco.com/locatii/

 

Plăți online

- prin intermediul paginii web www.apavital.ro;

- prin intermediul aplicațiilor ApaVital, Pago, un-doi Centru de plăți,

- prin intermediul platformei ghișeul.ro;

 

Prin intermediul instituțiilor bancare

Cu numerar

BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, BCR, CREDITCOOP;

- numerar sau card bancar;

- plata se poate efectua doar cu factura;

 

ROBO BRD

- numerar sau card bancar;

- plata se efectuează prin scanarea codului de bare aferent facturii;

 

Debit direct

BRD - Groupe Société Générale, Banca Transilvania, BCR- plățile se fac în baza Convenției încheiate de clienți cu băncile comerciale, factura fiind necesară doar la încheierea acesteia. Ulterior va trebui să depuneți o copie a Convenției la registratura ApaVital.

 

Transfer bancar

La orice bancă la care utilizatorul are cont deschis - precizând minim numele de utilizator, cod client, numărul și data emiterii facturii.

 

Internet banking

La orice bancă la care utilizatorul are cont deschis și activat serviciul internet banking, prin virament bancar  precizând numele de utilizator, cod client, numărul și data emiterii facturii.

 

Conturile în care puteți face plăţi:

Este indicat contul de pe factura pentru ca are codul de client/ Banca: BCR, cont: RO60RNCBX5APA12345/ cod client si

RO37BRDE240SV47757172400 – BRD Iași

RO37BRDE240SV08267502400 – BRD Iaşi Anastasie Panu

RO47RZBR0000060003107233 – Raiffeisen Bank S.A. – Agenţia Iaşi

RO56BTRL02401202E61068XX – Banca Transilvania SA

RO21RNCB0175012554420001 – BCR Iași

RO17TREZ4065069XXX002179 – Trezoreria Iași (valabil doar pentru unitățile bugetare)

 

Link-uri utile:

 

Cum identific corect datele de pe factură?

Factura - reprezintă documentul ce justifică furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori.

 

Principalele elemente care se regăsesc pe factura ApaVital:

 

1.Codul de client – reprezintă codul unic de identificare a utilizatorului în baza de date și este necesar pentru anumite operațiuni:  

– transmiterea indexului controrului prin intermediul Centrului de Contact;

– crearea unui cont de client;

– achitarea facturilor aferente serviciilor de apă și de canalizare;

–  primirea de informații de la operatorii Centrului de Contact APAVITAL S.A. 

 

2. Date de identificare și corespondență a operatorului – aici găsiți contul băncii care este personalizat cu codul de client al fiecărui utilizator, ce poate fi folosit pentru plata facturii.

 

3. Date despre factură:

 • seria şi numărul facturii;
 • data emiterii facturii – se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;
 • data scadentă –  reprezintă termenul de plată a facturii. 

Utilizatorul are obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor.

Data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură, conform art. 15 (15.1) din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

 După data scadentă, utilizatorul mai are termen încă 30 zile pentru efectuarea plăţii fără penalităţi de întârziere.

 

4. Datele titularului de contract și adresa de facturare - se referă la adresa unde se trimit facturile, care în unele cazuri nu este aceeaşi cu adresa locului de consum.

 

5. Cod de bare pentru plata facturii curente – reprezintă suma de plată corespunzătoare facturii curente şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente.

 

6. Elementele de identificare ale fiecărui punct de consum:

 • seria și tipul contorului înscris pe factură;
 • index-ul vechi şi index-ul nou; diferenţa între cele două citiri reprezintă consumul de apă pentru care s-a emis factura respectivă;
 • tip citire, respectiv: estimat, corecție sau regularizare;
 • adresa aferentă punctului de consum;
 • metri cubi facturaţi (consum).

 

7. Conținutul detaliat al facturii:

 • denumirea serviciilor;
 • cantitatea consumată;
 • preț/tariful aferent serviciului și cota TVA aplicată.

 

8. Detalii fiscale – aici aveți rezumatul facturii:

 • total factură curentă
 • plăți în avans
 • sume restante
 • penalități
 • total de plată

 

9. Cod de bare pentru plata integrală a facturii – pentru plata soldului la zi, ce include soldul facturii curente, soldul facturilor neachitate și penalitățile aferente (acolo unde este cazul). 

 

Link-uri utile:

 

Pot primi factura în format electronic?

Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între utilizator și APAVITAL S.A., facturile și documentele de plată se transmit de operator funcție de opțiunea utilizatorului( se bifează una din variantele) astfel:

 • la casieria furnizorului
 • la sediul băncii
 • prin serviciul poștal
 • prin intermediul poștei electronice

 APAVITAL S.A. a creat posibilitatea ca utilizatorul să acceseze cât mai ușor datele legate de facturare, implicit vizualizarea facturilor. Pentru acest lucru, trebuie doar să vă creați un cont pe site-ul www.apavital.ro sau prin intermediul aplicației ApaVital Iași, fiind necesare unele date de identificare și anume: o adresă de e-mail validă, codul de client și un număr de factură.

În urma verificării datelor veți primi un e-mail de activare a contului după care vă puteți autentifica pe site-ul ApaVital sau în aplicația ApaVital Iași.  

Factura electronică este o opțiune pusă la dispoziția clienţilor de către APAVITAL S.A. pentru primirea facturii aferente serviciilor de apă şi de canalizare prestate. În urma activării opţiunii “factură electronică”, clientul nu va mai primi factura tipărită pe suport hârtie.

 

Puteți primi factura și pe e-mail, fără crearea unui cont de client, solicitând facilitatea prin completarea formularului F – 538, ce va trebui depus la registratura APAVITAL S.A. sau transmis către adresa de e-mail contact@apavital.ro.

La data emiterii facturii de către APAVITAL, clientul va primi pe adresa e-mail cu care s-a înscris în secţiunea Contul meu, un mesaj de notificare ce conţine un link spre factura sa electronică, disponibilă în format needitabil (.pdf).

Transmiterea facturii electronice este disponibilă clienţilor cu titlu gratuit, singurele costuri ce revin acestora fiind determinate de conexiunea lor la internet.

Clientul are posibilitatea de a reveni la opţiunea de primire a facturii pe suport hârtie, prin debifarea variantei “factura electronică”.

Reactivarea transmiterii facturii pe suport hârtie se va realiza în cel mult 30 de zile de la data alegerii acestei opţiuni.

 

Link-uri utile:

 

De ce şi cum se emit facturi în baza consumului estimat?

Prin Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi s-a aprobat Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare și Contractul de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare

Articolul 10.3 din contract prevede faptul că: ”la utilizatorii casnici, alţii decât asociaţiile de locatari/proprietari, citirea contoarelor se efectuează de operator din şase în şase luni, ocazie cu care se va efectua şi regularizarea consumurilor facturate (din două în două luni) până la acea dată”. Cantităţile facturate pot fi estimate conform Art.11.1, în cazul în care utilizatorul nu transmite citirea contorului.

Ca urmare, volumul de apă ce urmează a fi facturat se va calcula ca o medie zilnică a consumurilor pe 12 luni anterioare, înmulţită cu perioada de facturare, iar calculul este efectuat automat de către calculator, care generează un index virtual.

Pentru a evita atribuirea consumurilor estimate, utilizatorul are posibilitatea să transmită indexul telefonic, la numărul 0232.969, urmând indicațiile robotului, sau online, pe site-ul www.apavital.ro, dacă utilizatorul are creat un cont în prealabil.

Suplimentar, APAVITAL S.A. a pus la dispoziția clienților și alternativa prin care aceștia pot opta să ne comunice personal consumul estimat, prin completarea unui tabel trimis prin poștă împreună cu o informare privind evitarea consumului estimat. Valorile se vor completa în tabel în dreptul lunilor de transmitere a indexului aferentei rutei de citire. Estimarea transmisă de fiecare client va deveni o anexă la contracul de furnizare și va fi utilizată de fiecare dată la facturare. Formularul cu estimarea consumului poate fi trimis prin poștă pe adresa APAVITAL S.A., poate fi depus la registratura unității sau poate fi transmis prin e-mail la adresa contact@apavital.ro. În eventualitatea în care nu se va remite tabelul cu estimarea consumului, se va continua cu estimări în funcție de media consumului realizat de fiecare client, cu citiri de regularizare o dată la șase luni.

 

Link-uri utile:

 

Se facturează serviciul de canalizare dacă folosesc apă din fântână?

Serviciul de canalizare se plătește de orice persoană racordată la rețeaua de canalizare, care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract, indiferent de modul de alimentare cu apă. Utilizatorii trebuie să comunice operatorului dacă sunt deţinători de surse proprii de alimentare cu apă, precum și data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop, au obligaţia să instaleze, cu avizul operatorului, contoare pe sursele proprii.

Precizăm că toți utilizatorii care au sisteme proprii de alimentare cu apă, dar stau în zone unde există sistem public de canalizare, sunt obligați, conform Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicată), să se racordeze la rețeaua publică de canalizare, pentru deversarea apei uzate.

 

Link-uri utile:

 

Dacă stau la bloc/condominiu, cum pot fi facturat individual?

Pentru înțelegerea modalităților prin care se poate realiza facturarea individuală către proprietarii condominiilor, APAVITAL S.A. face următoarele precizări:

Odată cu modificarea și completarea Legii 241 din 22 iunie 2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

Astfel, proprietarii condominiilor au posibilitatea de a încheia contracte individuale (facturare individuală), în următoarele condiții:

 

1. Proprietarii din cadrul condominiului vor trebui să aibă executate, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.

Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali, în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator.

Este necesară achitarea datoriilor la zi a tuturor utilizatorilor, către operator.

Precizăm că toate cheltuielile ocazionate cu execuția lucrărilor de separare, achiziția contorului conform indicațiilor din avizul tehnic, cât şi a lucrărilor de realizare a instalației interioare de apă, după contor până la condominiu şi în interiorul acestuia, sunt suportate de proprietarii condominiului, iar aceste lucrări nu sunt executate de APAVITAL S.A.

Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.

 

2. În condominiile în care sistemul de distribuție al apei este pe verticală, contractele individuale se încheie cu APAVITAL S.A., dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
 • contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
 • buletinele de verificare metrologică aferente contoarelor montate în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.

 

3. În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci, contractele se încheie cu proprietarii de condominii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
 • în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă;
 • buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
 • este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.

Menționăm că un contract de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu un utilizator colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei, luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

 

4. Operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:

  - în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

      - la nivelul întregului imobil/asociaţiei;

   -  cu respectarea prevederilor contractului-cadru* de furnizare/prestare a serviciului.

În avizele emise de APAVITAL S.A., utilizatorilor li se precizează tipul de contor agreat de operator din întreaga arie de operare. Aceste contoare sunt produse de firma ITRON, sunt de tip FLODIS, cu diametrul nominal de 15 mm, clasă de precizie C, echipate pentru citire la distanță cu echipament tip Cyble Everblu, întrucât doar acestea sunt compatibile cu softul deținut și cu terminalele portabile cu citire de la distanță a contoarelor. În aceste condiții, recomandăm ca utilizatorii care doresc încheierea de contracte individuale în condominii să achiziționeze doar contoare de tipul menționat, pre-echipate pentru citire la distanță, acestea fiind singurele agreate de APAVITAL S.A.

Pe baza contractelor individuale APAVITAL S.A. va emite facturi individuale, astfel că nu mai există riscul ca toți cei care își achită datoriile să stea cu teama de fi debranșați de la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din cauza vecinilor care nu obişnuiesc să îşi achite facturile. Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare constituie titlu executoriu pentru rău platnici.

De asemenea, ținem să vă informăm că în facturile individuale se va lua în calcul și se va repartiza în mod egal, pe fiecare apartament, diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.

 

Link-uri utile:

Ce reprezintă serviciul de canalizare și epurare al apelor meteorice şi cum se facturează?

Serviciul de canalizare și epurare a apelor meteorice presupune colectarea apei meteorice și transportul prin intermediul canalelor colectoare, precum și epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul natural curăţate.

Procedurile de evacuare în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi de depozitare a nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac de către APAVITAL S.A. numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de gospodărire a apelor şi de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. 

Întrucât operațiunile de colectare, transport, epurare și evacuare implică costuri, APAVITAL S.A. facturează către instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Iaşi serviciile de canalizare a apelor meteorice colectate de pe suprafeţele de teren deţinute.

Stabilirea cantităţii de apă pluvială (Qm) preluată în reţeaua de canalizare poate fi determinată și prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de utilizator (instituţiile publice şi agenţii economici), verificate cu datele din actul de proprietate şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006, şi anume: 0,85 – pentru suprafeţele construite (SC); 0,05 – pentru suprafeţe neconstruite (SN), utilizând relaţia de calcul analitic: 

Qm = (SC × 0,85 + SN × 0,05) × k 

unde, k = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (exprimată în mc).

 

Link-uri utile:

 

Cum pot fi scutit la plata serviciului de canalizare dacă folosesc apa pentru udatul grădinii?

Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici reţinuţi de art.28 alin.(3) lit. c) din Legea 241/2006 (r) a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cotă procentuală de 80% din volumul de apă potabilă consumată, determinat conform clauzelor contractuale.

 Fac excepţie utilizatorii individuali, din imobile tip condominiu, aşa cum sunt definiţi de art. 28 alin. (2), art. 31 alin (3) şi (4) din Legea 241/2006 (r) a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 228 alin (2) lit. b) din  Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la care cantitatea de apă uzată evacuată reprezintă o cotă procentuală de 100% din volumul de apă potabilă consumată, determinat conform clauzelor contractuale.

 La cerere, cu titlu de excepţie, acolo unde Operatorul poate asigura valorile debitelor şi a presiunii de serviciu, în baza avizului eliberat de acesta, utilizatorii casnici aşa cum sunt reţinuţi la art.176 alin (1) pot monta un contor pasant ce va măsura volumul de apă consumată şi nepreluată de reţeaua publică de canalizare, în imediata apropiere a contorului de branşament.

 În aceste situaţii cantitatea de apă uzată evacuată se stabileşte pe baza diferenţei dintre volumul de apă înregistrat de contorul de branşament şi volumul de apă înregistrat de contorul pasant, în procent de 100%. Contorul pasant aparţine instalaţiei interioare a utilizatorului. Pentru volumul de apă măsurat de contorul pasant nu se va factura contravaloarea prestării serviciului de canalizare.

Este interzisă deversarea apei măsurate de contorul pasant în reţeaua publică de canalizare.

 

Link-uri utile:

 

Cum se citește indexul contorului?

În prezent, conform prevederilor Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, APAVITAL S.A. facturează cantităţile consumate din două în două luni, ca medii ale consumului anterior gospodăriei în cauză, sau în baza autocitirii efectuate de către utilizator, iar în a şasea lună factura are la bază o citire de regularizare, efectuată de către delegatul operatorului.

Citirea contorului se efectuează de la stânga la dreapta, începând de la primul număr, până la virgule, sau până la capătul din partea dreaptă, astfel utilizatorul trasmițând doar cifrele de culoare albă pe fond negru de pe cadran.

Cele de culoare albă pe fond roșu reprezintă subdiviziuni ale metrului cub și nu se citesc.

Este important ca la transmiterea indexului utilizatorul să cunoască codul de abonat, disponibil pe factură, lunile de facturare (pare sau impare), și să citească cifrele de pe contor cu atenție, pentru o înregistrare corectă.

 

Link-uri utile:

 

Cum și când trebuie să transmit indexul?

În situaţia în care utilizatorul transmite indexul contorului în luna în care operatorul efectuează citirea de regularizare, la emiterea facturii se va lua în calcul citirea efectuată de către delegatul operatorului.

Pentru facturile emise în lunile pare, autocitirile se transmit doar în lunile impare, iar pentru cele emise în lunile impare, autocitirile se transmit doar în lunile pare.

Pentru a fluidiza modalitatea de transmitere a indexului, APAVITAL S.A. oferă următoarele canale, simple şi rapide:

 • prin telefon, la numărul 0232.969, urmând indicațiile robotului
 • prin intermediul contului de client creat pe site-ul ApaVital
 • prin intermediul aplicației ApaVital Iași, ce poate fi descărcată de pe Google Play Store sau App Store.

Autocitirile se transmit către operator până pe data de 25 ale lunilor în care este programată citirea, conform contractului.

Folosind unul din canalele menţionate de transmitere a indexului, faceţi ca procesul de facturare să fie transparent, iar implicarea dumneavoastră să genereze o relaţie reciproc avantajoasă cu APAVITAL S.A..

 

Link-uri utile:

De ce apar diferențe între consumul indicat de contorul general și repartitoarele de costuri suplimentare?

Repartitoarele de costuri suplimentare sunt aparate cu indicații adimensionale, destinate măsurării, înregistrării și individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branșament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri. 

Aceste diferenţe pot fi determinate de:

 • diferenţe de clasă de precizie - contoarele de branşament au clasa C, în timp ce mare parte din repartitoarele de costuri din apartamente au clasa de precizie B- inferioară față de clasa C. Contorul de branşament înregistrează întreaga cantitate de apă ce trece spre consumator, în timp ce repartitoarele de costuri din apartamente nu au această capacitate;
 • lipsa unei monitorizări eficiente a repartitoarelor de către reprezentanții asociațiilor, monitorizare ce ar trebui efectuată lunar prin citirea indexurilor, verificarea stării de funcționare a repartitoarelor, verificarea integrității sigiliilor elementelor de legătură, a sigiliilor metrologice etc.;
 • neefectuarea verificărilor metrologice periodice a repartitoarelor de costuri - chiar dacă nu pot fi folosite într-o relație comercială, acestea necesită o verificare metrologică periodică pentru asigurarea acurateții măsurării;
 • pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament - în funcţie de locul de montare, practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente;
 • puncte de consum necontorizate în imobil - sunt frecvente cazurile în care, în imobil există puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. Aceste robinete, dacă sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din fața blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri;
 • montarea incorectă a repartitoarelor de costuri de apartament – gradul de sensibilitate al acestora este influențat de modul de instalare. Repartitoarele de costuri de apartament montate incorect față de prescripțiile fabricantului: de exemplu, vertical, înclinate sau cu cadranul într-o parte pentru contoarele care funcționează numai în pozitie orizontală nu mai indică toată cantitatea de apă consumată, aceasta fiind totuși înregistrată de apometrul general.
 • necorelarea momentelor de citire - decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină de asemenea diferențe;

Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de proprietari/locatari.

 

Ce trebuie să știm despre contoare și de ce trebuie verificate periodic?

Contorul de branşament este mijlocul de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să indice, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de măsurare, se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării.

În acest sens, indiferent de modul de finanţare al branşamentului, contorul de apă este în proprietatea furnizorului de utilităţi.

Deoarece amplasarea contorului de apă se face de regulă pe proprietatea utilizatorului în căminul de branşament, acesta îl va verifica vizual periodic şi va asigura siguranţa acestuia împotriva îngheţului sau a şocurilor exterioare.

Pentru a se evita ruperea accidentală a sigiliilor de pe contor, acţiune ce poate conduce la costuri suplimentare imputate utilizatorului, respectiv verificare metrologică şi consum clandestin, nu se va permite persoanelor neautorizate să execute lucrări de intervenţie în căminul de branşament.

Înlocuirea contoarelor de branșament din iniţiativa operatorului se efectuează gratuit pentru toate categoriile de utilizatori. Funcţionarea corectă a contoarelor este certificată de buletinele de verificare metrologică eliberate conform reglementărilor Biroului Român de Metrologie Legală. Astfel, intervalul maxim admis între două verificări succesive este de 7 ani de zile, conform Ordinului nr. 77 din 15 martie 2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2022,  în vigoare din 04-07-2022.

 

Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, dacă acesta are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. Operațiunea va fi derulată în cadrul Laboratorului Metrologic al operatorului.  În cazul în care contorul de apă este admis din punct de vedere metrologic, sau respins cu valori negative, solicitantul suportă cheltuielile de verificare, demontare, montare şi transport conform prevederilor Ordinului 29N/1993 al Ministerului Lucrărilor Publice.

 

Contorul de apă montat în apartament, denumit repartitor de costuri, este mijlocul de măsurare utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului. Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor, iar modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociației de proprietari/ locatari.

Există posibilitatea ca, din diverse motive, blocul de măsurare ( ansamblul  ax şi  turbinã ) sau capsula integrator a contoarelor de apã să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de repartitorul de costuri din apartament, dar sunt înregistrate de contorul general. De aceea, repartitoarele de costuri din apartamente trebuie verificate periodic, această responsabilitate fiind exclusiv în sarcina Asociaţiei de proprietari/locatari. Astfel, o dată la șapte ani, contoarele trebuie verificate, pentru a obține un nou buletin de verificare metrologică.

APAVITAL S.A. oferă și servicii de verificare metrologică a contoarelor deținute de utilizatorii care locuiesc într-un condominiu, verificările metrologice făcându-se doar pe bază de comandă. Formularul de comandă (F-30/PL-007) și informații suplimentare despre Laboratorul de Verificări Metrologice al APAVITAL S.A. pot fi găsite pe site.

 

Link-uri utile:

 

Ce tipuri de contoare sunt agreate de APAVITAL S.A.?

APAVITAL S.A. agreează contoarele produse de firma ITRON, motivat de o serie de considerente, după cum urmează:

Aceste contoare se repară relativ uşor, iar la verificarea metrologică, după o serie de reglaje, se reuşeşte încadrarea lor în limitele toleranţelor admisibile;

Robusteţea acestor contoare, care funcţionează atât în mediu umed cât şi uscat, le conferă adaptabilitate la orice condiţii de instalare;

Posibilitatea dotării acestor contoare cu dispozitive radio compatibile cu aparatele de tip PSION, ambele utilizate la citirea apometrelor de la distanță, datorită preechipării din fabricaţie;

Raportul de măsurare Q3/Q1 (similar clasei C de exactitate) care oferă o precizie sporită a măsurării cantităţilor de apă la debitele mici pentru contoarele de apă cu caracteristicile din tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Producător

Tip contor

Diametru nominal

    Cu raport de măsurare     

   R = Q3/Q1 (similară clasei C de exactitate).

1.

ITRON

TU1M15:TU1M25:

TU1M25:TU1M32

15, 20, 25, 32 (mm)

R = Q3/Q1 H

2.

ITRON

TU1 40:TU1 50:TU1 65: TU1 80:TU1 100:     

TU1 125:TU1 150:

40, 50, 65, 80, 100, 125,150 (mm)

R = Q3/Q1 H

 

 

Link-uri utile:

 

Trebuie să plătesc înlocuirea contorului de branșament?

APAVITAL S.A. se angajează să exploateze, să întrețină, și să verifice contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către operator.

Contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate conform Ordin29/N/1993, astfel:

 • de către utilizator, dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic sau a fost declarat respins cu valori inferioare;
 • de către operator dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic cu valori superioare.

APAVITAL S.A. va schimba, pe cheltuiala sa contorul instalat la branșamentul utilizatorului și în cazurile în care s-a constatat că mecanismul de înregistrare este blocat sau indexul este ilizibil (condens), în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data constatării. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 7 zile de la sesizare.

Când schimbarea survine unei cauze datorate utilizatorului, cheltuielile aferente vor fi suportate integral de acesta. Așadar, orice înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voința operatorului (îngheț, ardere, șoc mecanic) sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.

Cheltuiala revine utilizatorului și atunci când se efectuează verificarea metrologică a contorului în cazul în care sigiliul aplicat de către operator a fost rupt, dar și la constatarea lipsei contorului din instalație.

APAVITAL S.A. verifică contoare/repartitoare de costuri din condominii? În ce condiții?

Laboratorul de metrologie al APAVITAL S.A. oferă servicii de verificare metrologică a contoarelor de apă folosite ca repartitoare de costuri deținute de utilizatorii care locuiesc într-un condominiu.

Verificările se efectuează pentru  contoare de apă Dn 15 mm ÷ Dn 150 mm inclusiv, pentru care Laboratorul de Metrologie deține autorizație.

La verificarea metrologică sunt folosite metode standardizate, din categoria celor aprobate de Biroul Român de Metrologie Legală; termenele de valabilitate a verificării metrologice pentru contoarele de apă rece este de 7 ani.

Pentru contoarele de apă verificate se emite  un buletin de verificare metrologică, cu rezoluția:

 • ADMIS - în acest caz contorul de apă (repartitor) se poate monta din nou în instalație.
 • RESPINS - în acest caz trebuie achiziționat un contor nou de apă (repartitor).

Verificarea metrologică se face doar pe bază de comandă și cu o programare în prealabil prin completarea formularului cod F-30/PL-007.

Formularul tip este disponibil pe pagina web www.apavital.ro, la secțiunea Servicii, Servicii metrologice – rubrica documente, loc în care se găsesc și tarifele pentru prestarea serviciilor către terți.

Acesta poate fi trimis pe adresa de e-mail contact@apavital.ro  sau se depune la registratura ApaVital.

Care este punctul de delimitare dintre rețeaua publică si rețeaua privată?

Reţeaua publică de distribuţie a apei este parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi utilizatori independenţi. 

Reţeaua publică de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. 

La nivelul fiecărei arii de operare, gestionarea, administrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare cade în sarcina Operatorului Regional licențiat de A.N.R.S.C. (în cazul de față APAVITAL S.A.), și care își desfășoară activitatea pe baza contractului de delegare semnat cu A.R.S.A.C.I.S. Iași.

Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. 

Atunci când branşamentul nu este încă contorizat, sau în situaţia în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între reţeaua operatorului şi cea a utilizatorului va fi considerat ca fiind la punctul de branşare la reţeaua publică. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. Punctul de delimitare pentru preluarea apelor uzate şi meteorice în reţeaua de canalizare îl reprezintă căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate dinspre reţeaua interioară către reţeaua publică.

APAVITAL S.A. administrează şi are responsabilităţi de exploatare, întreţinere şi reparare doar pe rețelele publice care se termină în punctul de delimitare.

 

Link-uri utile:

 

Ce este reţeaua interioară şi de către cine este gestionată?

Reţelele interioare sunt reţelele aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi cea interioară reprezentat prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, iar pentru reţeaua de canalizare prin căminul de racord. Acestea aparţin în comun, fie proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor, fie proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice. Verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorilor. Activitățile operatorului se limitează la a se desfăşura doar pe domeniul public, respectând astfel legile referitoare la regimul proprietăţii, care nu permit extinderea competenţelor instituţiilor publice sau operatorilor de servicii publice pe domeniul privat.

Gestionarea reţelelor interioare din cadrul condominiilor:

 • Responsabilitatea verificării, întreţinerii şi reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate asociaţiei de proprietari/locatari şi tuturor proprietarilor condominiului, APAVITAL S.A. asigură întreţinerea şi repararea doar a reţelelor publice de apă şi de canalizare;
 • Administrarea reţelelor interioare, citirea contoarelor/repartitoarelor de costuri individuale, împărţirea diferenţelor dintre contorul general şi contoarele individuale, repartizarea cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individual, gestionarea consumurilor şi încasărilor precum şi recuperarea datoriilor de la locatarii rău platnici, sunt atribuţii ce cad în sarcina exclusivă a asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Modul de repartizare a pierderilor existente pe reţeaua interioară a imobilelor şi a diferenţelor dintre apometre este stabilit de către Adunarea Generală a Asociaţiei;
 • La reţeaua de canalizare, pentru a preveni inundarea subsolurilor, pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării;
 • Intervenţiile pe reţeaua interioară de canalizare se execută de către APAVITAL S.A. contra cost, la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari, doar dacă există capacitate tehnică, prioritare fiind remedierile defecțiunilor rețelelor publice.
Nu am apă. Care ar putea fi cauza?

Lipsa apei poate fi o urmare a sistării serviciului de către operator, în următoarele situații: 

 • Avarii – apa se sistează atunci când trebuie intervenit de urgență pentru remedierea unor disfuncționalități apărute la rețea, care conduc sau pot conduce la pagube importante atât pentru operator, cât și pentru utilizator. Din cauza faptului că avariile au caracter ocazional și sunt independente de voința operatorului, APAVITAL S.A. nu poate anunța utilizatorii înainte de întreruperea furnizării apei.

 

Vă punem la dispoziție următoarele canale prin care puteți afla informații, în cazul în care avem o avarie:

- comunicate postate, pe pagina web , secțiunea “Întreruperi de apă”;

- prin intermediul Centrului de Contact, telefon 0232.969: - direct de la funcționarii informații clienți;

- mesaj audio instant, în cazul în care există un număr de telefon mobil în baza de date;

- prin intermediul unor mesaje scrise: sms, e-mail.        

 

 • Lucrări planificate – apa se sistează pentru executarea unor manevre şi lucrări la rețea care nu se pot efectua fără întreruperi. În acest caz, întrucât aceste activități sunt programate, întreruperea furnizării apei se face cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor cu cel puțin 24 h înainte, pentru ca aceștia să își facă provizii de apă.

Vă informăm despre lucrările planificate prin intermediul următoarelor canale:

- comunicate postate pe pagina web www.apavital.ro, secțiunea “Întreruperi de apă” și pe pagina de facebook ApaVital;

- comunicate transmise către mass – media;

- prin intermediul Centrului de Contact, telefon 0232.969: - direct de la funcționarii informații clienți;

- mesaj audio instant, în cazul în care există un număr de telefon mobil în baza de date;

- prin intermediul unor mesaje scrise: sms, e-mail.           

 • Neplată sau lucrări neconforme – apa se sistează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de APAVITAL S.A. în cazul în care:
 • Factura nu este achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă; 
 • Nu sunt achitate alte obligaţii de plată neonorate la scadenţă operatorului, indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor;  
 • Utilizatorul deține instalații neconforme, care nu respectă condițiile de branșare, utilizare sau consum.
 • La cerere – întreruperea furnizării apei de către operator se poate face și la cererea titularului de contract.

Totodată, lipsa apei poate fi și o cauză a pierderilor pe rețeaua interioară de distribuție a apei, localizate între căminul de branșament și punctele de consum ale utilizatorului. De asemenea, există situații la nivelul condominiilor când un locatar are o pierdere pe rețeaua proprie și recurge la închiderea robinetului principal al conductei, întrerupând alimentarea cu apă a întregii clădiri, de cele mai multe ori nefiind anunțați și ceilalți locatari.

 

Link-uri utile:

 

Cum pot verifica dacă există pierderi pe rețeaua interioară?

Pentru a verifica dacă aveţi o pierdere pe reţeaua interioară este necesar să opriţi orice consumator de apă (robinete, duşuri, aparate care folosesc apă). După ce v-aţi asigurat că niciun consumator de apă nu este deschis, verificaţi contorul. Dacă acele contorului se învârt, înseamnă că pe instalaţie există pierderi ascunse. Întrucât pierderea de apă este pe rețeaua interioară, aceasta este înregistrată ca și consum, apa trecând prin contorul de branșament. Pentru a nu se mai înregistra este necesar să opriți distribuția apei de la robinetul de după contor, din căminul de branșament, iar mai apoi să luați măsuri pentru detectarea defecțiunii.

Pentru detectarea pierderii puteţi apela la serviciul nostru de detecţie pierderi prin completarea formularului F018 - Cerere verificare pierderi interioare, pe care îl puteţi găsi la secţiunea Pentru Clienți - Servicii - Servicii de detecție pierderi, sau puteţi apela la un instalator calificat. 

Menționăm că APAVITAL S.A. poate interveni contra-cost pe baza unei comenzi, doar pentru detectarea pierderii, remedierea defecțiunii fiind în sarcina utilizatorului.

 

Link-uri utile:

 

 

Cine intervine pentru remedierea pierderilor de apă pe instalația interioară a unui imobil?

Operatorul are responsabilităţi pe reţelele aparţinând domeniului public, care se termină în punctul de delimitare reprezentat de contorul de branşament. Conform art. 106, alin. 3, din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare „delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie” și care înregistrează consumul utilizatorului.

Instalaţiile de după punctul de delimitare sunt instalaţii interioare private, ce aparţin în comun proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor sau proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice. Verificarea, întretinerea și administrarea rețelei interioare sunt atribuții ce cad în sarcina utilizatorilor.

Orice activitate a operatorului se limitează la se desfășura doar pe domeniul public, respectând astfel legile referitoare la regimul proprietății, care nu permit extinderea competențelor instituțiilor publice sau operatorilor de servicii publice pe domeniul privat.

 

Link-uri utile:

 

Cine plăteşte pierderile de apă stradale?

Pierderile din reţeaua publică de apă nu sunt incluse în consum, acestea încadrându-se în responsabilitatea APAVITAL S.A.. Utilizatorul achită doar cantitatea de apă potabilă care trece prin contorul de branşament, aceasta fiind înregistrată. 

Sarcinile operatorului se limitează doar la remedierea pierderilor care afectează componente ale rețelei publice de distribuție a apei și anume: pierderi conductă, pierderi hidranți, pierderi branșament, pierderi cămin vane etc., precum și o parte din pierderile din căminul de branșament, atunci când defecțiunea afectează instalația existentă până la contorul de branșament, care este ultima componentă a reţelei publice.

În schimb, pierderile apărute după contorul de branșament sunt considerate pierderi pe rețeaua interioară, iar de remedierea acestora sunt responsabili proprietarii, întrucât verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorului.

 

Link-uri utile:

 

 

Cum pot face o sesizare cu privire la o disfuncționalitate la rețeaua de apă/canalizare?

Ne puteți sesiza o disfuncționalitate la rețeaua de apă/canalizare astfel:

 • telefonic, apelând numărul 0232.969 – Centrul de Contact;
 • prin e-mail: avarii@apavital.ro;
 • completând Formularul de Reclamații, disponibil pe www.apavital.ro;
 • prin completarea formularului din aplicația ApaVital Iași.

Sesizările/reclamațiile privind disfuncționalitățile din rețeaua publică de apă sau canalizare se vor înregistra si se vor transmite automat echipelor de intervenție. Constatarea defecțiunilor la rețeaua publică de apă și de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce.

Demararea lucrărilor pentru remedierea defecțiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenției, cu excepția situațiilor când se trece imediat la remedierea defecțiunilor.

 

Link-uri utile:

 

Ce sunt lucrările planificate și avariile și unde mă pot informa de apariția acestora?

Una dintre principalele activități pe care le desfășoară în mod curent APAVITAL S.A. se referă la întreținerea rețelelor de apă și a celor de canalizare. Pentru a asigura funcționalitatea sistemului, APAVITAL S.A. intervine uneori în rețelele de distribuție a apei, realizând lucrări de reparații, înlocuiri de conducte, înlocuirea unor piese și subansamble componente ale sistemului, igienizează rezervoare de apă sau rețele de distribuție a apei etc.. Sunt așa numitele “lucrări programate”, care sunt planificate în prealabil și sunt aduse la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 24 de ore înainte de întrerupere, prin intermediul mai multor canale de comunicare, menționate mai jos.

Lucrările programate sunt anunțate din timp pentru a permite utilizatorilor să-și creeze rezerve de apă pentru perioada de întrerupere.   

               

Lucrările programate

 • sunt anunțate pe site-ul www.apavital.ro, secțiunea Întreruperi de apă; vă puteți abona la newsletter pentru a primi pe e-mail informații privind acest tip de întreruperi;
 • sunt postate pe pagina de Facebook a societății, www.facebook.com/ApaVital/;
 • sunt preluate și publicate/postate de instituțiile mass media locale;
 • se transmit sms-uri către titularii de contract care au un număr de telefon valid în baza de date. 

 

O a doua categorie de disfuncționalități cu care ne confruntăm, mult mai numeroasă decât cea a lucrărilor programate, o reprezintă acele întreruperi determinate de cazurile de forță majoră, respectiv avariile. Acestea se produc spontan, la un moment dat, într-o anumită zonă din aria de operare și au cauze diverse: vechimea rețelei, lucrări realizate necorespunzător, materiale de o calitate îndoielnică, defecte de fabricație, factori externi care afectează integritatea conductei (inclusiv avarii provocate de firmele de construcții) etc. De multe ori, defecțiunile apărute determină întreruperea instantanee a furnizării apei către utilizatori, întrucât apa nu-și mai poate continua parcursul pe conductă, către utilizatori, țâșnind la suprafață prin conducta fisurată. Alteori, când acest lucru nu se întâmplă, echipa de intervenție ajunsă la fața locului este cea care decide întreruperea furnizării apei către utilizatori, pentru a putea repara defecțiunea.

Date fiind particularitățile lor, avariile nu ne permit să anunțăm întreruperile în prealabil, pentru ca utilizatorii să-și creeze eventuale rezerve de apă, comunicatele emise oferind doar informații asupra cauzelor producerii defecțiunilor, orele estimate pentru reluarea furnizării și zonele afectate de întrerupere.

De la momentul primirii sesizării și până la anunțarea pe site a defecțiunii trec uneori câteva zeci de minute, întrucât echipa de intervenție are nevoie de timp pentru a ajunge la fața locului, a detecta defecțiunea, a realiza săpăturile pentru a vedea gravitatea situației, pentru a estima ce materiale sunt necesare și care este timpul necesar pentru remedierea defecțiunii. Lucrările în sine durează mai multe ore, întrucât este nevoie de timp pentru golirea conductei ce urmează a fi reparată, pentru a se realiza reparația, pentru a încărca apa în conductă iar aceasta să ajungă la utilizatorul cel mai îndepărtat de pe traseul afectat. În momentul în care se produce o avarie, mulți utilizatori apelează la Centrul de contact, la numărul de telefon 0232.969, pentru a afla informații privind cauza și durata de remediere a acesteia. Din păcate, operatorii noștri se află uneori în imposibilitatea de a face față avalanșei de telefoane apărute în astfel de situații, când zeci de utilizatori sună simultan pentru a primi informații.

În aceste condiții, aducem la cunoștința utilizatorilor că informațiile pe care le primiți în astfel de situații de la Centrul de Contact APAVITAL S.A. sunt disponibile și în următoarele surse:

 

 

Avariile

 • sunt anunțate pe site-ul www.apavital.ro, secțiunea Întreruperi de apă, imediat după ce informația a ajuns și la Centrul de Contact;
 • în situația unor avarii care afectează un mare număr de utilizatori, informația este postată și pe pagina de facebook a societății, www.facebook.com/ApaVital/
 • se transmit sms-uri către titularii de contract care au solicitat acest lucru la încheierea contractului.

Prin urmare, recomandăm utilizatorilor ca în momentul în care se întrerupe furnizarea apei să verifice mai întâi site-ul ApaVital, secțiunea Întreruperi de apă, pentru a afla eventuale informații, având totodată posibilitatea abonării la newsletter, pentru a primi pe e-mail comunicatele emise.

 

 La finalizarea intervenției se va realiza spălarea conductelor și instalațiilor afectate, urmată de evacuarea apei la rețeaua de canalizare stradală. Cu toate acestea, la reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată. 

 

Link-uri utile:

 

Care sunt obligaţiile spitaliceşti în caz de avarii?

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiecare unitate spitalicească trebuie să ia măsuri pentru a asigura rezervele de apă necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Ordinul nr. 914 din 2006, privind aprobarea normelor de autorizare sanitară de funcţionare a unui spital, prevede în mod clar obligaţiile ce revin unităţilor sanitare privind asigurarea consumurilor menajere de apă. Astfel, spitalul trebuie să aibă asigurat accesul la apă potabilă ori prin racordare la sistemul public, ori sistem individual din sursă proprie. Indiferent de sursă, calitatea apei trebuie să corespundă normelor în vigoare. 

În articolul 16 (anexa nr. 4) se menţionează următoarele:

 • (1) Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile.
 • (2) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanență proaspătă.
 • (3) În afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu care să permită funcţionarea hidranţilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore.

În plus, actul legislativ mai prevede printre altele, ”staţii de ridicare a presiunii de pompare, racordate la rezervoarele de acumulare, pentru a asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combatere a incendiilor.” (art. 17 – anexa nr. 4)

În cazurile în care în zonă sunt lucrări planificate ce duc și la sistarea apei, APAVITAL S.A. diseminează informaţia cu cel puţin 24 de ore înainte, prin transmiterea directă de note telefonice la unităţile spitaliceşti și comunicat postat pe site-ul ApaVital de unde este preluat și de mass media, acestea fiind cele mai uzuale, legale şi rapide căi de mediatizare. În situaţiile în care se intervine pentru remedierea unei avarii, consumatorii nu pot fi anunţaţi în prealabil, deoarece în încercarea de a reduce cât mai mult posibil intervalul orar necesar intervenţiei, sistarea apei se face în cel mai scurt timp.

 

 

Care sunt canalele de transmitere a unei solicitări/reclamații către APAVITAL S.A?

Canalele de transmitere a unei solicitări/reclamații sunt următoarele:

 • telefonic, apelând numărul 0232.969 – Centrul de Contact;
 • prin e-mail: avarii@apavital.ro, contact@apavital.ro;
 • completând Formularul de Reclamații disponibil pe www.apavital.ro;
 • completând formularul din aplicația ApaVital Iași;
 • prin intermediul serviciilor poștale sau direct la registratura societății, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași.

Sesizările/reclamațiile se vor înregistra și se vor transmite departamentelor abilitate pentru soluționare.

 

Link-uri utile:

 

Ȋn cât timp primesc un răspuns scris la o petiţie?

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, cu notificarea prealabilă a petentului.

Petițiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie.

Pentru soluţionarea petițiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, curge un nou termen de 30 de zile.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit dispoziţiilor ordonanţei ȋn vigoare.

 

Link-uri utile:

 

Care este procedura de înscriere în audiență?

Orice utilizator al serviciilor oferite de APAVITAL S.A., în nume propriu sau prin reprezentanţi legali, are dreptul să solicite audienţe la conducerea societăţii. Înscrierea se realizează simplu, fie în baza completării unui formular de înscriere la registratura de la sediul APAVITAL S.A. din str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, fie prin programare la numărul de telefon 0232.969, caz în care completarea formularului va fi efectuată de un funcţionar informaţii clienţi, în numele utilizatorului.

În ambele situaţii, înscrierea se face cu minim 24 de ore înainte de ziua în care se susţine audienţa. Pe formularul de înscriere trebuie trecut motivul înscrierii în audienţă, pentru a se da posibilitatea verificării din timp a aspectelor sesizate, astfel ca solicitantul să primească un răspuns competent în concordanţă cu problema sesizată. De asemenea, precizăm că modul de îndeplinire a celor stabilite în cadrul audienţelor este monitorizat personal de cadrul de conducere care a susţinut audienţa.

 

Programul de audienţe la APAVITAL S.A.:

Luni 10.00 - 12.00 director operaţional, ing. Ion MIHĂILESCU

Marți 10.00 - 12.00 director comercial, ing. Romeo CASIAN

Miercuri 10.00 - 12.00 director tehnic, dr. ing. Ștefan Andi DUMITRAȘ

Joi 10.00 - 12.00 director general, dr. ing. Mihail DORUŞ

 

Link-uri utile:

 

Cine îmi desfundă rețeaua de canalizare interioară dacă locuiesc la bloc/condominiu?

Conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 21/07.08.2019 a Adunării Generale a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași (ARSACIS), instalația/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala şi de terasa), conducte orizontale de legătura, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita instalaţiei/reţelei interioare (limita de proprietate).

Conducta care face legătura între subsolul imobilului şi căminul de racord va fi prevăzută cu sisteme speciale de siguranţă (clapete, vane) în vederea evitării refulării apelor uzate provenite din reţelele publice de canalizare spre imobil.

Instalațiile de după punctul de delimitare sunt instalații interioare private la care operatorul serviciului nu are acces, ele aparțin în comun proprietarilor de apartamente și fac parte din proprietatea comună a condominiului.

Așadar verificarea, întreținerea și administrarea rețelei interioare, sunt atribuții ce cad în sarcina asociației de proprietari, legal constituită.

 

Link-uri utile:

 

 

De ce se colmatează reţeaua de canalizare și cum trebuie ȋntreţinută aceasta?

Prin colmatare se înţelege fenomenul de depunere a reziduurilor menajere, dar mai ales a grăsimilor şi uleiurilor insolubile pe suprafaţa pereţilor conductelor, împiedicând scurgerea normală a apei menajere.

Blocarea scurgerii apei uzate rezultată din bucătăriile sau toaletele apartamentelor unui bloc de locuit sau a unei case particulare duce la colmatarea reţelelor interioare și înfundarea sistemului de canalizare. Aceste situații neplăcute sunt cauzate, de cele mai multe ori, de comportamentul iresponsabil al unor persoane care aruncă în toaletă sau în chiuvetă resturi menajere. Ajunse în rețeaua de canalizare, astfel de lucruri înfundă sistemul de canalizare, obturează treptat secțiunile conductelor, reducând capacitatea de preluare a apelor uzate menajere și chiar blochează funcționarea stațiilor de pompare a apei uzate. Efectul blocajelor generate de aceste materiale este resimțit în primul rând tot de locuitorii din zonă, urmare a refulării de ape reziduale în case, subsoluri, pe proprietăți sau spații publice. 

Intervențiile pentru îndepărtarea efectelor colmatării sistemului de canalizare deturnează importante resurse financiare și umane, atât din partea operatorului, cât și din partea utilizatorilor (mai ales atunci când este afectată și rețeaua interioară). De aceea trebuie să reținem că rețeaua de canalizare nu este coş de gunoi și trebuie să ținem cont de următoarele reguli pentru a o întreține:

 • Nu aruncăm în vasul de toaletă sau chiuvetă resturi alimentare, textile, materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară, materiale folosite pentru igienă (absorbante, aţă dentară, beţişoare de curăţat în urechi, bandaje medicale, aparate de ras), ambalaje de orice natură etc;
 • Nu aruncăm substanţe volatile, corozive, toxice, medicamente expirate, zaţ de cafea, păr, lentile de contact, gumă de mestecat, mucuri de ţigări, nisipul folosit pentru litiera animalelor de companie în vasul de toaletă sau chiuvetă, acestea obturând și blocând conductele;
 • Nu aruncăm deșeuri pe stradă. Posibilitatea ca acestea să ajungă în dreptul gurilor de scurgere și să le blocheze este extrem de mare;
 • Nu blocăm accesul la gurile de scurgere şi căminele de vizită;
 • Nu golim fosa septică ȋn canalizare;
 • Colectăm grăsimile şi uleiurile rămase după prăjirea alimentelor în recipiente etanşe care pot fi aruncate în siguranţă la pubela de gunoi sau pot fi predate la societăţile care reciclează uleiul alimentar uzat;
 • Îndepărtăm cu un şervet de hârtie resturile de ulei sau de grăsimi rămase pe vasele de gătit, înainte de spălarea acestora; 
 • Montăm separatoare de grăsimi (cu ajutorul lor se reţin resturile ce pot bloca ţevile, se separă apa de uleiuri, grăsimi şi reziduuri de origine animală şi non-animală);
 • Atragem atenţia și explicăm copiilor, dar și adulţilor modul ȋn care canalizarea poate deveni dăunătoare atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediu.

 

Respectând regulile de utilizare a sistemului de canalizare demonstrăm grijă faţă de siguranţa locuinţei și a comunităţii din care facem parte și protejăm mediul ȋnconjurător!

 

Link-uri utile:

 

Pot apela la APAVITAL S.A. pentru vidanjare fosă?

APAVITAL S.A. prestează serviciul de vidanjare, la tariful de 91,92 lei/metrul cub cu TVA inclus. La tariful de vidanjare se adaugă costul deplasării, de 6,78 lei/km, care se stabilește în funcție de numărul de kilometri parcurși de utilajul de vidanjare. 

Serviciul de vidanjare se face în baza unei comenzi de vidanjare transmise fie telefonic, la telefon 0232.267.865 sau 0232.969, fie în scris, prin e-mail, la adresa contact@apavital.ro, prin fax, la numărul 0232.218.561 sau printr-o solicitare scrisă, depusă la registratura APAVITAL S.A.

Precizăm că vidanjarea bazinelor de colectare a apei uzate deținute de utilizatori în zonele unde nu există sistem public de canalizare se poate realiza în condiţiile în care apa uzată colectată se înscrie în valorile maxime admise pentru conţinutul de poluanţi în conformitate cu H.G.352/2005 – NTPA 002. 

De asemenea, APAVITAL S.A. prestează și servicii de decolmatări, spălări canale, curăţire şi desfundare cămine canalizare. 

Menționăm că în zonele unde există sistem public de canalizare, în urma modificărilor aduse Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, s-a introdus obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare, a tuturor utilizatorilor (persoane fizice și juridice), inclusiv a celor care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Apa uzată nedeversată în sistemul de canalizare are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, cu consecințe grave, ducând la îmbolnăvirea populației. În aceste condiții, APAVITAL S.A. face apel către utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile de executare a instalațiilor interioare, pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care acestea există. Precizăm că nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Legea 241/2006 constituie contravenție și se sancționează, de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 4.000 lei.

 

Link-uri utile:

 

APAVITAL S.A. încheie contracte de vidanjare?

APAVITAL S.A. prestează servicii de vidanjare a foselor septice și a bazinelor vidanjabile, doar în baza unei comenzi din partea utilizatorilor.

În același timp, utilizatorii au posibilitatea de a se adresa unui agent economic autorizat, pentru execuția acestui tip de lucrări.

Lista agenților economici autorizați cu care APAVITAL S.A. are încheiat contract de preluare a apelor uzate vidanjate, este disponibilă pe site-ul nostru, aici: https://www.apavital.ro/servicii-de-vidanjare-decolmatare

În cazul în care alegeți să efectuați o comandă la APAVITAL S.A., trebuie să știți faptul că prioritizarea prestării acestor servicii se va face în funcție de vechimea comenzilor și de numărul de autospeciale disponibile.

 

Link-uri utile:

 

Apa este dură?

Duritatea totală a apei potabile este dată de sărurile solubile de calciu şi magneziu din apă şi este exprimată în grade de duritate germane, engleze sau franceze. În România, valoarea admisă pentru duritatea totală a apei potabile este reglementată de Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman. Astfel, concentraţia admisă de Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman este minim 5 grade germane, neexistând o limită maximă.

Conform literaturii de specialitate, după duritatea totală, apele se clasifică în:

 • Ape moi - maxim 8 grade germane
 • Ape cu duritate medie - 8-18 grade germane
 • Ape dure - 18-30 grade germane
 • Ape foarte dure - peste 30 grade germane

În municipiul Iaşi, duritatea totală a apei potabile are valori cuprinse între 12-17 grade germane. Astfel, în procesul tehnologic de potabilizare a apei nu se impune intervenţia de reducere a durității totale a acesteia, valorile mai mari decât 5º Ge nefiind dăunătoare sănătăţii. Mai mult, sărurile de calciu și magneziu din apă sunt benefice organismului, aducând aport de calciu şi magneziu, necesar acestuia. De asemenea, sărurile conferă acesteia un gust plăcut, precum al apei minerale.

Pe de altă parte, sărurile de calciu şi magneziu, ce dau duritatea apei, se depun şi formează pe instalaţiile/echipamentele prin care trece apa o crustă cu efecte nedorite. Pentru evitarea acestora, consumatorul poate opta pentru utilizarea unor produse sau echipamente autorizate de filtrare/dedurizare a apei.

 

Link-uri utile:

Este sigură apa de la robinet?

Apa este foarte importantă pentru alimentație, fiind sursa de energie principală a organismului uman și de aceea putem afirma că fără apă nu există viață.

Apa din mediul natural (lacuri, râuri, pânze freatice) este un bun comun care ne aparține tuturor. Pentru că apa este folosită în multe scopuri, ea devine o resursă din ce în ce mai rară, iar instituțiile publice trebuie să se implice în păstrarea, protejarea și utilizarea ei.

Apa potabilă care ajunge din rețelele de distribuție la robinetul consumatorului nu este doar apă ca atare din râu sau izvor, ci este supusă unor procese de tratare adecvate, adaptate caracteristicilor fiecărei surse de apă.

Astfel, apa captată de la sursele de apă subterane sau de suprafaţă este supusă unor procese complexe de purificare în staţiile de potabilizare a  apei, iar apoi este transportată prin magistrale în localități, pompată și stocată în rezervoare și este distribuită utilizatorilor prin rețelele publice.

În general, tratamentul în staţia de potabilizare a apei se desfăşoară conform fluxului de mai jos:

Calitatea apei este analizată continuu, pe 3 niveluri de control:

 • monitorizarea permanentă, prin intermediul programelor de analize curente, ce se efectuează neîntrerupt de către stațiile de producție a apei potabile ale APAVITAL S.A.;
 • monitorizarea operaţională , periodică, efectuată de către Laboratorul de Apă Potabilă al APAVITAL S.A., înregistrat la Ministerul Sănătăţii;
 • monitorizarea de audit, periodică, efectuată de către Laboratoarele Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ şi Centrului Regional de Sănătate Publică Iaşi, înregistrate la Ministerul Sănătăţii şi acreditate de către RENAR (Reţeaua Naţională de Acreditare din România).

 

Link-uri utile:

 

Ce trebuie făcut atunci când apa nu are același aspect și gust pe care le are de obicei?

Atunci când constatați o deteriorare a aspectului apei sau un gust diferit față de cel pe care aceasta îl are de obicei, APAVITAL S.A. vă recomandă să lăsați apa să curgă câteva secunde. În cazul în care problema persistă, verificați dacă vecinii dumneavoastră au aceeași problemă sau dacă apa nu a fost oprită pentru intervenții în urma unei avarii.

 

Orice neregulă legată cu calitatea apei poate fi sesizată astfel:

 • Prin intermediul Centrului de Contact, telefon 0232.969

Sesizarea va fi preluată de un funcționar, care va completa o Fișă de calitate apă și o va transmite către Laboratorul de Apă Potabilă, în vederea recoltării unei probe de apă, pentru efectuarea analizelor de potabilitate. După efectuarea analizelor, laboratorul transmite Fișa de calitate, Centrului de Contact, cu concluzia și recomandările care se impun, care vor fi transmise telefonic persoanei care a făcut sesizarea.

Link-uri utile:

 

APAVITAL S.A. analizează și apa din fântâni? În ce condiții?

Laboratorul Apă Potabilă din cadrul APAVITAL S.A.:

 • Asigură prelevarea probelor şi realizarea monitorizării de control a calităţii apei potabile, în conformitate cu cerinţele prevăzute în Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, a Hotărârii nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.
 • Are implementat sistemul de management al calităţii după standardul european SR EN ISO/CEI 17025:2018 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” şi este înregistrat la Ministerul Sănătăţii în Registul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile, conform Certificatului nr. 503/24.08.2020 emis de Ministerul Sănătății, pentru monitorizarea operațională  de control şi prelevare probe, în conformitate cu Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.
 • Este dotat cu echipamente, instalații și aparatură de laborator performante şi asigură  calitatea rezultatelor încercărilor efectuate, prin: control intern - folosirea de materiale de referință certificate (MRC), diagrame de control, probe duplicat şi control extern - participarea la scheme de evaluare a performanţei (comparare interlaboratoare internaționale). Laboratorul utilizează metode de analize standardizate ISO.
 • Prelevarea  probelor de apă  şi determinările de laborator respectă recomandările standardelor naționale și internaționale, fapt ce demonstrează că laboratorul funcționează într-un sistem de management şi are competenţa tehnică, cu rezultate valide din punct de vedere tehnic.
 • Pe lângă încercările certificate, laboratorul realizează și alte încercări fizico-chimice și microbiologice pentru determinarea calității apei.
 • Laboratorul efectuează controlul eficienței procedurilor de igienizare a rezervoarelor de stocare și a rețelei de distribuție, verifică calitatea apei la cerere, in instituții precum școli, spitale, instituții militare si prestează  contracost servicii pentru clienții externi pentru probe de apă din  surse subterane și de suprafață.

Pentru analiza unei probe de apă din fântână, solicitantul trebuie să completeze formularul de Comandă Servicii (F.L-7.1-02), unde se va bifa tipul de analiză dorit. Acest formular poate fi găsit alături de Oferta de servicii Laborator Apă Potabilă (F.L.-7.1-01), pe site-ul ApaVital, la adresa:  https://www.apavital.ro/servicii de analiză apă potabilă.

În cadrul formularului de Comandă Servicii găsiți informații referitoare la modul de prelevare ale probelor de apă, tipurile de  încercări fizico – chimice și microbiologice ce pot fi efectuate, metoda de procesare a fiecărui tip de analiză, modul de raportare a rezultatelor si posibilitățile de plată a serviciilor prestate de Laboratorul Apă Potabilă.

 

Link-uri utile:

Pot face la APAVITAL S.A. analiză fizico-chimică a apei potabile/uzate?

APAVITAL S.A. dispune de un laborator de analiză a apei potabile certificat de Ministerul Sănătăţii și efectuează analize fizico-chimice şi microbiologice în conformitate cu Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru apa potabilă furnizată populaţiei prin rețelele de distribuție a apei din ariile de operare din județele Iași și Neamț. Laboratorul Apă Potabilă din cadrul APAVITAL S.A. asigură prelevarea și analiza periodică de probe de apă tratată şi distribuită, ce reprezintă monitorizarea operațională impusă de legislația în vigoare.

Tot periodic se efectuează şi monitorizarea de audit a calitatii apei potabile, respectiv o verificare a calităţii apei potabile distribuite, pe care o realizează Direcţia de Sănătate Publică Iași,  Direcţia de Sănătate Publică Neamţ şi Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, în conformitate cu Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman. Informații suplimentare cu privire la competența si activitatea Laboratorului Apă Potabilă sunt disponibile aici: https://www.apavital.ro/laborator-apa-potabila.

Laboratorul Ape Uzate din cadrul APAVITAL S.A. realizează analize fizico-chimice și biologice pentru orice tip de apă, alta decât apa potabilă, atât pentru secțiile de producție din cadrul societății, cât și pentru clienții externi (orice persoană fizică sau juridică).

Informații suplimentare cu privire la competența și activitatea Laboratorului Ape Uzate pot fi găsite aici: https://www.apavital.ro/laborator-ape-uzate.

Informații cu privire la efectuarea unei comenzi, instrucțiunile și condițiile de prelevare, dar și tarifele aferente serviciilor, găsiți pe pagina web www.apavital.ro, secțiunea Calitatea apei, Laborator Apă Potabilă, respectiv Laborator Ape Uzate, rubrica documente.

 

Număr contact Laborator Apă Potabilă: 0725.555.865, șef Laborator - Cătălina Maura STOIAN

 

Număr contact Laborator Ape Uzate: 0721.208.879, șef Laborator - Ioana DĂSCĂLESCU

 

Link-uri utile:

 

Alte link-uri utile: