Obținerea avizului

Condiții de depunere a documentelor:

 

 • Documentațiile pentru obținerea avizului/proiectului pentru apă și/sau canalizare se pot depune online, pe site-ul ApaVital prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documente, sau se depun în fizic la Oficiul de primire/eliberare a documentelor de la sediul ApaVital din Iași, strada Mihai Cosctăchescu nr. 6.
 • Doar după completarea tuturor câmpurilor obligatorii veți putea merge mai departe pentru încărcarea fișierelor.
 • Fișierele care urmează a fi încărcate prin apăsarea butonului Choose File să fie în format PDF, arhivă ZIP sau RAR.
 • Documentele trebuie să fie descărcate în dispozitivul utilizat. În situația în care documentele sunt salvate în conturi personale de stocare online (Cloud, Google Drive etc.) – acestea nu pot fi transmise.
 • Dimensiunea maximă a tuturor documentelor să nu fie mai mare de 10 MB.
 • Procesul de depunere se consideră încheiat cu succes, atunci când apare mesajul – Documentele au fost transmise cu succes.

 

Documentele necesare

 

Orice solicitant, persoană fizică sau juridică , care dorește un branșament sau un racord de apă și/sau canalizare, trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documente, o cerere tip (disponibilă la ghișeu sau pe www.apavital.ro), alături de următoarele documente în copie:

 • plan de încadrare în zonă, scara 1:1000, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași (două exemplare);
 • actul de proprietate sau certificatul de moștenitor / contractul de închiriere, în cazul locatarilor din imobilele aflate în proprietatea Primăriei;
 • acceptul Primăriei în cazul chiriașilor acesteia, iar pentru celelalte categorii de chiriași o declarație notarială dată de proprietar;
 • autorizația de construire a imobilului emisă de Primărie;
 • o declarație privind inventarul punctelor de consum a apei din instalația interioară în cazul persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari, un breviar de calcul întocmit de un proiectant autorizat, în cazul persoanelor juridice;
 • extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
 • extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic sc.1:500 vizat de O.C.P.I. Iași (două exemplare);
 • act de identitate;

 

La depunerea cererii se va achita și taxa stabilită pentru tipul de aviz și proiect solicitat de client, conform tarifelor: https://www.apavital.ro/tarife-avize

 

Obținerea Certificatului de Urbanism/acordul administratorului drumului și avizele de la utilități

 

APAVITAL S.A. verifică în teren condițiile tehnice existente pentru branșarea/racordarea la rețelele publice de apă și canalizare, după care se întocmește un memoriu și planșele aferente cu soluțiile stabilite.

 • pentru obținerea certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului de la Primăria Locală, solicitantul ridică memoriul tehnic de la Oficiul primire și eliberare documente de la sediul APAVITAL S.A. și îl depune la Primărie
 • după obținerea certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului, acesta trebuie depus la Registratura APAVITAL S.A.
 • în baza certificatului de urbanism/acordului administratorului drumului, proiectantul APAVITAL S.A. întocmește memoriile tehnice pentru obținerea avizelor de coexistență de la deținătorii de utilități (Delgaz Grid, Telekom, Protecția Mediului, etc.), care sunt preluate de solicitant și depuse la instituțiile respective
 • după obținerea avizelor de coexistență de la deținătorii de utilități, acestea trebuie depuse la Registratura APAVITAL S.A.
 • APAVITAL S.A. întocmește avizul și proiectul pentru execuția branșamentului de apă/racordului de canalizare
 • clientul este anunțat telefonic că se poate prezenta la Oficiul primire și eliberare documente de la sediul APAVITAL S.A., pentru a intra în posesia avizului și proiectului

 

Întrebări frecvente

 

Ce este avizul definitiv de branşare/racordare şi care sunt documentele necesare pentru a-l obţine?
Conform art. 2. (9) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, avizul de branșare/racordare este documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare.

Orice solicitant, persoană fizică sau juridică, care doreşte un branşament de apă şi/sau un racord de canalizare, trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A sau pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului accesând secțiunea Depunere documente, o cerere tip (formularul F-089.1 sau F-089.2 - disponibilă la ghișeu sau pe www.apavital.ro), ce va fi însoţită de copii ale documentelor specificate în formulare. Branşarea/racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de APAVITAL S.A. la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.


Pasul nr. 1: Obţinerea avizului şi proiectului

Documente necesare:

 • actul de proprietate sau certificatul de moştenitor/contractul de închiriere, în cazul locatarilor din imobilele aflate în proprietatea Primăriei;
 • plan de încadrare în zonă, scara 1:1000 şi plan de situaţie, scara 1:500, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi - două exemplare;
 • acceptul Primăriei în cazul chiriaşilor acesteia, iar pentru celelalte categorii de chiriaşi o declaraţie notarială dată de proprietar;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de Primărie; 
 • declaraţie privind inventarul punctelor de consum a apei din instalaţia interioară în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari - formular F-111 / un breviar de calcul întocmit de un proiectant autorizat, în cazul persoanelor juridice.


La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz şi proiect solicitat de client.  
În urma cererii, proiectantul APAVITAL S.A. va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşare/racordare la reţelele publice de apă şi de canal, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism de la Primărie. Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica memoriul tehnic de la Oficiul primire și eliberare documente şi pentru a-l depune la Primărie. În baza certificatului de urbanism, proiectantul APAVITAL S.A. întocmeşte memoriile tehnice pentru furnizorii de utilităţi care sunt specificaţi de către Primărie, pentru obţinerea avizelor de coexistenţă. După obţinerea avizelor, acestea trebuie depuse la Registratură în vederea întocmirii proiectului de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare.
Pe toată perioada de la depunerea cererii şi până la finalizarea proiectului se ţine legătura telefonic cu solicitantul.


Pasul nr. 2: Execuţia lucrării

În baza proiectului întocmit de Serviciul Tehnic, APAVITAL S.A. se va întocmi un deviz estimativ de lucrări, care va fi achitat de client. Un exemplar din proiect va fi depus de către solicitant la Primărie în vederea obţinerii autorizaţiei de efectuare a lucrării de branşare/racordare, iar după aceasta îl va prezenta operatorului din cadrul Secţiei de Lucrări Edilitare, aflat la sediul APAVITAL S.A., pentru programarea lucrării de branşare/racordare. Execuţia lucrării de branşare/racordare se face de către APAVITAL S.A. şi se finalizează cu efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate a branşamentului/racordului şi emiterea unui proces-verbal de recepție a lucrării.

Branşamentul va rămâne sigilat până la calcularea şi achitarea devizului final pentru execuţia lucrării şi încheierea contractului.


Pasul nr. 3: Încheierea contractului

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului accesând rubrica Depunere documente, o cerere tip (disponibilă la ghișeu sau pe www.apavital.ro) la care va anexa copii după documentele specificate în formularul de cerere F-011 - pentru agenţi economici, F-012 - pentru abonaţi casnici sau F-108 - pentru asociaţii.

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator, în termenul prevăzut în contract.

 

Cum fac schimbarea de utilizator, în urma achiziţionării unui imobil?

În cazul schimbării utilizatorului, în urma achiziţionării unui imobil, solicitantul trebuie să depună la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului accesând secțiunea Depunere documente, o serie de documente specifice enumerate în conținutul formularului tip (formularul F-089.1 și F-089.2, disponibile la ghișeu sau pe www.apavital.ro).

Documente necesare pentru obţinerea avizului pentru schimbare utilizator (copii) pentru persoane fizice-PF sau asociaţie de proprietari /locatari/chiria şi-A :

 • act de proprietate - PF, A;
 • act identitate - PF, act identitate președinte - A; certificatul de înregistrare fiscală CIF, acord de asociere – A;
 • plan de încadrare în zonă pe suport topografic scara 1:1000, vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare - PF, A;
 • extras de plan cadastral actualizat la zi pe suport topografic scara 1:500, vizat de O.C.P.I. Iaşi - 2 exemplare - PF, A;
 • extras de carte funciară de informare, actualizat la zi – PF;
 • autorizaţia de construire a imobilului emisă de primăria locală/încheiere de intabulare O.C.P.I. - PF, A;
 • declaraţia privind inventarul punctelor de consum apă din instalaţia interioară -  PF, A;
 • încheierea de sentinţă judecătorească, privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari/locatari – A;
 • proces-verbal numire /alegere preşedinte – A.

La depunerea cererii pentru aviz se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz:

 • taxă aviz schimbare utilizator, în cazul în care a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar;
 • taxă aviz definitiv de branşare, în cazul în care nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare servicii de apă şi/sau canalizare cu vechiul proprietar, pentru punctul de consum înstrăinat.

Avizul pentru schimbare utilizator se va emite cu condiţia să nu existe datorii pe branşament, iar în unele cazuri vechiul proprietar va solicita în scris rezilierea contractului.

După emiterea avizului, solicitantul va depune la Oficiul primire și eliberare documente, de la sediul APAVITAL S.A. sau  pe site-ul ApaVital, prin intermediul organizatorului, accesând secțiunea Depunere documente, cererea pentru contract furnizare/prestare servicii apă/canalizare (disponibilă la ghișeu, dar și pe www.apavital.ro).

 

Află detalii despre pasul 2 - Execuția lucrării