Execuția lucrării

În cazul lucrărilor executate de APAVITAL S.A. prin Secția Lucrări Tehnico-Edilitare (L.T.E.) – doar pentru municipiul Iași.

 

1. După ce beneficiarul ridică avizul/ proiectul de la lucrătorii Serviciului Marketing Relații cu Publicul (SMRP), va merge la ghișeul alăturat, al Secției L.T.E., unde i se va calcula Devizul de Lucrări Estimativ sau va achita Taxa Unică branșare/racordare, după caz. Beneficiarul va semna Devizul și Contractul de Execuție Lucrări. Conform Contractului, beneficiarul va achita 20% din valoarea Devizului Estimativ, la data semnării acestuia.

2. În cazul în care lucrarea necesită săpături în domeniul public (carosabil, trotuar, spațiu verde etc.), beneficiarul va prezenta, după caz:

  • Autorizație de construire eliberată de Primărie;
  • Grafic de Execuție (întocmit de lucrătorii APAVITAL S.A. și contrasemnat la Primărie);
  • Contract de Refacere Infrastructură cu o firmă autorizată;
  • Aviz Poliție Rutieră (eliberat de Poliția Rutieră în baza documentației tehnice întocmite de lucrătorii APAVITAL S.A.).

Beneficiarul este înștiințat că are obligația să depună documentele solicitate cu 10 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestora. La primirea documentelor, inginerul din cadrul Biroului Tehnic al Secției L.T.E. verifică valabilitatea acestora și le atașează proiectului. În termen de 24 de ore de la completarea documentației, proiectul este predat, pe bază de semnătură, Șefului de Formație care răspunde de zona respectivă.

3. Șeful de Formație, de comun acord cu beneficiarul, stabilește data programării lucrării (telefonic, SMS, poștă electronică etc.), inclusiv amânarea acesteia în cazul condițiilor meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare etc.) sau a restricțiilor impuse de Autoritățile în domeniu (Primării, ISC, ITM etc). În cazul depășirii termenelor din cauze neimputabile executantului (salariaților APAVITAL S.A.), beneficiarul va obține prelungirea acestora sau va solicita eliberarea unor documente noi (Autorizație, Grafic de Execuție, Aviz Poliție etc.).

4. Șeful de Formație urmărește ca execuția lucrării să fie în conformitate cu proiectul tehnic, în termenele stabilite. Se vor avea în vedere respectarea dimensiunii căminului de branșament și adâncimii la care a fost pozată conducta de branșare la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă. La finalizarea lucrării, vor fi efectuate obligatoriu probe de etanșeitate a instalației, după care sigiliul va fi introdus prin toate orificiile cu care sunt prevăzute contorul de apă și elementele de legătură situate în aval și în amonte de contor.

Robinetul situat în amonte de contor va rămâne sigilat pe poziția închis până la finalizarea contractului pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

5. La finalul lucrării, Șeful de Formație sau instalatorul desemnat de acesta, întocmește Procesul Verbal de Recepție (P.V.R.) a lucrării în urma căruia se realizează devizul final al lucrării (totalul de plată calculat în urma tuturor operațiunilor efectuate în realitate, la teren).

6. După achitarea devizului final, beneficiarul va intra în posesia unui exemplar din P.V.R. care îi va fi necesar la semnarea „Contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare“.

7. În cazul lucrărilor unde se efectuează doar montare contor/sigilare (deci unde nu este nevoie de deviz estimativ/definitiv), un exemplar al P.V.R. i se înmânează beneficiarului imediat după execuție dacă acesta a achitat în avans lucrarea.

8. În cazul în care lucrarea este executată prin săpături în domeniul public (asfalt, beton, pavele, etc), pe procesul verbal de recepție la rubrica „Dovada executării lucrărilor de refacere a amplasamentului unde a fost executată lucrarea de branșare și/sau racordare canalizare" se va bifa opțiunea „Da“. În această situație, beneficiarul va anexa o copie după această dovadă la cererea pentru încheierea contractului.

P.V.R. – se va înmâna beneficiarului după executarea lucrării și achitarea integrală a situațiilor de lucrări.

9. În cazul lucrărilor de redimensionare contor apă, lucrările se vor efectua doar în baza predării contorului vechi (existent) echipei din cadrul Secției L.T.E. care, la rândul ei, îl va remite Atelierului Gestiune Contoare. În caz contrar, lucrarea nu se va executa.

10. APAVITAL S.A.​, prin Secția L.T.E. asigură garanția lucrărilor efectuate 1 an de la data recepției.

 

În cazul lucrărilor de branșare/racordare executate cu firme terțe care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., din aria de operare, cu excepția municipiului Iași.

 

1. După întocmirea avizului/proiectului, beneficiarul este anunțat prin sms de către APAVITAL S.A. în vederea ridicării acestuia de la Oficiul primire și eliberare documente.

2. Odată cu ridicarea avizului va achita tariful de recepție branșament apă sau racord canalizare.

3. Beneficiarului i se va înmâna lista cu societățile care execută lucrări în zona sa, aceasta putând fi consultată și pe pagina web, la adresa:  https://www.apavital.ro/executia-lucrarii)

4. Firma va anunța APAVITAL S.A., data la care se va executa respectivul branșament sau racord.

5. APAVITAL S.A. se va prezenta la recepția branșamentului/racordului, aplică sigiliul pe contor și încheie procesul verbal de recepție cu firma executantă și beneficiar.

6. În baza procesului verbal de recepție și a cererii se finalizează contractul.

 

APAVITAL S.A. are obligația:

  • să verifice îndeplinirea condițiilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare de către solicitanți, pe baza cererilor și documentelor justificative depuse de către aceștia din urmă la sediul APAVITAL S.A. și cu aplicarea procedurilor interne întocmite în acest sens;
  • să solicite și să obțină orice documente suplimentare necesare, conform prevederilor legale aplicabile și/sau procedurilor interne întocmite în acest sens;
  • să participe la recepția la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și/sau a racordurilor, împreună cu executantul și cu beneficiarul lucrărilor, sens în care va desemna una sau mai multe persoane care vor semna, în numele și pe seama operatorului, procesul verbal de recepție numai după:

- verificarea conformității lucrărilor executate cu prescripțiile/soluțiile tehnice prevăzute de avizul de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare;

verificarea calității lucrărilor executate și a conformării cu normele tehnice de realizare și de punere în funcțiune a unor astfel de lucrări;

verificarea la fața locului a lucrărilor executate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al amplasamentului lor;

 

Află detalii despre încheierea contractului