Obținerea avizului

Condiții de depunere a documentelor:

 • Documentațiile pentru obținerea avizului/proiectului pentru apă și/sau canalizare se pot depune în fizic la Oficiul de primire/eliberare a documentelor de la sediul ApaVital din Iași, strada Mihai Cosctăchescu nr. 6 sau online pe site-ul ApaVital prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documente, cât și pagina pusă la dispoziţie https://edirect.e-guvernare.ro.
 • Doar după completarea tuturor câmpurilor obligatorii veți putea merge mai departe pentru încărcarea fișierelor.
 • Fișierele care urmează a fi încărcate prin apăsarea butonului Choose File să fie în format PDF, arhivă ZIP sau RAR.
 • Documentele trebuie să fie descărcate în dispozitivul utilizat. În situația în care documentele sunt salvate în conturi personale de stocare online (Cloud, Google Drive etc.) – acestea nu pot fi transmise.
 • Dimensiunea maximă a tuturor documentelor să nu fie mai mare de 10 MB.
 • Procesul de depunere se consideră încheiat cu succes, atunci când apare mesajul – Documentele au fost transmise cu succes.

 

Documentele necesare

Orice solicitant, asociație de proprietari/locatari/chiriași, persoană fizică sau juridică, care dorește un branșament sau un racord de apă și/sau canalizare, trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro, cererile tip pentru obținerea avizului/proiectului şi pentru încheierea contractului (disponibile la ghișeu sau online pe paginile de internet menţionate ). La depunerea cererilor tip completate se vor anexa şi documentele enumerate la tipul de aviz solicitat. Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.    

Documente necesare:

I.  act de proprietate sau act de dare în folosință; autorizaţie de construire a imobilului emisă de primăria locală, dacă construcția nu este menționată în actul de proprietate; declaraţie notarială coproprietari/moştenitori când este cazul    – PF

II. plan de încadrare în zonă pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare – PF, A

III. plan de amplasament și delimitare a imobilului sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iaşi - PF, A

IV. extras de carte funciară de informare actualizat la zi – PF

V. act de identitate – PF, act identitate președinte –  A; certificat de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A

VI. declaraţie privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară – PF, A (se va completa pe formularul F-111 – Declarație client persoană fizică)

VII.breviar de calcul cu necesar de apă şi stabilirea cantităţii de apă uzată şi meteorică evacuată, întocmit de un proiectant de specialitate, în cazul imobilelor cu altă destinaţie decât locuinţe individuale – PF

VIII.încheiere de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A

IX.proces verbal numire/alegere preşedinte – A

La depunerea cererii se vor achita și taxele stabilite pentru tipul de aviz/proiect solicitat de client şi tariful de recepţie branşament/racord. Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o data.

 

Obținerea Certificatului de Urbanism/acordul administratorului drumului și avizele de la utilități

APAVITAL S.A. verifică în teren condițiile tehnice existente pentru branșarea/racordarea la rețelele publice de apă și canalizare, după care se întocmește un memoriu și planșele aferente cu soluțiile stabilite.

 • pentru obținerea certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului de la Primăria Locală, solicitantul ridică memoriul tehnic de la Oficiul primire și eliberare documente de la sediul APAVITAL S.A. și îl depune la Primărie
 • după obținerea certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului, acesta trebuie depus la Registratura APAVITAL S.A.
 • în baza certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului, proiectantul APAVITAL S.A. întocmește memoriile tehnice pentru obținerea avizelor de coexistență de la deținătorii de utilități (Delgaz Grid, Telekom, Protecția Mediului, etc.), care sunt preluate de solicitant și depuse la instituțiile respective
 • după obținerea avizelor de coexistență de la deținătorii de utilități, acestea trebuie depuse la Registratura APAVITAL S.A.
 • APAVITAL S.A. întocmește avizul și proiectul pentru execuția branșamentului de apă/racordului de canalizare
 • clientul este anunțat telefonic că se poate prezenta la Oficiul primire și eliberare documente de la sediul APAVITAL S.A., pentru a intra în posesia avizului și proiectului

 

 

Întrebări frecvente

 

Ce este avizul definitiv de branşare/racordare şi care sunt documentele necesare pentru a-l obţine?
Conform art. 2., alin (9) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 21 din 7 august 2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi, avizul de branșare/racordare este documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare.

 

Pasul nr. 1: Obţinerea avizului şi proiectului

Orice solicitant, asociație de proprietari/locatari/chiriași, persoană fizică sau juridică, care dorește un branșament sau un racord de apă și/sau canalizare, trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe paginile puse la dispoziţie, www.apavital.ro  şi https://edirect.e-guvernare.ro, cererile tip pentru obținerea avizului/proiectului şi pentru încheierea contractului (disponibile la ghișeu sau online pe paginile de internet menţionate ). La depunerea cererilor tip completate se vor anexa şi documentele enumerate la tipul de aviz solicitat. Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.    

La procesarea documentaţiei de avizare beneficiarului i se întocmeşte factura aferentă tipului de aviz solicitat, iar după confirmarea achitării acesteia, cererea de avizare merge spre procesare la Serviciul Avize. Timpul de întocmire a avizelor este de 30 de zile de la confirmarea dovezii de plată , însă acesta poate fi prelungit în funcţie de situaţiile tehnice din teren şi/sau completările necesare solicitate de către inginerii de zonă.   

Avizele de branșare/racordare au valabilitate de 36 de luni de la data emiterii, perioada în care beneficiarul trebuie să finalizeze execuția lucrării și să încheie contractul cu APAVITAL S.A. In caz contrar este necesară reluarea procedurii.

Branşarea/racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de APAVITAL S.A. la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

 

Documente necesare:

I.  act de proprietate sau act de dare în folosință; autorizaţie de construire a imobilului emisă de primăria locală, dacă construcția nu este menționată în actul de proprietate; declaraţie notarială coproprietari/moştenitori când este cazul    – PF

II. plan de încadrare în zonă pe suport topografic sc.1:1000 vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare – PF, A

III. plan de amplasament și delimitare a imobilului sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iaşi - PF, A

IV. extras de carte funciară de informare actualizat la zi – PF

V. act de identitate – PF, act identitate președinte –  A; certificat de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A

VI. declaraţie privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară – PF, A (se va completa pe formularul F-111 – Declarație client persoană fizică)

VII.breviar de calcul cu necesar de apă şi stabilirea cantităţii de apă uzată şi meteorică evacuată, întocmit de un proiectant de specialitate, în cazul imobilelor cu altă destinaţie decât locuinţe individuale – PF

VIII.încheiere de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A

IX.proces verbal numire/alegere preşedinte – A


La depunerea cererii se va achita taxele stabilite pentru tipul de aviz/proiect solicitat de client şi tariful de recepţie branşament/racord.
În urma cererii, proiectantul APAVITAL S.A. va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşarea/racordarea la reţelele publice de apă şi de canalizare, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism de la Primărie. Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica memoriul tehnic de la Oficiul primire și eliberare documente şi pentru a-l depune la Primărie. În baza certificatului de urbanism, proiectantul APAVITAL S.A. întocmeşte memoriile tehnice pentru furnizorii de utilităţi care sunt specificaţi de către Primărie, pentru obţinerea avizelor de coexistenţă. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la registratura ApaVital în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare.
Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul.


Pasul nr. 2: Execuţia lucrării

Execuția lucrărilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau canalizare se realizează de către societăți terțe agreate de APAVITAL S.A, cu profil în instalații apă - canal care au încheiat convenții de execuție lucrări cu APAVITAL S.A., pentru Zona Metropolitană Iași și Zona Județeană Iași;

1. După întocmirea avizului/proiectului, beneficiarul este anunțat prin sms/e-mail/telefon de către APAVITAL S.A.că avizul a fost trimis pe adresa de e-mail înregistrată la depunerea documentaţiei sau că se pot prezenta la Oficiile pentru primirea/eliberarea documentelor de la sediile APAVITAL S.A. pentru a ridica avizul și/sau proiectul, în funcţie de situaţie.

2. Beneficiarului i se va înmâna lista cu societățile care execută lucrări în zona sa, aceasta putând fi consultată și pe pagina web, la adresa:  https://www.apavital.ro/executia-lucrarii), cât și ''Formularul F- 566 - Informații generale încheiere contract APAVITAL S.A''

3,  Execuția lucrărilor de branșament apă/racord canal se efectuează de către o terță parte privată agreată de APAVITAL S.A., conform listei adusă la cunoștintă beneficiarului la momentul eliberarii avizului/proiectului, parte din documentație. În baza acordului dintre părți, executantul de lucrări va realiza branșamente și/sau racorduri la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru terți, persoane fizice și/sau persoane juridice care au solicitat execuția lucrărilor prevăzute mai sus și care au obținut și prezintă executantului toate documentele legale necesare pentru execuția lucrărilor, inclusiv și în mod special avizul (favorabil) de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare.

4. Firma va anunța APAVITAL S.A., data la care se va executa respectivul branșament sau racord.

5. APAVITAL S.A. se va prezenta la recepția branșamentului/racordului, aplică sigiliul pe contor și încheie procesul verbal de recepție cu firma executantă și beneficiar. Se încheie procesul verbal de recepție doar după ce societățile agreate informează oficial  APAVITAL S.A pe căile stabilite în convențiile încheiate, de finalizarea lucrării de execuție.

6. În baza procesului verbal de recepție și a cererii se finalizează contractul.

 

 

Secția L.T.E. (pentru Zona Metropolitană Iași) și Secțiile Operaționale ZJI (pentru Zona Județeană Iași, Neamț, Botoșani) au obligația:

 • să verifice îndeplinirea condițiilor de branșare și/sau racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare de către solicitanți, pe baza cererilor și documentelor justificative depuse de către aceștia din urmă la sediul APAVITAL S.A. și cu aplicarea procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să solicite și să obțină orice documente suplimentare necesare, conform prevederilor legale aplicabile și/sau procedurilor interne întocmite în acest sens;
 • să participe la recepția la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și/sau a racordurilor, împreună cu executantul și cu beneficiarul lucrărilor, sens în care va desemna una sau mai multe persoane care vor semna, în numele și pe seama operatorului, procesul verbal de recepție numai după:

- verificarea conformității lucrărilor executate cu prescripțiile/soluțiile tehnice prevăzute de avizul de branșare și/sau racordare, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de branșare/racordare;

verificarea calității lucrărilor executate și a conformării cu normele tehnice de realizare și de punere în funcțiune a unor astfel de lucrări;

verificarea la fața locului a lucrărilor executate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punctul de vedere al amplasamentului lor.

 

Pasul nr. 3: Încheierea contractului

În baza documentelor depuse anterior, la pasul nr. 1 - Obținerea avizului/proiectului, APAVITAL S.A. procesează contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Beneficiarul este contactat  în termen de 30 zile de la eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării de branșament/racord, în vederea semnării  contractului  de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Punerea în funcțiune a branșamentului/racordului se va face după semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între APAVITAL S.A în calitate de operator și utilizator, în termenul prevăzut în Regulament.

 

 

 

Cum fac schimbarea de utilizator, în urma achiziţionării unui imobil?

În cazul schimbării utilizatorului, în urma achiziţionării unui imobil, solicitantul trebuie să depună o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului tip (formularul F-089.1 și F-089.2, punctul 5, disponibile la ghișeu sau pe site-ul www.apavital.ro), la sediul APAVITAL S.A. (strada Mihai Costăchescu nr. 6), la Oficiul de primire şi eliberare documente, pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului accesând secțiunea Depunere documente sau pe pagina pusă la dispoziţie, https://edirect.e-guvernare.ro, cât și cererea pentru încheierea contractului (disponibilă la ghișeu sau online pe paginile de internet menţionate). Documentele depuse odată cu cererea pentru emiterea avizului vor fi folosite și la cererea pentru încheierea contractului, fără a mai fi necesar să mai fie anexate încă o dată.    

Documente necesare pentru obţinerea avizului pentru schimbare utilizator pentru persoane fizice-PF sau asociaţie de proprietari /locatari/chiria şi-A :

 • act de proprietate sau act de dare În folosință PF, A; declarație notarială coproprietari/moștenitori când este cazul - PF
 • act identitate - PF, act identitate președinte - A; certificatul de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A;
 • plan de încadrare în zonă pe suport topografic scara 1:2000 sau scara 1:5000 - 2 exemplare - PF, A;
 • plan de amplasament și delimitare a imobilului sc. 1:500 vizat de O.C.P.I. Iasi– PF,A
 • extras de carte funciară de informare, actualizat la zi – PF;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală, dacă construcția nu este menționată în actul de proprietate - PF, A;
 • declaraţia privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară -  PF, A;
 • încheierea de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A;
 • proces-verbal numire/alegere preşedinte – A.

 

La depunerea cererii pentru aviz se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz:

 • taxă aviz schimbare utilizator, în cazul în care a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar;
 • taxă aviz definitiv de branşare, în cazul în care nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar, pentru punctul de consum înstrăinat.

Avizul pentru schimbare utilizator se va emite cu condiţia să nu existe datorii pe branşament, iar în unele cazuri vechiul proprietar va solicita în scris rezilierea contractului.

 

Află detalii despre pasul 2 - Execuția lucrării